Opinnäyteohje: kuvataiteen kandidaatti

Näin suoritat kandidaatin opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen ja kirjallisen osan.

Kuvataiteen kandidaatin opinnäyte on kandinäyttelyssä tai sen yhteydessä esitettävä teos tai teoskokonaisuus sekä kirjallinen osa, joka sisältää dokumentaation taiteellisesta työstäsi. Suoritettuasi opinnäytetyön kykenet toteuttamaan pienimuotoisen taiteellisen projektin sekä kertomaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.

1. Opinnäytteen rakenne ja sisältö

Kandidaatin opinnäyte koostuu taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Ne muodostavat yhdessä 10 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Opinnäytteen taiteellisen osan esittelet kandinäyttelyn yhteydessä järjestettävässä tarkastustilaisuudessa.

1.1 Opinnäytteen taiteellinen osa

Opinnäytteen taiteellinen osa on teos, pienimuotoinen teoskokonaisuus tai taiteellinen prosessi, jonka esität julkisesti kandinäyttelyssä tai muulla sovitulla tavalla. Opinnäytteen taiteellisen osan suunnitteluun saat tukea opetusalueiden seminaareissa sekä kuvataiteen kandidaatin opinnäyteseminaarissa, jonka yhteydessä työ myös tarkastetaan.

1.2 Opinnäytteen kirjallinen osa

Kuvataiteen kandidaatin opinnäytteen kirjallinen osa sisältää vähimmillään sanallisen ja kuvallisen dokumentaation opinnäytteen taiteellisesta osasta sekä siitä, miten se on ollut esillä.

Dokumentaation kuva-aineiston tulee olla kattava. Kirjallisen osan laajuus on 5-10 sivua ilman kuvia (noin 1800 merkkiä/sivu). Kirjallista osaa työstät kandidaatin viestintäopintojen yhteydessä, ja saat siihen tukea myös kandidaatin opinnäyteseminaarissa sekä opetusalueiden opettajilta.

Kirjallisessa osassa voit käsitellä esimerkiksi taiteellisen työsi lähtökohtia, sisältöjä, tekniikkaa, muoto- ja materiaaliratkaisuja sekä opinnäytteen suhdetta nykytaiteen konteksteihin. Voit myös kuvailla työprosessia, työn toteutusta ja esittämistä sekä pohtia taiteellisen osan suhdetta yleisöön, esityspaikkaan tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Sinun tulee käyttää viitteitä kirjallisessa osassa silloin, kun viittaat jonkun muun henkilön esittämiin ajatuksiin. Sinun tulee liittää kirjallisen osan loppuun luettelo lähteistä ja kirjallisuudesta.

Kirjallisen osan kansilehdellä tulee näkyä:

  • nimesi,
  • oppilaitos (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) ja sen logo,
  • että kyseessä on kuvataiteen kandidaatin opinnäyte,
  • ja opinnäytteen palautuspäivämäärä.

Kirjallisen osan alussa tulee käydä selkeästi ilmi:

  • kaikki taiteelliseen osaan liittyvät teos- ja esitystiedot, kuten teosten valmistumisvuosi, teoksissa käytetyt materiaalit ja menetelmät, teoskoot sekä ajallisissa teoksissa myös niiden kesto. Myös teosten esittämisajat ja -paikat ilmoitetaan.
  • opinnäytteen ohjaaja ja tarkastajat.
  • mikäli opinnäytteen taiteellinen osa on tehty yhteistyönä, kirjallisesta osasta tulee myös käydä ilmi, miten työprosessi on tekijöiden kesken jakaantunut.

Poikkeustapauksessa kirjallinen osasi voi olla jokin muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti. Tämän ratkaisun perustelet opinnäytesuunnitelmassasi. Jos sinulla on lukihäiriö tai jokin muu oppimiseen ja ilmaisemiseen vaikuttava erityisominaisuus, voit pyytää lääkäriltä tästä todistuksen tai keskustella asiasta opettajasi kanssa. Näin asia voidaan ottaa huomioon opinnäytesuunnitelmaasi hyväksyttäessä ja opinnäytettäsi arvioitaessa, ja sinulle voidaan tarvittaessa järjestää myös tarvitsemaasi ohjausta.

Voit tehdä opinnäytteesi kirjallisen osan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Sinun tulee laatia koko kirjallinen osa samalla kielellä.

2. Opinnäytteen aikataulu

Suositus on, että osallistut kandidaatin opinnäyteseminaariin kolmannen vuoden keväästä alkaen. Myös aikaisempi ajankohta on mahdollinen, mikäli sovit yhdessä oman vastuuopettajansa kanssa niin. Seminaari alkaa kevätlukukaudella ja päättyy lokakuussa kandinäyttelyn jälkeen. Kandidaatin opinnäyteseminaarissa valmistaudut opinnäytteen tekemiseen ja kandinäyttelyn järjestämiseen. Seminaariin sekä siihen liittyvään tarkastustilaisuuteen sinun tulee osallistua aktiivisesti.

Kandinäyttely pidetään syys-lokakuun vaihteessa ja sen yhteydessä järjestetään myös yhteinen tarkastustilaisuus. Työstä kirjallinen osa valmiiksi ja jätä se tarkastettavaksi kolmen viikon sisällä tarkastustilaisuudesta.

Palauta kirjallinen osa opintopalveluihin yhdessä opinnäytteen jättöilmoituksen kanssa.

Palauta opinnäyte yhtenä tulostettuna tai painettuna paperisena kappaleena sekä PDF/A-muodossa yhtenä tiedostona sähköpostitse osoitteeseen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (tiedoston enimmäiskoko: 10Mt/Mb). Tiedoston tulee sisältää koko opinnäyte eli: Kansi, teksti ja kuvat sekä lähde- ja viitetiedot.

Jos kyseessä on muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti, toimita se yhtenä kappaleena.

Tarkista kandidaatin opinnäytteen seminaarin ja näyttelyn aikataulut vuosittain Artsi-intranetistä.

3. Opinnäytesuunnitelma

Kandidaatin opinnäyteseminaarin alkaessa sinun tulee laatia opinnäytesuunnitelma, joka on 1-3 sivun mittainen vapaamuotoinen teksti. Opinnäytesuunnitelmassa hahmottelet opinnäytteen taiteellisen osan ja sen esitystavan. Oma vastuuopettajasi auttaa sinua opinnäytesuunnitelman laatimisessa esimerkiksi työhuonekäynnin yhteydessä. Oma vastuuopettajasi hyväksyy opinnäytesuunnitelmasi, minkä jälkeen toimitat sen kandidaatin opinnäyteseminaarin vetäjälle. Opinnäytesuunnitelman aikataulusta saat tarkempaa tietoa kandidaatin opinnäyteseminaarin alussa.

4. Opinnäytteen ohjaaminen ja tarkastus

Saat ohjausta opinnäytteeseen opetusalueen taiteellisen työn seminaarissa, kandidaatin opinnäyteseminaarissa ja muun kandinäyttelyyn liittyvän opetuksen yhteydessä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Opinnäytteen ohjaaja on pääsääntöisesti opetusalueen opettaja. Opinnäytteen taiteellisen osan esittämiseen saat tukea kandidaatin tutkintoon liittyvistä esittämiskäytäntöjen opinnoista. Opetusalueen opettaja sopii tarkastajista kandidaatin opinnäyteseminaarin vetäjän kanssa.

Taiteellisen osan opinnäyteseminaariin liittyvässä tarkastustilaisuudessa esittelet opinnäytteesi taiteellisen osan ja tarkastajat lausuvat siitä kommenttinsa, minkä jälkeen varataan aikaa keskustelulle. Mikäli et osallistu Kuvataideakatemian kandinäyttelyyn vaan esität opinnäytteesi toisaalla, sinun tulee varmistaa, että tarkastajilla on mahdollisuus tutustua teokseesi sen esittämisen yhteydessä. Tällöin yhteisessä tarkastustilaisuudessa esittelet kuvallisen dokumentaation opinnäytteesi taiteellisesta osasta.

Opinnäytteen tarkastajat arvioivat taiteellisen ja kirjallisen osan kokonaisuutena sen jälkeen, kun olet palauttanut kirjallisen osan. Arviointi pohjautuu tutkintovaatimuksiin sekä niihin ohjeisiin, joita kandidaatin opinnäytteestä on annettu tässä ohjeistuksessa. Tarkastajien on otettava arvioinnissaan huomioon heille toimitettu tieto lukihäiriötä tai jotakin muuta oppimisvaikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta.

Tarkastajat kirjoittavat lyhyen vapaamuotoisen arvion opinnäytteestäsi (toivottu pituus on muutamasta virkkeestä puoleen sivuun) ja antavat arvosanaehdotuksensa (hyväksytty/hylätty). Jos tarkastaja ehdottaa työn hylkäämistä tai katsoo dokumentaation ja kirjallisen osan vaativan täydennystä, hänen on perusteltava näkemyksensä akateemiselle neuvostolle kirjallisesti.

Tarkastaja toimittaa arvionsa kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, opintopalveluihin. Tarkastajan tulee palauttaa arviointi kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut opinnäytteen kirjallisen osan luettavakseen.

5. Opinnäytteen hyväksyminen, julkisuus, arkistointi ja rekisteröinti

Kun tarkastajat ovat toimittaneet arvosanaehdotuksensa opintopalveluihin, opinnäyte viedään akateemisen neuvoston käsiteltäväksi. Akateeminen neuvosto päättää opinnäytteiden hyväksymisestä. Mikäli akateeminen neuvosto pitää tarpeellisena, voidaan sinulta vaatia opinnäytteen kirjallisen osan täydentämistä. Tällöin sinulle annetaan ohjeet täydentämisestä. Kun kandidaatin opinnäytteesi on hyväksytty akateemisessa neuvostossa, toimitetaan sinulle tieto päätöksestä.

Mikäli toinen tai molemmat tarkastajista esittävät opinnäytteen hylkäämistä, toimitetaan sinulle tarkastajan/tarkastajien perustelut ennen akateemisen neuvoston käsittelyä. Tällöin voit joko 1) antaa akateemiselle neuvostolle oman kirjallisen vastineen tarkastajan perusteluista, jolloin akateeminen neuvosto ottaa vastineen huomioon opinnäytettä käsitellessään tai 2) vetää opinnäytetyösi pois käsittelystä. Tällöin teet opinnäytteeseen korjauksia ja toimitat korjatun opinnäytteen uudestaan tarkastettavaksi. Uusi tarkastus käynnistetään vasta sitten, kun oma vastuuopettajasi on antanut luvan siihen.

Mikäli olet tyytymätön opinnäytteesi arvosteluun, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua akateemiselta neuvostolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli olet tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, voit saattaa asian Taideyliopiston tutkintolautakuntaan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.


Kuvataideakatemian kandidaatin tutkinnon opinnäytteen kirjallisia osia säilytetään Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen kirjastossa voimassa olevan säilytysajan määrityksen mukaisesti, jonka jälkeen ne toimitetaan Taideyliopiston arkistoon. Ne ovat julkisia ja niihin voi tutustua kirjastossa, mutta niitä ei lainata.

Lisätietoja tekijänoikeuksista löytyy Artsi-intranetistä sekä opiskelijasopimuksesta, jonka jokainen opiskelija saa allekirjoitettavakseen opintojensa alussa.

Opinnäyte viedään opintosuoritusrekisteriin sen jälkeen, kun se on kokonaisuudessaan hyväksytty. Taideyliopiston koulutussäännön mukaan opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta, minkä ajan ne voidaan sisällyttää tutkintoon.