Toimintaohje ristiriitatilanteiden ja epäasiallisen käyttäytymisen varalle

Näin toimit, jos kohtaat epäasiallista kohtelua yliopistoyhteisössä.

Taideyliopistossa ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä

Tämä tarkoittaa sitä, että

 • minkäänlaista epäasiallista tai epätasa-arvoista kohtelua tai kommunikaatiota ei hyväksytä
 • jokainen, joka havaitsee tai kohtaa epäasiallista kohtelua, nostaa asian heti puheeksi
 • minkäänlainen valta-aseman väärinkäyttö ei ole sallittua
 • koko organisaatiossa panostetaan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn
 • työnantajan tietoon tulleet tilanteet selvitetään viipymättä ja asianmukaisesti

Mitä voin tehdä, jos kohtaan epäasiallista kohtelua?

Toimi heti

Kun toisen henkilön käyttäytyminen on mielestäsi epäasiallista, kannattaa toimia heti. Ota asia ensin puheeksi ko. henkilön kanssa, kerro että koet hänen käyttäytymisensä epäasialliseksi ja pyydä häntä lopettamaan. Mikäli koet epäasiallisen kohtelun jatkuvan puheeksi ottamisen jälkeenkin, vie asia eteenpäin.

Vie asia eteenpäin

Voi tuntua vaikealta puuttua asiaan ja viedä se eteenpäin, mutta sen tekemällä olet mukana edistämässä asiallisen ja kunnioittavan käyttäytymisen kulttuuria, mikä on todella rohkeaa ja tärkeää. Kannattaa muistaa, että asian eteenpäin viemiseen saa myös tarvittaessa apua. Katso yhteyshenkilöt sivun lopusta.

Tuo esille, mikä toiminnassa on mielestäsi epäasiallista

Keskustellessasi henkilön kanssa täsmennä, mikä hänen toiminnassaan on mielestäsi epäasiallista kohtelua. Kerro henkilölle, minkä koet hänen käyttäytymisessään epäasialliseksi. Tuo esille, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, ettei hän itse ymmärrä toimivansa loukkaavasti. Parhaimmassa tapauksessa epäasiallinen kohtelu saadaan loppumaan jo tässä vaiheessa.

Mikäli tilanne on uhkaava, poistu tilanteesta ja/tai pyydä toinen henkilö avuksi. Hätätapauksessa soita hätänumeroon 112.

Dokumentoi tilanne

Kirjaa ylös mitä tapahtui, milloin, ketkä olivat tilanteessa läsnä. Dokumentointi auttaa asian selvittämistä, kun on selkeää materiaalia siitä, mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut ja mikä on koettu epäasialliseksi käyttäytymiseksi.

Voit viedä asiaa eteenpäin silloinkin, kun et ole pystynyt puhumaan asiasta suoraan epäasiallisesti käyttäytyneelle.  On kuitenkin tärkeää pyrkiä puuttumaan epäasialliseen käyttäytymiseen mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, jotta asiat eivät pääse paisumaan, mutkistumaan, unohtumaan, jolloin niihin voi olla haastavampaa puuttua.

Älä jää yksin

Älä syytä itseäsi tilanteesta tai jää asian kanssa yksin. Yliopistoyhteisöstä löytyy monia eri tahoja, joilta saat tukea asian käsittelyyn ja eteenpäin viemiseen. Kohdasta ”Yhteyshenkilöt ja heidän vastuunsa” voit katsoa vielä tarkemmin, mikä on kunkin toimijan tarkempi rooli. Epäasiallisen kohtelun ilmoituksen jälkeen selvitystä tekevällä henkilöllä on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin kahden viikon kuluessa.

Yliopiston työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus julkisuuslain mukaan salassa pidettävistä asioista ja heillä on velvollisuus käsitellä henkilötietoja huolellisesti. Myös ylioppilaskunnan häirintäyhdys-henkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Mikäli epäilet joutuneesi rikoksen kohteeksi, tee tapahtuneesta poliisille rikosilmoitus.

Jos henkilö tekee perättömän epäasiallisen kohtelun ilmoituksen, myös se on epäasiallista kohtelua.

Opiskelijan selvitysprosessi, kun epäasiallisesta kohtelusta epäilty on Taideyliopiston työntekijä

Toimi heti

Pyri ottamaan asia heti puheeksi asianomaisen kanssa. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu puheeksi ottamisesta huolimatta, ilmoita siitä heti joko suullisesti tai sähköpostilla oman akatemian henkilöstö- ja palvelupäällikölle. Asian selvittämiseen tulee ryhtyä kahden viikon sisällä. Parhaimmassa tapauksessa asia ratkeaa jo tässä vaiheessa.

Asia otetaan selvittelyyn

Akatemian henkilöstö- ja palvelupäällikkö selvittää tapahtuneen ja asianomaisten kanssa järjestetään keskustelut:

 • Osapuoliin otetaan yhteyttä ja heidät kutsutaan kuultavaksi yksi kerrallaan
 • Selvitettäviä asioita: mitä, missä, milloin, keiden välillä, mitä asianomaiset tekivät, toistuiko tilanne ja jos toistui niin millaisena
 • Kaikkien osapuolten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, mikäli mahdollista. Siinä käydään läpi eri osapuolten kokemukset ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan (annetaan aikaa valmistautumiseen vähintään kaksi päivää)
 • Opiskelijalla voi olla mukana keskusteluissa tukihenkilö (esim. ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö).

Asian ratkaisu

Jos epäasiallista kohtelua ei ole ilmennyt, akatemian henkilöstö- ja palvelupäällikkö kertoo ilmoituksen tehneelle asiasta ja johtopäätöksen perusteet sekä neuvoo tavanomaisten ristiriitojen käsittelyssä.

Jos epäasiallista kohtelua on ilmennyt, toimenpiteistä sopii ja niitä seuraa henkilöstö- ja palvelupäällikkö:

 • laatii muistion sovituista toimenpiteistä, tämä toimitetaan ko. osapuolille.
 • sopii osapuolten kanssa, mitä ja miten viestitetään työyhteisölle.
 • seuraa muutosten toteutumista ja sopimusten pitämistä.

Seurantatapaamiset

Seurantatapaaminen tai -tapaamiset järjestetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ratkaisusta. Henkilöstö- ja palvelupäällikkö varmistaa, että epäasiallinen kohtelu on loppunut ja on toimittu sopimuksen mukaan.

Epäasiallinen käyttäytyminen toistuu

Mikäli epäasiallinen käyttäytyminen toistuu, henkilöstö- ja palvelupäällikkö selvittää seuraavat tarpeet jatkotoimenpiteille:

 • Yhteydenotto koulutusohjelman/aineryhmän/opetusalueen johtajalle ja dekaanille
 • Tilannearvio jatkotoimenpiteistä
 • Jatkotoimenpiteiden selvittäminen (työ- tai työaikajärjestelyt, siirrot jne.)
 • Mikäli asiasta keskustelu ja yhteinen sopimus eivät johda epäasiallisen kohtelun loppumiseen tai teko muutoin edellyttää vakavampaa puuttumista työnantajan taholta, esihenkilö voi antaa epäasiallisesti käyttäytyvälle kirjallisen huomautuksen. Kirjallisen, irtisanomisperustaisen varoituksen antaminen edellyttää työntekijän kuulemista. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää asiassa toimivaltainen työnantajan edustaja (= kuka tahansa esihenkilö ei voi antaa kirjallista varoitusta). Toimivaltaiset työnantajan edustajat ovat rehtori, dekaanit, henkilöstö- ja palvelujohtaja sekä akatemioiden/yksiköiden henkilöstöpäälliköt.

Opiskelurauha saavutetaan tai varoitusmenettely voi johtaa opettajan irtisanomiseen

Mikäli epäasiallinen kohtelu on vakavaa ja/tai jatkuvaa, se voi johtaa työsuhteen päättämiseen. Työsuhteen päättäminen voi tapahtua irtisanomalla tai purkamalla työsuhde.

Jos kiusaaminen tai häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen tai sellaisella uhkaamisen, työntekijä / opiskelija voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Opiskelijoiden päihteiden käytön estämiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi yliopistolla on opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä laaditut kirjalliset toimintaohjeet. Jos kyseessä on opiskelijan päihdeongelma, sovelletaan siihen tarkoitettuja toimintaohjeita.

Opiskelijan selvitysprosessi, kun epäasiallisesta kohtelusta epäilty on opiskelija

Toimi heti

Pyri ottamaan asia heti puheeksi asianomaisen kanssa. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu puheeksi ottamisesta huolimatta, ilmoita epäasiallisesta käyttäytymisestä joko suullisesti tai sähköpostilla vastuuopettajalle ja/tai koulutusohjelman/aineryhmän/opetusalueen johtajalle. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä kahden viikon sisällä. Parhaimmassa tapauksessa asia ratkeaa jo tässä vaiheessa.

Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä kahden viikon kuluessa, ole yhteydessä opintopäällikköön.

Epäasiallinen kohtelu jatkuu

Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, opintopäällikkö selvittää tapahtuneen ja järjestää keskustelut:

 • Osapuoliin otetaan yhteyttä ja heidät kutsutaan kuultavaksi yksi kerrallaan
 • Selvitettäviä asioita: mitä, missä, milloin, keiden välillä, mitä asianomaiset tekivät, toistuiko tilanne ja jos toistui niin millaisena
 • Kaikkien osapuolten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, mikäli mahdollista. Siinä käydään läpi eri osapuolten kokemukset ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan (annetaan aikaa valmistautumiseen vähintään kaksi päivää)
 • Opiskelijalla voi olla mukana keskusteluissa tukihenkilö (esim. ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö).
 • Tarvittaessa juristin, YTHS:n tai muiden yliopistoedustajien konsultointi.
 • Erityisen vakavissa tilanteissa voi tulla harkittavaksi ja käynnistettäväksi opiskelijan kuuleminen ja yliopistolain 45 §:n mukaiset kurinpitotoimet

Asian ratkaisu

Jos epäasiallista kohtelua ei ole ilmennyt opintopäällikkö kertoo ilmoituksen tehneelle asiasta ja johtopäätöksen perusteet sekä neuvoo tavanomaisten ristiriitojen käsittelyssä.

Jos epäasiallista kohtelua ilmennyt, toimenpiteistä sopiminen ja seuranta on opintopäällikön vastuulla:

 • laatii muistion sovituista toimenpiteistä, tämä toimitetaan ko. osapuolille.
 • sopii osapuolten kanssa, mitä ja miten viestitetään opiskeluyhteisölle.
 • seuraa muutosten toteutumista ja sopimusten pitämistä.

Seuranta

Seurantatapaaminen tai -tapaamiset järjestetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ratkaisusta.

Opintopäällikkö varmistaa, että epäasiallinen kohtelu on loppunut ja on toimittu sopimuksen mukaan.

Epäasiallinen käyttäytyminen toistuu

Mikäli epäasiallinen käyttäytyminen toistuu, opintopäällikkö selvittää tarpeet jatkotoimenpiteille.

Jatkotoimenpiteet:

 • Opiskelurauha saavutetaan tai yliopisto käynnistää (moitittavan käyttäytymisen toistuessa) opiskelijan kurinpitoprosessin ennen kuin päättää yliopistolain mukaisista kurinpitotoimista.
 • Yliopisto ryhtyy kurinpitotoimiin: rehtori päättää varoituksesta.

Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

 • häiritsee opetusta,
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • menettelee vilpillisesti tai
 • muuten rikkoo yliopiston järjestystä.

Yliopiston järjestyksen rikkominen

Yliopistoympäristöön kuuluvat opetus- ja oppimisympäristö ja tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristöt. Yliopiston opetukseen, opiskeluun ja näitä toimintoja tukeviin palveluihin tarkoitetut fyysiset opetus- ja oppimistilat, kuten yleiset tilat, luentosalit, työpajat, opiskelijapalvelupisteet ja kirjastot sekä tietotekniset opetus- ja oppimisalustat ja yliopistoon liittyvät sosiaalisen median kanavat.

Epäasiallisen käyttäytymisen tulee liittyä yliopistoympäristöön

Yliopistosta erottaminen enintään vuoden määräajaksi (Yliopistolaki 45 §)

Määräaikaisesta erottamisesta päättää hallitus. Jos epäasiallinen kohtelu täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön, asianomainen tekee rikosilmoituksen aina suoraan poliisille. Jos kyse on yliopiston järjestyksen rikkomisesta / omaisuuden rikkomisesta, rikosilmoituksen tekee yliopisto.

Työntekijöiden prosessi häirintätilanteissa

Yhteyshenkilöt häirintätilanteissa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Mia Seppälä, mia.seppala@uniarts.fi

 • Matalan kynnyksen vertaistuki ja keskusteluapu kaikille yliopistoyhteisön jäsenille
 • Neuvoo ja tukee opiskelijaa tai henkilökunnan jäsentä viemään asiaa eteenpäin yliopiston prosessien mukaisesti
 • Seuraa ja varmistaa selvitysprosessin etenemistä
 • Vastaa tarvittavan koulutuksen järjestämisestä esihenkilölle ja muille yliopiston toimijoille

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt

 • Matalan kynnyksen vertaistuki ja keskusteluapu opiskelijoille
 • Neuvoo ja tukee häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokenutta opiskelijaa viemään asiaa eteenpäin yliopiston prosessien mukaisesti
 • Voivat osallistua myös tukihenkilöinä tapaamisiin yliopiston henkilökunnan kanssa
 • Häirintäyhdyshenkilöillä ei ole virallista toimivaltaa epäasiallisen kohtelun tilanteissa, mutta he tarjoavat tukea ja neuvoja asian viemisessä eteenpäin Taideyliopiston henkilökunnalle, jolla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

Yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt kampuksilla

Sörnäisten kampus: Kati Autere, kati.autere@uniarts.fi
Töölön kampus (myös Kuopion ja Seinäjoen yksiköt): Tuula Kivistö, tuula.kivisto@uniarts.fi

 • Matalan kynnyksen vertaistuki ja keskusteluapu henkilökunnalle
 • Neuvoo ja tukee häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokenutta henkilökunnan jäsentä viemään asiaa eteenpäin yliopiston prosessien mukaisesti
 • Seuraa ja varmistaa selvitysprosessin etenemistä

Opintopsykologit

Keskusteluapua ja neuvoja opiskelijoille asiaan eteenpäin viemisessä

Outi Rämö
+358505263617
outi.ramo@uniarts.fi

Sanna Vuorinen
+358 50 477 8425
sanna.vuorinen@uniarts.fi

Yliopistopappi

Keskusteluapua ja neuvoja kaikille yliopistoyhteisön jäsenille asian eteenpäin viemisessä.

Lisa Enckell
+358 50 533 1562
lisa.enckell@evl.fi

Henkilöstö- ja palvelujohtaja

 • Henkilökunnan tuki häirintätilanteiden ratkaisussa, erityisesti jos epäasiallinen käyttäytyminen toistuu – selvittää tarpeet jatkotoimenpiteille
 • Toimivaltainen työnantajan edustaja
 • Riikka Mäki-Ontto, riikka.maki-ontto@uniarts.fi

Henkilöstöpäälliköt

 • Henkilökunnan tuki häirintätilanteiden ratkaisussa, erityisesti jos epäasiallinen käyttäytyminen toistuu – selvittää tarpeet jatkotoimenpiteille
 • Toimivaltainen työnantajan edustaja
 • Varmistaa prosessin asianmukaisen läpiviennin

Kuvataideakatemia: Sanna Yliheljo, sanna.yliheljo@uniarts.fi
Sibelius-Akatemia ja yhteiset toiminnot: Heli Grönholm, heli.gronholm@uniarts.fi.
Teatterikorkeakoulu, Laura Jännes, laura.jannes@uniarts.fi

Opintopäälliköt

 • Esihenkilön tuki häirintätilanteiden ratkaisussa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa on osapuolena opiskelija: varmistaa prosessin asianmukaisen läpiviennin

Kuvataideakatemia: Pinja Metsäranta, pinja.metsaranta@uniarts.fi
Sibelius-Akatemia: Susanna Ketola, susanna.ketola@uniarts.fi
Teatterikorkeakoulu: Sanna Suonsyrjä, sanna.suonsyrja@uniarts.fi

Johtaja tai esihenkilö

 • Johtajalla ja esihenkilöllä on ensisijainen vastuu puuttua häirintätilanteisiin -> aktiivinen toimintavelvollisuus
 • Selvittää ilmoitetut häirintä / epäasiallisen kohtelun tilanteet, tekee johtopäätökset ja päätökset tarvittavista toimenpiteistä sekä seuraa niiden toteutumista.
 • Jos johtaja tai esihenkilö katsoo, että työpaikalla esiintyy häirintää tai epäasiallista kohtelua, hänellä on oikeus kieltää tällainen käyttäytyminen. Hänen tehtävänään on selkeästi todeta, millainen käyttäytyminen työyhteisössä ei ole hyväksyttävää.

Vastuuopettaja

 • Opiskelijan tuki häirintätilanteessa
 • Voi toimia selvityshenkilön roolissa erityisesti silloin, jos epäasiallisesti käyttäytyvä on toinen opiskelija

Yliopiston juristi

Toimii sekä esihenkilön että henkilöstöpäälliköiden ja opintopäälliköiden tukena prosessin läpiviemisessä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Toimii sekä epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen että häirinnästä epäillyn henkilön tukena henkilöiden niin toivoessa.

Lisätiedot

 • Mia Seppälä

  Asiantuntija, Henkilöstöpalvelut, Taideyliopisto
  +358407104366
  mia.seppala@uniarts.fi