Kieli- ja viestintäopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Tälle sivulle on koottu tietoa opinnoista ja eri tavoista suorittaa ne.

Taideyliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy kaikille pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Kaikissa akatemioissa tutkintoon kuuluu opintoja viestinnässä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. 

Kieli- ja viestintäopintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kotimaisten ja vieraiden kielten taitoja sekä antaa työkaluja toimia monikulttuurisissa yhteisöissä. Opinnot rakentuvat oman taiteenalan kielelle, tekstitaidoille ja vuorovaikutustilanteille.

Kielikursseilla keskitytään oman ammatti- ja taidealan kielitaidon kehittämiseen ja sanaston omaksumiseen puhumalla, kirjoittamalla ja kuuntelemalla.  Viestintäopinnoissa opiskellaan asiakirjoittamista ja puheviestintää. Opinnoista saa työkaluja omasta taiteellisesta toiminnasta ja ajattelusta viestimiseen sekä taiteen kentän keskusteluun osallistumiseen.  

Kieltenopettajat järjestävät myös henkilöstökoulutusta ja tarjoavat tukea erilaisissa kieliin ja viestintään liittyvissä asioissa.

Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot

Kieliopinnot on tarkoitus suorittaa ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista kielissä, selvitä opintojen hyväksilukuihin liittyvät asiat heti kandiopintojen alussa. 

Koulusivistyskielesi määrittelee sen, mitä kieli- ja viestintäopintoja sinun tulee suorittaa. Jos olet opiskellut peruskoulussa ja/tai lukiossa äidinkielenä suomea tai ruotsia, koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi.

Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot, kun koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi:

 • toinen kotimainen kieli, ruotsi tai suomi, 3 op 
 • vieras kieli, esim. englanti, 5 op 
 • viestintäopinnot koulusivistyskielellä, opetussuunnitelmasi mukaan, 2–5 op.

Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot, kun koulusivistyskielesi on jokin muu kuin suomi tai ruotsi (kansainväliset opiskelijat):

 • suomen kielen alkeiskurssi, Suomi 1, 4 op 
 • vieras kieli, esim. englanti*, 5 op  
 • viestintäopinnot, opetussuunnitelmasi mukaan, 1–5 op.

*Jos koulusivistyskielesi on englanti, suoritat vieraana kielenä englannin sijaan esimerkiksi suomen, saksan tai italian alkeisopintoja Taideyliopistossa.

Vieraan kielen opinnot

Vieraan kielen opinnot suoritetaan kielitaitotasolla CEFR B2. Taideyliopistossa tarjotaan sopivia kursseja vain englannin kielessä, mutta voit halutessasi suorittaa vieraan kielen opinnot myös espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielissä jossain toisessa korkeakoulussa. Mahdollisuuksia kieliopintojen suorittamiseen muissa kotimaisissa korkeakouluissa tarjoavat JOO-opinnot sekä kieliverkostot KiVANET ja KiViTa.

Valmentavat opintojaksot

Jos sinulla ei ole lukiotasoisia tietoja ruotsin ja englannin kielissä, sinun tulee osallistua ensin valmentaville opintojaksoille, joita järjestetään jokaisena lukuvuotena. Valmentavilla kursseilla opiskellaan yleiskielen sanastoa ja kielioppia, joiden osaaminen on edellytys varsinaisille kielikursseille osallistumiselle.

Kielten näyttökokeet

Taideyliopistossa on mahdollista suorittaa kieliopintoja näyttökokeella englannin, saksan ja italian kielissä sekä toisessa kotimaisessa kielessä (suomi tai ruotsi). Englannin ja ruotsin kielissä näyttökoe on itsenäisesti laadittava portfolio ja suullinen koe. Suomen, saksan ja italian kielissä tentitään kirjallinen ja suullinen osuus. Mikäli näyttökoe hylätään, sinun tulee osallistua kurssille. Näyttökokeita ei voi uusia.

Englannin ja ruotsin portfolioihin sisältyy seuraavat osiot:

 • oman kielitaitotason arviointi/testaus
 • kirjallisia tehtäviä, jotka liittyvät omiin opintoihin, taidealaan ja työelämään
 • suullinen koe.

Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen

Hae kieli- ja viestintäopintojen korvaavuutta sähköisella AHOT-lomakkeella, joka löytyy Hyväksiluku-sivulta.

Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja voidaan korvata vararehtorin päätöksen mukaisesti. Opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.

Yli 10 vuotta vanhoilla opinnoilla ei voi korvata kieli- ja viestintäopintoja ilman hyväksyttyä näyttökoetta. Kielikokeita tai yksityisissä kielikouluissa tai vastaavissa suoritettuja opintoja ei hyväksytä korvaaviksi suorituksiksi.

Toisen kotimaisen kielen (suomi tai ruotsi) korvaavia opintoja:

 • aiemmat toisen kotimaisen kielen opinnot korkeakoulussa (CEFR-tasolla B1)
 • yliopistossa suoritetut kotimaisten kielten perusopinnot (25 op) tai aineopinnot (35 op)
 • toisella kotimaisella kielellä suoritettu korkeakoulututkinto.

Huomioi että Metropolia Ammattikorkeakoulun verkossa itsenäisesti suoritettava CampusOnline-kurssi ”Ammatillinen ruotsi” ei korvaa toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opintoja.

Vieraan kielen korvaavia opintoja (englannin, saksan, ranskan, italian, espanjan ja venäjän kielissä):

 • aiemmat vieraan kielen opinnot korkeakoulussa (CEFR-tasolla B2)
 • yliopistossa suoritetut vieraan kielen kieliopinnot (vähintään 25 op)
 • vieraalla kielellä suoritettu korkeakoulututkinto
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat laudatur ja eximia pitkässä englannin kielessä tai IB-tutkinto (korvaa englannin kielen opinnoista 2 opintopistettä).

Italian ja saksan alkeiskursseja voi korvata riittävillä lukio-opinnoilla tai kyseisessä kielessä suoritetulla ylioppilastutkinnolla.

Viestintäopintoja korvaavia opintoja:

 • toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritetut suullisen ja/tai kirjallisen viestinnän opinnot
 • korkeakouluopinnoissa suoritettu kirjallinen opinnäytetyö (korvaa kirjallisen viestinnän opinnot).

Toisen kotimaisen kielen vapautus

Vaatimus toisen kotimaisen kielen opinnoista ei koske opiskelijaa seuraavissa tapauksissa:

 • Opiskelijalla ei ole aikaisempia toisen kotimaisen kielen opintoja, esimerkiksi Ahvenanmaalla peruskoulun tai lukion suorittanut opiskelija.
 • Opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista jo alemmissa koulutusasteissa.
 • Koulusivistyskieli on muu kuin suomi/ruotsi tai koulusivistys on saatu ulkomailla.
 • Opiskelijalla on muu erityinen syy, joka estää kielten opiskelun (todistus liitetään hakemukseen).

Vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista tulee hakea erikseen (koskee suomen/ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneita). Toimita täytetty hakulomake oman akatemian opintopäällikölle. Vapautuksen saanut opiskelija suorittaa korvaavasti sopivalla tasolla olevia opintoja toisessa kotimaisessa kielessä tai akatemian määrittämässä muussa kielessä.

Muistathan kuitenkin, että toisen kotimaisen kielen taitoa vaaditaan Suomessa julkisyhteisöjen henkilöstöltä, toisin sanoen se on käytännössä usein vakituisen toimen/viran saamisen yksi edellytys. Opiskelija, joka on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista ei voi tutkinnollaan osoittaa sellaista toisen kotimaisen kielen taitoa, jota vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Taideyliopistossa voi opiskella esimerkiksi italian, saksan ja suomen kielen alkeet. Tarjolla on myös verkkokursseja ja itsenäisesti suoritettavia opintoja. Kielten duo-opinnoissa tutustutaan uuteen kieleen tai aktivoidaan jo olemassa olevaa kielitaitoa toisen Taideyliopiston opiskelijan kanssa. Duo-opinnoissa opiskelijat opettavat omaa äidinkieltään tai muuta hyvin osaamaansa kieltä toisilleen. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti opiskelukaverin kanssa.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit liittää myös eri kieliverkostojen kursseja. KiVANET tarjoaa kielten verkko-opintoja Suomen eri korkeakouluista. KiViTan kieli- ja viestintätarjottimelta löytyy pääkaupunkiseudun yliopistojen järjestämiä opintoja. Taideyliopiston opiskelijat voivat hakea vapaasti näille kursseille. Hakuaikoja on useamman kerran vuodessa.

Lisätiedot

Lähetä viesti osoitteeseen kielet@uniarts.fi, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi näyttökokeista, korvaavuuksista tai kursseille ilmoittautumisesta.

Kielten ja viestinnän lehtorit ohjaavat opiskelijoita kurssien suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Emmi Huttunen, kieli- ja viestintäopintojen vastuulehtori, englanti ja italia, kirjallinen viestintä (englanniksi)

Sarka Hantula, englanti

Lasse Ehrnrooth, ruotsi ja englanti

Sara Leppänen, ruotsi, saksa ja unkari, kirjallinen viestintä (ruotsiksi)

Laura Lehtinen, kirjallinen viestintä ja suomen kieli

Sanna Teerenhovi, kirjallinen viestintä ja suomen kieli