Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta on käsitellyt kevään aikana muun muassa ylioppilaskunnan kannanottoa ja turvallisemman tilan periaatteita

Yliopistossamme toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteisössämme. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käymään läpi ajankohtaisia asioita liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen yhteisössämme. Ryhmää johtaa HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto. Ryhmässä on edustettuna niin opettajia, opiskelijoita kuin palveluhenkilöstöä.

Työryhmään voi tuoda keskusteltavaksi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita ryhmän jäsenten kautta. Työryhmä on luonut yliopistolle yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka nykyinen versio on voimassa vuoteen 2024 asti.

Suunnitelmissa koulutuksia ja viestintäkampanja ensi syksylle

Kevään aikana työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista liittyen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Helmikuun kokouksessa työryhmä kävi läpi toimenpiteet, joita vuoden 2022 aikana yliopistossa toteutettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vuonna 2022 työryhmä toteutti muun muassa antirasismikampanjan yliopiston sisäisissä kanavissa, järjesti koulutuksia monimuotoisuudesta, jalkautti eettisiä periaatteita opettajille sekä järjesti Kehu kaveria -kampanjan. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi Mehiläisen toteuttama hyvinvointikysely ja tarkasteltiin palkkatasa-arvon toteutumista yliopistossamme, josta todettiin, että naisten ja miesten palkoissa ei ole merkittäviä eroja.

Helmikuun kokouksessa käsiteltiin myös kuluvan vuoden suunnitelmia. Niitä ovat muun muassa koulutukset saavutettavuudesta ja ei-binääreistä identiteeteistä. Lue lisää henkilöstökoulutuksista.

Lisäksi suunnitteilla on foorumi saavutettavasta pedagogiikasta ja monikielisyyden edistämisestä Taideyliopistossa. Myös Kehu kaveria -kampanjat ovat osa työryhmän toimenpiteitä yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstölle suunnattuja toimenpiteitä tulevat olemaan koulutukset mielenterveyden haasteista ja haastavista vuorovaikutustilanteista, opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi Yliopistopedagogiikan opintoihin on tulossa syyslukukaudella opintojakso monimuotoisuudesta.

Kevään aikana työryhmässä on käsitelty opiskelijoilta tullutta palautetta palautteen antamisesta anonyymisti sekä ylioppilaskunnan kannanottoa ”Opiskelijoiden hyvinvointiin on Taideyliopistossa panostettava entistä enemmän”. Palautteen perusteella opiskelijoiden palautteen antamisen keinoja on pyritty selkeyttämään Opiskelijan uniartsissa. Lisäksi sivustolla on selkeytetty opiskelijoiden toimintaohjetta ristiriitatilanteiden varalle. Yliopisto ja ylioppilaskunta tulevat järjestämään ensi syksynä yhteisen viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta siitä, miten toimia, jos kohtaa epäasiallista käyttäytymistä yliopistoyhteisön sisällä. Lisäksi kampanjassa halutaan korostaa jokaisen omaa vastuuta vuorovaikutustilanteissa ja vaikeiden asioiden esiin nostamisessa.

Työryhmässä on käyty myös keskustelua turvallisemman tilan periaatteista. Taiteellisessa toiminnassa on tunnistettu tarve turvallisemman tilan ohjeille erityisesti tilaisuuksiin osallistuvan yleisön näkökulmasta. Sovittiin, että HR-palvelut auttavat valmistelemaan ohjeistusta ja ovat myös apuna muille palvelualueille, jos tarvetta ohjeistukselle esiintyy. 

Lisätietoa

Lisätietoa työryhmän toiminnasta saat Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö -sivulta ja työryhmän puheenjohtajalta Riikka Mäki-Ontolta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavalta Mia Seppälältä.