Kypsyysnäytteen suorittaminen 

Kypsyysnäyte suoritetaan sekä kandi- että maisterivaiheessa.

Kypsyysnäyte

Ennen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte koulusivistyskielellään.  

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Tämä voi olla suomi tai ruotsi. Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, jolla opiskelija on suorittanut korkeakoulua edeltävät opinnot. Käytännössä tämä tarkoittaa lukion äidinkielen opintoja. Kypsyysnäytteen kielenä voi olla myös englanti tai jokin muu kieli (koulutusohjelmajohtajan päätöksellä) edellyttäen, että kypsyysnäyte voidaan tarkistaa kyseisellä kielellä.

Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten suoritettavassa kypsyysnäytteessä. 

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen kieli on sama, kuin opinnäytteen kieli. 

Tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä tai niiden osia tai kypsyysnäytettä ei voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla.

Teatterikorkeakoulun kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa

Kandidaatin kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa täydellisesti äidinkieltään sekä perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin. 

Kypsyysnäytteen kieli kandidaatin tutkinnossa

Jos opiskelijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, koulutusohjelmajohtaja tekee päätöksen opinnäytteen ja kypsyysnäytteen kielestä. Opinnäytteen ja kypsyysnäytteen kieleksi suositellaan tällöin englantia, mutta muukin kieli voi tulla kyseeseen. 

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäyte on suoritettava ennen kuin opinnäyte on hyväksytty. Opinnäytteen ohjaaja tai koulutusohjelman professori laatii kypsyysnäytteen kysymyksen tai kysymykset, joihin opiskelija vastaa ilman opinnäytettään tai muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Vastausaika on neljä tuntia. Vastausaikaa voidaan pidentää lukihäiriön perusteella. 

Kypsyysnäytteen kysymysten laatija tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön ja sen, että kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta. Kielentarkastus voidaan tarvittaessa teettää korkeakoulun ulkopuolisella kielentarkastajalla. Kypsyysnäytettä säilytetään koulutusohjelmassa kuusi kuukautta. 

Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

Kypsyysnäyte maisterin tutkintoa varten arvioidaan sen jälkeen, kun opinnäyte on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa. Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä on kaikilla opiskelijoilla maisterin tutkinnon opinnäytteen tiivistelmä. 

Kypsyysnäytteen kieli maisterin tutkinnossa

Kielitaitoa ei tarvitse osoittaa uudestaan jos 

  • opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi
  • hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja osoittanut siinä tutkintoasetuksen mukaisen kielitaidon kypsyysnäytteellä

Maisterintutkielman kypsyysnäyte, eli opinnäytteen tiivistelmä, arvioidaan tällöin vain aihepiiriin perehtyneisyyden osalta. 

Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, mutta hän ei ole osoittanut tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa kypsyysnäytteellä alemmassa korkeakoulututkinnossa (esimerkiksi ulkomailla suoritettu tutkinto tai opiskelijat, jotka on hyväksytty maisteriohjelmaan opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella ilman alempaa kotimaista korkeakoulututkintoa). ), hänen kypsyysnäytteelleen tehdään myös kielentarkastus. Tämä koskee myös niitä, jotka opiskelevat englanninkielisessä maisteriohjelmassa. Mikäli opiskelija kirjoittaa opinnäytteensä englanniksi, hän kirjoittaa tiivistelmän englannin lisäksi myös suomen- tai ruotsin kielellä. 

Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi ja hän opiskelee englanninkielisessä maisteriohjelmassa, kypsyysnäyte (tiivistelmä) kirjoitetaan englanniksi. 

Kypsyysnäytteen suorittaminen 

Kypsyysnäyte (tiivistelmä) on suoritettava ennen kuin opinnäyte on hyväksytty opetusneuvostossa. Koulutus- tai maisteriohjelman professori tai ohjaava opettaja tekee tiivistelmälle sisällöntarkastuksen. 

Kypsyysnäyte tarkastetaan kieliasun osalta vain, mikäli tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa ei ole aiemmin osoitettu. Kielentarkastus voidaan tarvittaessa teettää korkeakoulun ulkopuolisella kielentarkastajalla. 

Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi ja rekisteröidään professorin hyväksynnän jälkeen opintorekisteriin. 

Sibelius-Akatemian kypsyysnäyte

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suoritustapa vaihtelee koulutusohjelmittain/pääaineittain. Kypsyysnäytteiden kuvaukset ja suoritusohjeet löydät Opinto-oppaasta oman koulutusohjelmasi/pääaineesi tutkintorakenteesta, kypsyysnäytteen opintojaksokuvauksesta. Osa kypsyysnäytteistä suoritetaan yleisinä tenttipäivinä tai kypsyysnäytteille erikseen määriteltyinä suorituspäivinä 

Tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä tai niiden osia tai kypsyysnäytettä ei voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla.

Kuvataideakatemian kypsyysnäyte

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon sisältyy kandidaatin kypsyyskoe, jonka opiskelija voi suorittaa kypsyyskoepäivänä kandidaatin opinnäytteen palauttamisen yhteydessä. Kypsyyskokeiden aikataulut ilmoitetaan Opinto-oppaassa. Kypsyyskokeessa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteensä aihepiiriin. Lisäksi kypsyyskoe on äidinkielen koe, jonka kielentarkastaja tarkastaa. Kokeella opiskelija osoittaa hallitsevansa äidinkielensä (suomi tai ruotsi).

Kypsyyskoe kirjoitetaan sillä kielellä (suomi tai ruotsi), jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Suorittamalla kypsyyskokeen suomen tai ruotsin kielellä (äidinkieli), opiskelijan katsotaan osoittaneen sellaista kielitaitoa, jota vaaditaan valtion virkamiehiltä. Jos opiskelija on käynyt koulunsa ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän voi suorittaa kypsyyskokeen englanniksi.

Opiskelija ilmoittautuu kypsyyskokeeseen Pepissä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Kypsyyskokeen kysymyksen laatii opinnäytetyötä ohjannut oman opetusalueen lehtori.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan etänä. Saat koepäivänä tilaisuuden alkaessa klo 12 sähköpostiisi kysymyksen word-tiedostossa. Vastaus kirjoitetaan samaan tiedostoon toiselta sivulta alkaen ja palautetaan PDF:nä suunnittelijalle neljän tunnin sisällä kypsyysnäytekysymyksen vastaanottamisesta.

Suositeltu pituus on 1-2 sivua, fontti esim. Times New Roman, koko 12, riviväli 1,5.

Kandidaatin kypsyyskoetta varten kannattaa kerrata kielioppisääntöjä. Jos opiskelijalla on esim. lukihäiriö, hänen kannattaa pyytää lääkäriltä tästä todistus, joka toimitetaan kielentarkastajalle. Tämä ottaa sen huomioon koetta tarkastaessaan.

Maisterin kypsyysnäyte

Maisterin tutkintoon sisältyvä maisterin kypsyyskoe osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden opinnäytteensä alaan. Opinnäyteohjeiden mukaisesti opinnäytteen tiivistelmä toimii maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä.

Opinnäytteestä laaditaan yhden sivun mittainen (noin 1800 merkkiä) tiivistelmä, joka on samalla maisteriopiskelijan kypsyysnäyte. Tiivistelmässä kuvataan opinnäytteen olennaisimmat sisällöt lyhyesti; sen tulee sisältää sekä taiteellisen että kirjallisen osan lyhyt kuvaus. Tiivistelmän tehtävä on kiteyttää opinnäytteen keskeinen sisältö sellaiselle henkilölle, joka ei tunne opinnäytettä.

Tiivistelmän otsikoksi merkitään ”Tiivistelmä”. Tiivistelmä ei ole työn johdanto, halutessaan johdannon voi kirjoittaa erikseen ja sen voi otsikoida vapaammin. Tiivistelmä sijoitetaan opinnäytteen kirjallisen osan alkuun ja se palautetaan esitarkastukseen yhdessä kirjallisen osan kanssa.

Jos opiskelija ei ole osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoa alemman korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteellä, maisterin tutkinnon kypsyyskoe on samalla kielikoe. Tiivistelmä on laadittava tällöin kypsyysnäytteen vaatimalla kielellä.

Lisätiedot

Kuvataideakatemia: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulu: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi