10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kuka voi osallistua Teatterikorkeakoulun tuotantoihin

Tietoa tuotantoihin osallistumisesta ja palkkauksesta, kun kokoat työryhmää. Teatterikorkeakoulun tuotantoihin voi tietyissä tapauksissa osallistua myös muiden akatemioiden opiskelijoita sekä Taideyliopiston ulkopuolisia henkilöitä.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tuotannoissa toimii pääasiassa sen omia opiskelijoita ja vakinaista henkilökuntaa. Opiskelijoille tuotantoihin osallistuminen on osa opintoja, eikä siitä makseta palkkaa. Muiden kuin Teatterikorkeakoulun omien opiskelijoiden ja vakinaisen henkilökunnan osallistuminen tuotantoihin on myös mahdollista.

Taideyliopiston muiden akatemioiden opiskelija

Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian opiskelijat:

 • Osallistuminen opintopisteillä osana omia opintoja. Opiskelijan tulee sopia osallistumisesta hänen oman professorinsa tai opintojen suunnittelijan kanssa. Osallistumisesta ei makseta palkkaa.
 • Opintopisteet määritellään omassa akatemiassa suhteessa tehtävänkuvaan, tehtävän kestoon ja laajuuteen perustuen. Opintopisteet annetaan omassa akatemiassa tuotannon jälkeen.
 • Opiskelija sopii tehtävään liittyvästä ohjaavasta opetuksesta omassa akatemiassaan. Opiskelijan oma akatemia vastaa ohjaavan opetuksen kustannuksista.

Toisen oppilaitoksen opiskelija

Muut oppilaitokset ja korkeakoulut

 • Osallistuminen opintopisteillä osana omia opintoja. Osallistuminen sovitaan osallistuvan opiskelijan ja hänen vastuuopettajansa tai opintojen suunnittelijan kanssa. Osallistumisesta ei makseta palkkaa.
 • Opintopisteet määritellään omassa oppilaitoksessa suhteessa tehtävänkuvaan, kokonaisuuden kestoon ja laajuuteen perustuen. Opintopisteet annetaan omassa oppilaitoksessa tuotannon jälkeen.
 • Opiskelija sopii tehtävään liittyvästä ohjaavasta opetuksesta omassa oppilaitoksessa. Opiskelijan oma oppilaitos vastaa ohjaavan opetuksen kustannuksista.

Avoimen yliopiston opiskelija

 • Tuotantoihin on mahdollista osallistua opintopisteillä Avoimen yliopiston kurssin kautta. Osallistumisesta ei makseta palkkaa.
 • Opiskelija voi osallistua tuotantoon joko Avoimen yliopiston haun kautta tai osallistumalla erikseen suunnitellulle ja räätälöidylle tuotannon vastuukoulutusohjelmien hyväksymälle opintojaksolle (tuotanto). Opintojakson täytyy olla hyväksytty ennen tuotannon suunnittelujakson ja/tai harjoitusjakson aloitusta.
 • Opiskelijana vastaat Avoimen yliopiston kurssimaksusta, mikäli sinulla ei ole jatkuvan oppijan opinto-oikeutta. Kurssimaksuja ei voida maksaa tuotantobudjetista tai muista Taideyliopiston varoista.
 • Ohjaava opetus: vastuukoulutusohjelmat sopivat ohjaavan opetuksen kustannuksien maksusta, mikäli tuotanto ei kuulu Avoimen yliopiston yleiseen kurssitarjontaan.

Talkoolainen

 • Talkoolaisena tuotantoihin voivat osallistua esimerkiksi harrastajat ja ei-ammattilaiset.
 • Tuotantoon osallistumisesta ei myönnetä opintopisteitä tai muuta korvausta.
 • Talkootyötä ei voi tehdä oman ammattialansa työtehtävissä. Esimerkiksi tutkinnon suorittanut valosuunnittelija ei voi olla talkoolaisena valosuunnittelijan roolissa tuotannossa.
 • Taiteilija-apurahalla työskentelevä voi toimia tuotannossa talkoolaisena, mikäli itse katsoo työn kuuluvan apurahan käyttötarkoituksen piiriin.
 • Työttömänä työnhakijana ollessaan ammattilainen ei voi tehdä talkootyötä oman ammattialansa piiriin kuuluvissa tehtävissä.
 • Talkoolaiset ovat vakuutettuja (tapaturmavakuutus) yliopiston kautta.

Ammattilainen

Ammattilaisia ovat tutkinnon suorittaneet tekijät oman ammattialansa työtehtävissä.

Ammattilaiset voivat osallistua tuotantoihin palkattuna työntekijänä. Ammattilaisen palkkauksesta sovitaan aina oman koulutusohjelman professorin ja suunnittelijan kanssa hyvissä ajoin ennen tuotannon alkua.

Palkkauksessa noudatetaan Yliopistojen yleistä työehtosopimusta niiden tehtävien osalta, joita on muutenkin yliopistolla. Näitä ovat esimerkiksi valo-, ääni- ja pukusuunnittelija. Muiden osalta noudatetaan kuhunkin tehtävään liittyvää työehtosopimusta soveltuvin osin.

Palkkioissa noudatetaan Taideyliopiston-palkkiolinjauksia. Työ on kuukausipalkkaista, korvaus maksetaan palkkiona tai se tehdään toimeksiantosopimuksella. Tekijä voi myös laskuttaa tekemänsä taiteellisen työn (ei opetusta).

Työsopimusten ja palkkiosopimusten laatimisesta vastaa tuottaja, koulutusohjelman suunnittelija tai koordinaattori.

Työ- ja elinkeinotoimiston tuetun työllistymisen palvelujen kautta osallistuva henkilö

 • Työkokeilusta sovitaan henkilön itsensä, Teatterikorkeakoulun ja TE-toimiston välillä. Teatterikorkeakoulu vastaa valvonnasta ja ohjauksesta.
 • Työkokeilu on mahdollinen esimerkiksi teknisissä tehtävissä tietyn periodin ajan.
 • Työkokeilija ei ole palvelussuhteessa Taideyliopistoon, eikä hänelle makseta palkkaa.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.