Turvallisuus esitystoiminnassa ja riskien arviointi

Ohjeet turvallisen esityksen toteuttamiseen Teatterikorkeakoulussa, niin harjoitusten aikana kuin yleisön läsnä ollessa, sekä turvallisuusvastaavan muistilista.

Turvallisuustyön tulee olla luonnollinen ja itsestään selvä osa jokaisen ammattitaitoa esitystuotannoissa. Taideyliopistossa kaikkien opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan jäsenten velvollisuutena on toimia lain ja asetusten sekä paikallisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Kaikilla on myös oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista ja puutteista.

Työryhmässä toimiessaan opiskelijat saavat opastusta turvallisuustyöhön, ja tavoitteena on oppimisen myötä vahvistuva itsenäisyys ja aloitteellisuus turvallisessa toiminnassa.

Tämän sivun ohjeita sovelletaan kaikissa tuotannoissa ja tapahtumissa riippumatta siitä, missä esitykset toteutetaan. Vastuu turvallisuudesta voidaan tapauskohtaisesti siirtää osin tai kokonaan ulkopuoliselle tilaisuuden järjestäjälle.

Myös vierailevat opettajat ja opiskelijat tulee perehdyttää Teatterikorkeakoulun turvallisuuskäytäntöihin.

Yleisötilaisuuden järjestäjän vastuut

Yleisötilaisuuden järjestäjä on kokoontumislain 17 §:n nojalla vastuussa tilaisuuden turvallisuudesta. Turvallisuusjohtamisen perusta on riskien tunnistamisessa ja riskien todennäköisyyksien sekä toteutumisen arvioinnissa. Riskien tunnistamisen jälkeen tilaisuuden järjestäjä valitsee oikeat menettelytavat. Tämän jälkeen päätökset johdetaan käytäntöön. (1 Jyri Paasonen (toim.): Yleisötilaisuuksien turvallisuus. Tietosanoma Oy 2013)

Hyvä työsuunnitelma ja realistinen näkemys tavoitteista suhteessa resursseihin luo usein työympäristön, jossa turhia riskejä voidaan ajoissa välttää. Tiukat aikataulut itsessään ovat riskitekijä, mutta kiire saattaa aiheutua odottamattomista tapahtumista. Riskien arviointi ei ole aina helppoa, joten turvallisuusasioiden nostaminen esiin tuotantokokouksissa ja opastustilanteissa on perusteltua. Monesti yksi riski itsessään on sangen pieni, mutta useiden pienten riskien yhdistelmä saattaa olla vakava ja siihen täytyy löytää ratkaisu.

Teatterikorkeakoulun tuotantojen turvallisuuden varmistaminen

Tuotannon esitystilaan liittyvät turvallisuuskäytännöt sovitaan työryhmän kanssa joko ensimmäisessä tuotantopalaverissa ennen tilaan menoa tai lyhyessä tapaamisessa (turvallisuustuokio) esitystilassa ensimmäisenä harjoituspäivänä. Koko työryhmä osallistuu opastukseen. Opastajina toimivat taiteellisen toiminnan palveluiden (TTP) työntekijät.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • palo- ja poistumisturvallisuus, poistumistiet
 • yleisön liikkuminen tilassa
 • työskentely korkealla
 • orgaanisten materiaalien käyttö
 • muut ennakoitavat riskit: melu, valaistukseen liittyvät riskit ym.
 • yllättäviin tilanteisiin varautuminen esitystilanteessa
 • turvallisuusvastaavan valinta

Yleisöesityksissä turvallisuutta varmistaa aina myös Teatterikorkeakoulun esityspäivystäjä työryhmän tukena.

Esityksen turvallisuusvastaavan tehtävät

Tuotannon työryhmästä valittu turvallisuusvastaava saa näyttämömestarilta opastuksen tehtäviinsä.

Työryhmän turvallisuusvastaava on mieluiten sama henkilö koko harjoitus- ja esitysjakson. Henkilö on läsnä harjoituksissa ja kaikissa esityksissä. Hän on työryhmässä tehtävässä, jossa voi luontevasti tarkkailla tuotannon kaikkia vaiheita sekä esitystilannetta turvallisuuden näkökulmasta. Esiintyjä on yleensä liian keskittynyt omaan suoritukseensa voidakseen hoitaa tätä tehtävää.

Harjoitusaikana turvallisuusvastaava huolehtii riskien arvioinnista yhdessä muun työryhmän kanssa. Esityksissä hän on valmistautunut toimimaan yllättävissä vaaratilanteissa.

Turvallisuusvastaava seuraa turvallisuustilannetta harjoituskauden aikana ja käyttää Riskien arviointi -lomaketta arvioinnin pohjana. Turvallisuusvastaava palauttaa lomakkeen näyttämömestarille viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä yleisön läsnä ollessa tehtyä läpimenoa, jolloin näyttämömestari päättää , tarvitaanko turvallisuuskävely.

 • Jos riski on pieni, riittää lomakkeen palautus näyttämömestarille sovittuun aikaan mennessä.
 • Jos riski on suuri, pidetään erikseen turvallisuuskävely esitystilassa ennen ensi-iltaa.

Turvallisuuskävelyt

 1. Turvallisuuskävelyssä ovat mukana kaikki työryhmän suunnittelijat ja esiintyjät sekä TTP:n työntekijät niiltä osa-alueilta, jotka liittyvät arvioitaviin riskeihin. Turvallisuuskävelyn vetää Näyttämöpäällikkö tai hänen sijaisensa. Tuottaja tekee kävelystä muistion. Muistiona voidaan käyttää riskienarviointilomaketta.
 2. Esityskauden aikana turvallisuusvastaava tekee sovitut tarkistukset ennen esityksen alkua ja valmistautuu toimimaan yllättävien tilanteiden sattuessa esityksen aikana.

Esityksen turvallisuusvastaavan muistilista

Esityksen turvallisuusvastaavan tulee huolehtia seuraavista asioista, jotka näyttämömestari käy läpi hänen kanssaan.

Ennen yleisön sisään päästämistä

 • tarkasta tila yhdessä esityspäivystäjän kanssa: yleinen siisteys, turhat tavarat pois, ei ulkopuolisia henkilöitä.
 • tarkista, että poistumistiet ovat esteettömät ja poistumisvalot näkyvät.
 • tarkista alkusammutuskaluston sijainti ja kunto.
 • tarvittaessa tarkista savunilmaisimen irtikytkentä vahtimestarilta.
 • varmista esityspäivystäjältä , että yleisön sisään päästämisestä ja lippujen tarkastamisesta on sovittu: mistä ovesta, monelta, kuka päästää.

Esityksen aikana

 • Jos sattuu sairauskohtaus, varmista, että henkilö pääsee turvallisesti pois esitystilasta. Ota yhteys vahtimestariin tai esityspäivystäjään. Varmista, että ensiapu aloitetaan. Tarvittaessa keskeytä esitys.
 • Muissa hätätilanteissa (palon alku, vakava loukkaantuminen, tms.) keskeytä esitys ja hälytä apua.
 • Palotilanteessa
  • Pelasta ohjaamalla yleisö ja työryhmän jäsenet TeaKin kokoontumispaikalle (Tori).
  • Hälytä apua, soita 112.
  • Sammuta ottamalla käyttöösi lähin sammutin. Lähetä joku hakemaan toista sammutinta.
  • Rajoita palon alku sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi. Raivaa irtoaines pois tulen luota.
  • ​​​​​​​Opasta palokunta paikalle menemällä vastaan tai lähetä joku toinen vastaan.

Riskien arviointi tuotannoissa

Turvallisuusvastaava huolehtii näyttämömestarin opastamana riskien arvioinnista ja niiden kirjaamisesta. Kaikilla tuotantoon osallistuvilla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista ja puutteista.

Turvallisuusvastaavan apuvälineinä riskien arvioinnissa ovat riskienarviointilomake, turvallisuuskävelyt sekä alla kuvattu Työturvallisuuskeskuksen kolmiportainen riskitaulukko.

Riskienarviointitaulukko

Riskien arviointi alkaa jokaisen tuotannon alussa. Koska pienetkin muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan saattavat aiheuttaa suuria muutoksia turvallisuuden kannalta, on riskien arviointia jatkettava koko suunnittelun ja harjoittelun ajan yleisöesitykseen asti. Jos tuotantoon suunnitellaan muutoksia, on myös riskit arvioitava uudestaan.

Jos jokin näyttämöllinen ratkaisu mietityttää turvallisuuden kannalta, olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä näyttämömestariin.

Saat riskienarviointilomakkeen omalta näyttämömestariltasi.

Yleisön huomioiminen esityksissä​​​​​​​

Yleisön on voitava luottaa siihen, että työryhmä pystyy hallitsemaan kaikki mahdolliset esityksessä syntyvät tilanteet. Yleisön turvallisuuden eteen tehtävissä valmisteluissa on muistettava yleisön näkökulma: se ei tunne tilaa, eikä osaa poistua hämärässä tms. poikkeuksellisessa tilanteessa ilman opastusta. Tulee myös huomioida, että yleisössä voi olla liikunta-, näkö- tai kuulorajoitteisia tai muita henkilöitä, joilla on haasteita tai erityisiä tarpeita.

Jokaisen esitystilan uloskäyntien yläpuolella on poistumistievalot, joita ei saa tilapäisestikään peittää. Uloskäyntien eteen ei missään tilanteessa saa jättää lavasteita, huonekaluja tai muita kulkua estäviä tavaroita. Poistumistiet ovat aina poistumisteitä – ei pelkästään esitysten aikana.

Lapset esityksissä

Lasten mukanaolo esiintyjinä tai yleisössä vaatii aina erityishuomiota. Lasten läsnäolo tilassa on huomioitava erityisten kriteerien mukaan, joita ovat muun muassa lapsen tapa reagoida, yllättävät kiinnostuksen kohteet, putoamisen estojen riittävyys jne. Turvallisuutta on arvioitava prosessin edetessä, esimerkiksi ensimmäisen koeyleisön jälkeen.

Raportointi

Kaikki harjoitusten aikaiset turvallisuuteen liittyvät huomiot ja tapahtumat on ilmoitettava tuotannon turvallisuusvastaavalle ja tuotannosta vastaaville TTP:läisille. Tämä koskee myös pieniä harjoituksia ja kaikkia vahinko- ja läheltä piti -tilanteita.

Paloturvallisuus – tulen ja savukoneiden käyttö sekä toimiminen palohälytyksen aikana

Tulen käyttö

Esitystilat ovat paloturvallisuuden kannalta riskikohteita ja tulen käyttöön tarvitaan aina lupa. Tulen käyttöä on esimerkiksi kynttilän, tupakan (myös sähkötupakan) tai suitsukkeen polttaminen sekä sytkärin käyttäminen edes niin, että siitä tulee vain kipinää.

Kaikista tuleen liittyvistä kokeiluista tulee sopia etukäteen näyttämömestarien tai näyttämöpäällikön kanssa viimeistään tuotantokokouksissa.

Tulen käytön muistilista

 1. Tulen käyttö on mahdollista vain Studioissa 1-4 ja Teatterisalissa.
 2. Tulen käyttö on mahdollista vain tuotannoissa (ei kurssi/demotoiminnassa).
 3. Ota yhteys tuotantosi näyttämömestariin ja kerro tulen käytön suunnitelmasta. Älä käytä tulta ennen asian sopimista ja luvan saamista.
 4. Keskustele asiasta pukutukihenkilösi kanssa, jotta puvustuksen paloturvallisuus voidaan myös huomioida.
 5. Näyttämömestarin ja näyttämöpäällikön johdolla esitystilassa tarkistetaan:
  1. Kaikki tarpeeton palokuorma on poistettu ja tila on siisti
  2. Tulen lähde ja käyttötapa ovat sellaisia, ettei niistä aiheudu ylimääräistä riskiä
  3. Kankaat ja muut syttyvät materiaalit on mahdollisuuksien mukaan palokyllästetty
  4. Jauhesammutin ja sammutuspeitto ovat niille merkityssä paikassa
  5. Poistumistiet ovat esteettömiä.
 6. Jos esityksessä käytetään avotulta, pidetään ennen ensimmäistä yleisöesitystä palotarkastus tulen käyttöä sisältävän kohtauksen läpikäymiseksi näyttämöpäällikön johdolla.
 7. Harjoitus- ja esityskaudella työryhmästä yksi henkilö toimii tulen käytön vastuuhenkilönä, joka ilmoittaa tilapalveluille tulen käytöstä etukäteen toimitetulla paloilmoittimen irtikytkentälomakkeella sekä suullisella ilmoituksella vahtimestareille joka kerta, kun tulta aiotaan tilassa käyttää, sekä kun tulen käyttö on ohi. Hänen myös tulee aina olla paikalla, kun avotulta käytetään. Tilaa ei saa jättää vartioimatta ilmoitettuina irtikytkentäaikoina.
 8. Jokaiseen tulta käyttävään esitykseen nimetään palovartija, joka on suorittanut Yleisötilaisuuksien paloturvallisuus -koulutuksen (voimassa oleva kortti). Esityksissä hän varmistaa ilmoittimen irtikytkennän vahtimestarin kanssa. Palovartijan korvaus 45eur/esitys maksetaan tuotannon budjetista.
 9. Jokaisen esitystilan uloskäynnin yläpuolella on poistumistievalot, joita ei saa tilapäisestikään peittää. Uloskäyntien eteen ei missään tilanteessa saa jättää lavasteita, huonekaluja tai muita kulkua estäviä tavaroita. Poistumistiet ovat aina poistumisteitä – ei pelkästään esitysten aikana.
 10. Näyttämömestari perehdyttää työryhmän poistumisteiden sijaintiin ja alkusammutuskaluston käyttöön sekä toimimiseen tulipalotilanteessa.

Savukoneiden käyttö

Esitystiloissa ja muissa TeaK-Kookoksen tiloissa on savuun tai lämpöön reagoivia ilmaisimia, jotka lauetessaan aiheuttavat palohälytyksen. Savukonetta saa käyttää ainoastaan TTP:n henkilökunnan opastuksella.

Kun käytät savukonetta

 1. Sovi työryhmästäsi vastuuhenkilö savukoneen käyttöön.
 2. Sovi savukoneen käytöstä TTP:n valotukihenkilön kanssa.
 3. Täytä paloilmoittimen irtikytkentälomake ja toimita se tilapalveluille
 4. Varmista päivystävälle vahtimestarille (info) jokainen irtikytkentä ennen savukoneen käyttöä sekä vastaava takaisinkytkentä. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että tilassa on aina joku paikalla, kun vahtimestari on kytkenyt paloilmoittimen irti.
 5. Mikäli tila jää tyhjäksi tai aikataulu muuttuu, on vastuuhenkilön ilmoitettava siitä vahtimestarille.
 6. Savukoneen käytön jälkeen on tila tuuletettava ennen paloilmaisimien takaisinkytkentää.

Saat paloilmoittimen irtikytkentälomakkeen vahtimestareilta.

Palohälytyksen soidessa

Palokellon soidessa Teatterikorkeakoulun päärakennuksessa (Kookos) kaikista rakennuksen tiloista on välittömästi poistuttava kokoontumispaikalle, joka on Haapaniemenkadun ja Sörnäisten Rantatien kulmassa, lipputankojen ja polkupyörätelineiden luona kevyen liikenteen väylällä. Siellä annetaan lisäohjeita siitä, miten toimia ja koska tiloihin voi palata. Opiskelijoiden ja mahdollisesti paikalla olevan yleisön poistumista valvovat näyttämömestarit, esityspäivystäjät ja muu turvallisuustehtäviin koulutettu henkilökunta, jonka ohjeita kaikkien on toteltava.