Taiteelliset tuotannot Teatterikorkeakoulussa

Miten tuotantoja suunnitellaan ja aikataulutetaan, missä esityksiä järjestetään ja miten niistä viestitään.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun taiteelliset tuotannot kuuluvat opetukseen niin perus- kuin jatkotutkinnoissa. Taiteelliset tuotannot toteutetaan pääosin taiteellisen toiminnan palveluiden (TTP) tuella Teatterikorkeakoulun esitystiloissa sekä sopimusteattereissa ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Teatterikorkeakoulun ohjelmistossa on vuosittain 30-50 tuotantoa ja noin 200 esitystä.

Lukuvuosittainen tuotantosuunnittelu

Esitykset ovat osa koulutusta ja tutkimusta. Esityksistä päätetään ensin koulutusohjelmittain tai esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (Tutke). Ylin esitystoiminnasta päättävä elin on opetusneuvosto, joka tekee päätökset Teatterikorkeakoulun tuotannoista ja tukipalveluresursseista lukuvuosikohtaisesti.

Lukuvuoden tuotantojen suunnittelussa painotetaan opetussuunnitelmissa määriteltyjä pakollisia, opintoihin sisältyviä tuotantoja sekä tutkimuksen taiteellisia osia.

Tuotantoja luokitellaan seuraavien painotusten mukaisesti:

Usean koulutusohjelman yhteistuotannot (2 ja enemmän), opinnäytteet, Tutken taiteelliset osat sekä Näyttelijäntaiteen maisteriopintoihin sisältyvä taiteellinen projekti (improvisaatio tai musiikkiteatteri). Opinnäytteiden tila- ja palveluresurssien jaossa priorisoidaan useamman opiskelijan yhteistyönä tehtäviä tuotantoja Teatterikorkeakoulun tiloissa. Poikkeuksena ovat LAPS-ohjelman opinnäytteet.

Yhden koulutusohjelman tuotannot sekä opetussuunnitelmien mukainen kurssitoiminta esitystiloissa. 

Opetussuunnitelmien ulkopuoliset tuotannot ja tapahtumat resursoidaan kausikohtaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Tuotantosuunnittelun aikataulu

Huhtikuu:

  • Vahvistetaan opetussuunnitelmiin kuuluvat koulutusohjelmavetoiset pakolliset taiteelliset sisällöt ja niiden tilaresursointi seuraavalle kalenterivuodelle.

Toukokuu:

  • Tuotantohaku auki seuraavalle kalenterivuodelle (tammi-joulukuu) maisterin tutkintoon kuuluville taiteellisille opinnäytetöille, tutkimukseen kuuluville taiteellisille osille sekä muille tapahtumille, seminaareille ja konferensseille.

Elokuu:

  • Taiteellisen ja tapahtumatoiminnan kokonaisuuden tarkastelu akatemian yhteissuunnitteluseminaarissa.

Syyskuu:

  • Opetusneuvosto päättää seuraavan kalenterivuoden taiteellisesta ja tapahtumatoiminnasta. Päätökset jaetaan hakijoille.

Tuotantohaussa lukuvuosittain hyväksytyille tuotannoille lähetetään tarkempi ohjeistus liittyen tuotannon käytännönsuunnitteluun, kuten tuotantoaikaan esitystilassa, tieto tukipalveluhenkilöistä ja tukipäivistä sekä esitysaikojen suunnittelusta. Nämä asiat sovitaan yhdessä tuottajan ja muiden TTP:n tukipalveluiden kanssa opetusneuvoston hyväksynnän jälkeen.

Mitä tukea saat tuotantoihisi?

Resurssiohjeessa kuvataan kaikkien tuotantojen ja tapahtumien tukipalvelut. On tärkeää, että kaikki taiteellista ja tapahtumatoimintaa suunnittelevat opiskelijat, opettajat tai muu henkilökunta tutustuvat resurssiohjeeseen ennen tuotannon aloitusta.

Kuka voi osallistua tuotantoihin?

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tuotannoissa toimii pääasiassa sen omia opiskelijoita ja vakinaista henkilökuntaa. Opiskelijoille tuotantoihin osallistuminen on osa opintoja, eikä siitä makseta palkkaa. Muiden kuin Teatterikorkeakoulun omien opiskelijoiden ja vakinaisen henkilökunnan osallistuminen tuotantoihin on myös mahdollista.

Esitystilat

Kookoksella on käytössä seitsemän esityskäyttöä varten varusteltua esitystilaa. Näitä ovat Teatterisali ja Studiot 1-4 sekä salit 532 ja 534. Muissa tiloissa järjestetään ainoastaan opetuksen kurssidemoja ja muita koulun sisäisiä tilaisuuksia.  

Teakin tuotantoja ja tapahtumia voidaan suunnitella myös Myllyn Valkoiseen studioon ja Sörnäisten kampuksen ulkopuolisiin tiloihin. Tilakuvat löytyvät kootusti ulkoisilta verkkosivuilta.

Esitysviestintä

Esitystoimintaan liittyvästä viestinnästä vastaa suunnittelija Jaana Forsström.

Viestintää varten tarvittavat tiedot kerätään kerätään työryhmiltä Tapahtumatiedot-lomakkeella. Lomakkeessa pyydetään muun muassa seuraavia tietoja esimerkiksi verkkosivujen tapahtumakalenteria ja Facebook-tapahtumaa varten:

  • Esityksen kuvaus ja työryhmätiedot
  • Esitysajat ja –paikka
  • Kuva

Esitysten muista materiaaleista, kuten julisteista ja käsiohjelmista, voi kysyä viestinnän suunnittelijalta tai esityksen vastuutuottajalta.

Työryhmä voi halutessaan tehdä julisteen itse. Julistepohjat löytyvät Taideyliopiston kuvapankista.

Lipunmyynti, kutsut ja vapaaliput

Lipunmyynnistä ja esityskutsuista vastaa tuotantokoordinaattori Rosa Sedita.

Tuotantokoordinaattori tekee läheistä yhteistyötä kaikkien esitysten työryhmien kanssa liittyen heidän tuotantojensa lipunmyyntiin ja vapaalippuihin.

Tekijänoikeudet

Taideyliopisto solmii kaikkien uusien tutkinto-opiskelijoiden kanssa sopimuksen, jolla opiskelija luovuttaa yliopistolle rinnakkaisen käyttöoikeuden osana opintojaan syntyneen teoksen, esityksen ja tallenteen kappaleen valmistamiseen sekä yleisön saataville saattamiseen.

Tuotantojen varastointi ja lainaukset

Teatterikorkeakoulun tuotantoja voidaan varastoida määräajaksi alla olevissa tapauksissa. Varastoinnin mahdollisuuksista sovitaan tuotantopalavereissa ja ennen tuotannon tilapurkua Taiteellisen toiminnan palveluiden kanssa.

Turvallisuus taiteellisessa toiminnassa

Turvallisuuden huomioiminen on olennainen osa esitysten suunnittelua ja myös osa työryhmään osallistuvan opiskelijan oppimista.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun taiteelliset tuotannot kuuluvat opetukseen niin perus- kuin jatkotutkinnoissa. Taiteelliset tuotannot toteutetaan pääosin taiteellisen toiminnan palveluiden (TTP) tuella Teatterikorkeakoulun esitystiloissa sekä sopimusteattereissa ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Teatterikorkeakoulun ohjelmistossa on vuosittain 30-50 tuotantoa ja noin 200 esitystä.

Ekologisuuden huomioiminen

Taiteellisen toiminnan palvelut (TTP) auttavat ekologisen kestävyyden huomioimisessa kaikissa tuotannon vaiheissa suunnittelusta purkuun.  

Lisätietoa taiteellisista tuotannoista