Toimenpiteitä päihteiden käytön ehkäisemiseksi

Päihdeohjelma sisältää toimenpiteitä opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi.

Päihteidenkäytöllä voi olla merkittävä vaikutus opinnoissa suoriutumiseen ja jaksamiseen. Nuorena aikuisena omaksutut päihdekäyttötottumukset usein jatkuvat samanlaisina myöhemmin elämässä.

Päihteillä tarkoitetaan tässä päihdeohjelmassa alkoholia, huumeita ja lääkkeitä, joita on käytetty päihdyttävässä tarkoituksessa.

Päihdeohjelman tavoite

Yliopiston päihdeohjelman tavoitteena on

  • edistää opiskelu- ja työkykyä,
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia,
  • ennaltaehkäistä päihdehaittoja,
  • helpottaa puuttumista opiskelijan päihdeongelmaan ja
  • parantaa hoitoonohjausta.

Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden päihteidenkäyttökulttuuriin.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Edistämme päihteetöntä opiskeluympäristöä ja vastuullista alkoholin käyttöä opiskelijatoiminnassamme. Suosittelemme tilaisuuksissamme, että kaikki yliopistoyhteisön jäsenet eivät käyttäisi alkoholia ja tapaamisissa suosittaisiin päihteettömiä ympäristöjä.

Taideyliopiston päihdeyhdyhenkilönä toimii vastaava opintopäällikkö, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja tukea päihdeongelmaan puuttumisessa ja puheeksioton toteuttamisessa.

Ennaltaehkäisevää toimintaa tekevät myös yliopiston opettaja- ja opiskelijatuutorit sekä YTHS.

Näin toimimme, kun opiskelijalla tunnistetaan päihdeongelma

Asia otetaan puheeksi opiskelijan kanssa

Mahdollisimman varhainen puuttuminen päihdeongelmaan sekä puheeksiotto ovat ensisijaisia toimia, kun päihdekäyttö on huolta herättävää. Huolta herättävän päihdekäytön voi ottaa puheeksi opetushenkilökuntaan tai muuhun henkilökuntaan kuuluva, opettajatuutori tai opiskelijatoveri.

Opiskelijalle järjestetään hoitoonohjausneuvottelu

Yliopiston päihdeyhdyshenkilö tai akatemian opintopäällikkö järjestää hoitoonohjausneuvottelun, mikäli opiskelija ei ole puheeksiottamisen seurauksena jo hakeutunut hoitoon.

Opiskelija ohjataan hoitoon

Hoidon tarpeen arviointi on tehdään YTHS:ssä. Mikäli opiskelijalla on tarvetta laitoskuntoutusjaksolle, hänet ohjataan kotipaikkakunnan sosiaali- ja terveystoimeen. Laitoskuntoutusjakson ajaksi on mahdollista saada KELAn kuntoutusrahaa.

Päihdeongelmia hoidetaan muun muassa A-klinikkasäätiön Nuorisoasemalla tai A-klinikalla ja YTHS:ssä.

Päihteiden käytön kurinpidolliset seuraamukset

Yliopistona voimme käyttää seuraavia kurinpidollisia toimenpiteitä:

  • poistaa opiskelija opetustilanteesta
  • evätä oikeus osallistua opetukseen kolmeksi päiväksi
  • antaa kirjallinen varoitus tai erottaa määräajaksi

Kurinpidolliset toimenpiteet koskevat kaikkia yliopiston opetustilanteita, myös esimerkiksi opintomatkoja.