Näin haet kansainväliseen opiskelijavaihtoon

Voit lähteä opiskelijavaihtoon Erasmus+- ja Nordplus-ohjelmien kautta tai partnerikorkeakoulujen kahdenvälisen sopimuksen perusteella. Lisäksi kaikilla akatemioilla on yksittäisiä yhteistyökouluja Euroopan ulkopuolella.

Vaihtoon hakeminen

Opiskelijavaihtoon voivat hakea Taideyliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksen tutkinto-opiskelijat. Jatko-opiskelijat eivät kuitenkaan voi hakea vaihtoon Nordplus–ohjelman kautta, eivätkä kaikkien kahdenvälisten sopimusten puitteissa.  

Katso akatemioiden tarkemmat ohjeet ja aikataulut vaihtoon hakemisesta:

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopan unionin ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja liikkuvuutta. Yliopistollamme on yli sata partnerikoulua Erasmus-ohjelman puitteissa. Mikäli olet kiinnostunut vaihtojaksosta sellaisessa eurooppalaisessa taidealan korkeakoulussa, joka ei löydy sopimuskoulujen listalta, ota yhteyttä akatemiasi kansainväliseen henkilöstöön, jotta voidaan selvittää olisiko Erasmus-sopimus mahdollinen kyseisen koulun kanssa.  

Nordplus

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ohjelma, johon osallistuvat myös Baltian maat. 

Opiskelijaliikkuvuus on mahdollista seuraavien verkostojen puitteissa:

 • Norteas (teatteri ja tanssi)
 • NCP (koreografia)
 • KUNO (kuvataide)
 • NordClassic (klassinen musiikki)
 • NordPuls (jazz- ja maailmanmusiikki)
 • NordTrad (kansanmusiikki)
 • NordOpera

Yhden tai kahden kokonaisen lukukauden vaihtojaksot toteutetaan yleensä kuitenkin Erasmus-ohjelman rahoituksella silloinkin, kun kyse on Nordplus-ohjelmamaasta. 

Akatemioiden partnerikorkeakoulut

Vaihto-ohjelmien lisäksi akatemioilla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella. Sopimusten sisältö vaihtelee hieman, mutta kaikki sopimukset sisältävät vapautuksen kohdekoulun lukukausimaksuista eli lukukausimaksuja ei peritä. 

Opiskelijavaihdon pituus

Erasmus-opiskelijavaihto kestää vähintään 2 kk ja enintään 12 kk. Yleensä vaihtojakso on yhden tai kahden kokonaisen lukukauden pituinen. Vaihtojakson pituus vahvistetaan aina tapauskohtaisesti hyväksymiskirjeessä ja se määräytyy kohdekoulun lukukausien mukaan. Erasmus-vaihto on mahdollista useamman kerran siten, että yhdellä tutkintotasolla (kandi-, maisteri- tai tohtoritaso) vaihtoaika on yhteensä enintään 12 kk. Nordplus-vaihto voi kestää 1 – 12 kk. Muidenkin sopimusten puitteissa maksimiaika on yleensä yksi lukuvuosi. 

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Opiskelijavaihto on osa Taideyliopistossa tehtävää tutkintoa, joten vaihtokoulussa suoritettavat opinnot sisällytetään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin.  Vaihtovuosi ei ole ylimääräinen opintovuosi, eikä keino pitkittää opintoaikaa. Vaihtoon käytetyt lukukaudet kuluttavat tutkinnon suorittamisaikaa ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden oikeutta pääaineen henkilökohtaiseen opetukseen. Opiskelijan tuleekin keskustella oman HOPS-vastaavan kanssa vaihdon ajankohdasta ja vaihdon aikana suoritettavien opintojen sisällöstä. Vaihtohakemusta ei voi lähettää kohdekouluun ilman kotikoulun opinnoista vastaavan tahon puoltoa. 

Vaihtoajan opinnoista sovitaan Learning Agreement -sopimuksessa kohdekoulun, kotikoulun ja opiskelijan kesken. Learning Agreementiin kirjataan kohdekoulussa suoritettavat kurssit, ja se tulee allekirjoittaa ennen vaihtojakson alkua. Opiskelun tulee olla päätoimista, tavoitteena pyrkiä 30 ECTS-pisteen suorittamiseen yhden lukukauden aikana. Kaikki vaihdon aikana suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoosi. Opiskelijan tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi Taideyliopistoon ja maksaa YTHS-maksu vaihtojakson ajalle. 

Vaihdon rahoitus

Opiskelijavaihto on osa tutkintoon johtavaa opiskelua, joten vaihtojakson aikana voit nostaa opintotukea normaalisti. Kelan edellyttämät opintopistemäärät pätevät myös vaihto-opintojen osalta.  Asumislisän ja lainatakauksen saat ulkomailla opiskellessa korotettuna. 

Kelaa varten tulee sinun tehdä Olosuhdemuutosilmoitus suoraan Kelan verkkopalveluun. Erillistä todistusta Kelalle ei tarvita, koska Kela voi tarkistaa vaihdon alku- ja loppupäivämäärän sähköisesti Taideyliopiston opiskelijarekisteriin vietyjen tietojen perusteella.  

Jokainen Taideyliopistosta Erasmus-opiskelijavaihtoon hyväksytty opiskelija saa Taideyliopiston maksaman apurahan. Apuraha ei kuitenkaan kata kaikkia kuluja, joten omaa rahoitusta tulee varata elinkustannuksiin.  Apurahan suuruus vahvistetaan vuosittain ja se lasketaan vaihdon keston ja kohdemaan mukaan.  

Lukuvuoden 2023-2024 Erasmus+ -apurahat:

 • 540 €/kk ja 18€/pv täydet kuukaudet ylittäviltä päiviltä korkeamman hintatason maihin (Tanska, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Liechtenstein, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia)
 • 490 €/kk ja 16,33 €/pv kaikkiin muihin ohjelmamaihin

Milloin apuraha maksetaan?

Apuraha maksetaan yleensä kokonaisuudessaan ennen vaihtojakson alkua. Syyskaudeksi vaihtoon lähtevät täyttävät apurahahakemukset ja -sopimukset elokuussa.  

Vihreän matkustuksen tuki

Erasmus-vaihtoon lähtevänä voit saada matkakuluihin Green travel -tukea, jos teet matkan vaihtokohteeseen vähäpäästöisellä tavalla (esimerkiksi juna, bussi, kimppakyyti). Tuki on 50 -100 € /vaihto. Tukea tulee anoa Erasmus -apurahasopimusta tehtäessä, eikä sitä voi saada jälkikäteen.

Lisäapuraha

Voit saada Erasmuksesta lisäapurahaa myös, jos kuulut johonkin alla mainituista ryhmistä: 

 1. Sosiaaliset esteet:  
  • perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan) 
  • omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta kunnan kanssa) 
 2. Vammat: 
  • opiskelijat, joilla on EU:n vammaiskortti, tai oikeus siihen 
  • vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus) 
 3. Terveysongelmat: 
  • vakavista ja/tai kroonisista terveysongelmista kärsivät (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus) 
 4. Maahanmuuttajatausta: 
  • kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat (pakolaiset, turvapaikanhakijat, kansainvälistä tai toissijaista suojelua saaneet, tai opiskelijalla on pakolaisen matkustusasiakirja) 

Oikeus lisätukiin varmistetaan allekirjoitetulla vakuudella. 

Jos olet lähdössä Erasmus-ohjelman ulkopuoliseen kohteeseen, ole yhteydessä oman akatemiasi kansainväliseen henkilöstöön lisätietoja varten.  

Tarvittava kielitaito

Monissa maissa taideopiskelija voi selviytyä hyvällä englannin kielen taidolla. Kuitenkin esim. Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa paikallisen kielen alkeiden osaaminen on monissa käytännön tilanteissa erittäin hyödyllistä, ellei välttämätöntä. Näissä maissa opiskelleet suosittelevatkin lämpimästi kielen opiskelua ennen vaihtoon lähtemistä.  

Eräät saksalaiset koulut saattavat pyytää hakemuksen liitteeksi todistusta saksan kielen opinnoista. Partnerikoulumme USA:ssa ja Iso-Britanniassa voivat vaatia TOEFL-, IELTS- tai muun kielitestitodistuksen, mahdollisesti jo hakuvaiheessa. Kielitodistuksen tarve kannattaa tarkastaa hyvissä ajoin joko kyseisen yliopiston sivulta tai oman akatemiasi kansainväliseltä henkilöstöltä.

Erasmus-opiskelijoiden online-kielikurssit

Kielen opiskeluun kannattaa panostaa jo ennen vaihtoa eikä jättää asiaa kohdemaan kielikurssitarjonnan varaan. Vaihto-opiskelijoille tarjottava kielenopetus vaihtelee eri maissa ja oppilaitoksissa. Erasmus-opiskelijoille on kuitenkin tarjolla online-kielikursseja, joihin voi osallistua jo ennen vaihtoon lähtöä

Taideyliopiston tarjoamat kieliopinnot

Taideyliopistolla on tarjolla pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittavia kieliopintoja. Voit opiskella meillä esimerkiksi italian tai saksan alkeet, tai aktivoida kielitaitoasi duo-opinnoissa erikielisen opiskeluparin kanssa. 

KIVANET:in kielikurssit

Taideyliopiston opiskelijat voivat hakea myös KiVANET:in kielikursseille. Tarjolla on vaihteleva ja laaja valikoima suomalaisten korkeakoulujen kieliopintoja, jotka suoritetaan verkossa. 

Kieliopinnot JOO-opintoina

Kieliopintoja voi mahdollisesti suorittaa myös JOO-opintoina toisissa suomalaisissa korkeakouluissa. JOO-opinto-oikeutta pitää hakea hyvissä ajoin edellisen lukukauden aikana. Kysy opintomahdollisuuksista tarkemmin akatemiasi JOO-opinnoista vastaavalta henkilöltä. 

Asuminen, viisumi ja oleskelulupa

Vaihto-ohjelmat velvoittavat vastaanottavaa korkeakoulua avustamaan asunnon hankinnassa. Eri maissa ja kaupungeissa asumistilanne on kuitenkin hyvin erilainen ja avustaminen voi tarkoittaa vain sitä, että vaihtoon hyväksytyille lähetetään opiskelija-asuntoloiden hakuohjeita tai linkkejä nettisivuille. Koulujen avustamisvelvollisuudesta huolimatta olet itse vastuussa asumisjärjestelyistä vaihdon aikana. Asuntoasioista kannattaa kysyä myös aikaisemmin kyseisessä kaupungissa vaihdossa olleilta; heiltä voi saada hyviä vinkkejä. Kansainväliseltä henkilöstöltä voi kysyä aiemmin vaihdossa olleiden nimiä ja yhteystietoja.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti EU-maissa

 EU-maihin lähtevät opiskelijat voivat rekisteröidä oleskeluoikeuden kohdemaassa sinne saavuttuaan. EU-rekisteröinti tulisi tehdä, jos yhtäjaksoinen oleskelu maassa kestää yli 3 kk. Poikkeuksena ovat Pohjoismaat.

Opiskelijat, joilla on EU-maan myöntämä opiskelijan oleskelulupa, tekevät liikkumisilmoituksen toiseen EU-maahan. 

Oleskeluoikeuden rekisteröinti EU-maiden ulkopuolella

EU:n ulkopuolisiin maihin vaaditaan yleensä viisumi tai oleskelulupa, joka tulee hankkia ennen lähtöä kyseisen maan lähetystöstä tai konsulaatista. Hakuprosessi tulee aloittaa heti, kun se on mahdollista. Oleskelulupaa varten tulee todistaa riittävä varallisuus, esim. pankin todistuksella (Bank Letter) tai tiliotteella, Kelan todistuksella opintotuesta tai muulla todistuksella apurahasta. Useimmiten tarvitaan myös todistus tietyt kriteerit täyttävän vakuutuksen voimassaolosta. Tarkemmat ohjeet saat hakuprosessin aikana kohdekoulusta. 

EU-maan kansalaisella on toisessa EU-maassa oikeus samaan terveydenhuoltoon kuin ko. maan asukkaillakin, jos mukana on Eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Vakuutuksen ottaminen

Eri maiden käytännöistä voi tiedustella Kelan kansainväliseltä osastolta tai kunkin maan edustustosta ennen ulkomaille lähtöä. Yksityisen vakuutuksen ottamista suositellaan kuitenkin lämpimästi kaikille vaihtoon lähteville! 

Matkavakuutus ja matkustusilmoitus

Läsnä olevaksi ilmoittautuneilla tutkinto-opiskelijoilla sekä vaihto-opiskelijoilla on voimassa jatkuva matkavakuutus opetussuunnitelman mukaisilla alle 6 kk pituisilla kotimaan ja ulkomaan matkoilla. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden matkan aikana. 

Suomen ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille omatoimimatkaajille.

Lisätietoa

Jos vaihdon aikana tulee ongelmia, ole niistä yhteydessä matalalla kynnyksellä sekä vaihtokouluun että omaan akatemiaasi.