Praxis -taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opinnäyteohje

Näin suoritat Praxis-maisteriohjelman opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen ja kirjallisen osan.

1. Opinnäytteen sisältö, tavoitteet ja aikataulu

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opinnäyte on kokonaisuus, joka sisältää näyttelyn tai vastaavan tapahtuman suunnitelman ja toteutuksen (kuratoinnin) sekä kirjallisen osan. Opinnäyte voi olla myös kokonaan kirjallinen tutkielma. Opinnäytteeseen sisältyy julkinen tarkastustilaisuus.  

Opinnäytteen suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan laajan taiteellisen projektin sekä kertomaan siitä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa myös reflektoida oman työnsä sijoittumista nykytaiteen kontekstiin. 

Opinnäytteen laajuus on kokonaisuudessaan 40 op.

1.1. Opinnäytteen rakenne

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman maisterin opinnäyte koostuu joko:

A) Yhdestä tai useammasta taiteen esittämiseen liittyvästä hankesuunnitelmasta ja toteutuksesta, esimerkiksi näyttelystä tai vastaavasta tapahtumasta (käytännöllinen osa), sekä kirjallisesta osasta dokumentaatioineen.

tai

B) Tutkielmasta

Vaihtoehto A: Yksi tai useampi taiteen esittämiseen liittyvä hankesuunnitelma ja toteutus, esimerkiksi näyttely tai vastaava tapahtuma (käytännön osa), sekä kirjallinen osa, joka sisältää käytännön osan dokumentaation.

Kirjallisen osan tulee sisältää yhteensä noin 30 sivua  n. 1800 merkkiä/ sivu) tekstiä. Dokumentaation tulee sisältää tapahtuman kuvallinen taltiointi, joka antaa siitä kokonaisvaltaisen ja selkeän käsityksen.  
 
Kirjallisessa osassa opiskelija analysoi prosessia, toteutusta ja sisällöllisiä kysymyksiä reflektoivasti, arvioi suunnitelman ja toteutuksen välistä suhdetta ja liittää oman työskentelynsä nykytaiteen yhteyteen. Eritellessään opinnäytteensä suhdetta nykytaiteeseen, opiskelija voi kertoa opinnäytteen työprosessista, sisällöstä, taiteellisista tai taiteelliseen tutkimukseen liittyvistä tavoitteista ja toteutuksesta. Opiskelija voi pohtia kuratoidun tapahtuman suhdetta yleisöön, tilaan ja ympäristöön tai ajankohtaisiin keskusteluihin, nostaa esille esikuvia ja vaikutteita sekä esittää erilaisia työprosessiin ja toteutukseen liittyviä johtopäätöksiä.  

Opiskelija kutsuu opinnäytteensä tarkastajat kaikkiin näyttelyihin/tapahtumiin, joissa opinnäytteen käytännön osa esitetään. Kutsussa täytyy mainita, että kyse on opinnäytteen osasta. Mikäli käytännön osa esitetään muulla tavoin, tulee opiskelijan informoida tarkastajia, miten ja missä se pidetään.  

Vaihtoehto B: Tutkielma

Opiskelijan tulee kirjoittaa noin 60–80 sivun (n. 1 800 merkkiä/sivu) laajuinen tutkielma jostakin Praxis-maisteriohjelman teemoihin sopivasta aiheesta, jolla hän osoittaa valitsemansa alueen syvällistä hallintaa. Erilaisten kuvataiteellisten näkökulmien lisäksi tutkielmassa voivat painottua perinteisten taideteorian, -filosofian tai -historian lisäksi esimerkiksi visuaalisen antropologian tai yhteiskuntatieteiden lähestymistavat. Myös vaihtoehdossa B opiskelijan tulee perustella millä tavalla hänen työnsä on suhteessa nykytaiteen kenttään.

1.2. Opinnäytteen aikataulu

Opinnäytteen suositusaikataulu:

Maisteriopintojen 1. vuoden syyslukukausi
 • Praxis opinnäyteseminaarin (K-MP331) aloitus
 • Opinnäytesuunnitelma: Opinnäytteen kokonaisuuden suunnittelu ja ohjaajan valinta
 • Ensimmäisen ohjaustapaamisen sopiminen
Maisteriopintojen 2. vuoden kevätlukukausi
 • Tarkastajien valinta
 • Praxis opinnäyteseminaari jatkuu
 • Kirjoittamisen ohjaus (K-MP332) alkaa
 • Käytännöllinen osa (esim. osana Kuvan Kevät-näyttelyä)
 • Seminaari Kuvan kevään yhteydessä
Maisteriopintojen 2. vuoden syyslukukausi
 • Praxis opinnäyteseminaari jatkuu
 • Kirjoittamisen ohjaus jatkuu
 • Kirjallisen osan viimeistely
 • Opinnäytteen ja kypsyysnäytteen jättö esitarkastukseen viimeistään syyskuun alkuun mennessä
 • Opinnäytteen kirjallisen osan palautus lokakuun ensimmäiseen päivään mennessä
 • Julkinen tarkastustilaisuus (kts. luku 4.3)

Huomioita aikatauluun:

 • Opinnäyteseminaarissa käsitellään opinnäytteeseen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Opiskelija osallistuu opinnäytettä tehdessään myös Kirjoittamisen ohjaukseen, jossa saa tukea opinnäytteen kirjallisen osan tekemiseen.
 • Suositusajankohta tarkastajavalinnoille on toisen maisterivuoden kevätlukukauden alku tai muu ajankohta, jolloin opinnäytteen käytännöllisen osan toteutumisen ajankohta ja opinnäytteen valmistumisen tavoiteaikataulu on selvillä.
 • Esitarkastukseen on varattava aikaa vähintään kolme viikkoa, mutta työn voi myös palauttaa esitarkastukseen jo aiemmin (kts. luku 3.1. Kirjallisen osan esitarkastus).

1.3. Opinnäytteen kirjallinen osa

Opiskelijan on suoritettava opinnäyte tutkintokielellä (Taideyliopiston koulutussääntö 35 §). Tämä koskee myös kirjallisen osan kieltä. Oikeudesta suorittaa opinnäyte muulla kuin tutkintokielellä voi päättää dekaani. Opiskelijan on oltava tässä tapauksessa yhteydessä opintopalveluihin ennen opinnäytesuunnitelman tekemistä. 

Opinnäytetyössä käytetään vakiintunutta akateemista viittausjärjestelmää.

Kuvien käyttö opinnäytteessä

Kaikkiin opinnäytteen kuviin on merkittävä kuvatiedot ja kuvan lähde.  On tärkeää merkitä kuvien tiedot, vaikka olisit tehnyt kuvissa olevat teokset tai ottanut valokuvat itse. Varmista, että käytät kuvia tekijänoikeuksien mukaisesti. Opinnäytteessä kuvia voi käyttää vapaammin kuin kaupallisissa julkaisuissa, mutta tarkista tarkat ohjeet ImagOA -oppaasta. Älä käytä kuvaa, jos et ole varma, että sinulla on oikeus julkaista se.  

Tarkemmat ohjeet löydät ImagOA-oppaasta:

Kirjallisen osan kansilehdellä tulee näkyä:

 • opiskelijan nimi
 • oppilaitos (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) ja sen logo
 • että kyseessä on kuvataiteen maisterin opinnäyte
 • opinnäytteen palautuspäivämäärä

Jos logon lataamisessa on ongelmia, ole yhteydessä, viestinta@uniarts.fi.

Kirjallisen osan alkulehdiltä tulee käydä selkeästi ilmi:

 • Mitä käytännölliseen ja kirjalliseen osaan sisältyy, ja miten ne painottuvat suhteessa toisiinsa.
 • Kaikki käytännölliseen osaan liittyvät teos- ja esitystiedot
 • Opinnäytteen ohjaaja(t) ja tarkastajat.
 • Mikäli opinnäyte tai sen osa on tehty yhteistyönä, kirjallisesta osan alkulehdiltä tulee myös käydä ilmi, miten työprosessi on tekijöiden kesken jakaantunut.

Vaihtoehtoinen dokumentaatiotapa erityistapauksissa:

Poikkeustapauksessa kirjallinen osa voi olla jokin muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti. Tämä ratkaisu perustellaan opinnäytesuunnitelmassa ja sen hyväksymisestä päättää opiskelijan opetusalueen professori. Jos opiskelijalla on lukihäiriö tai jokin muu oppimiseen ja ilmaisemiseen vaikuttava erityisominaisuus, hän voi pyytää asiantuntijalta tästä todistuksen ja keskustella asiasta opettajansa kanssa. Näin asia voidaan ottaa huomioon opinnäytesuunnitelmaa hyväksyttäessä ja opinnäytettä arvioitaessa, ja opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää myös hänen tarvitsemaansa ohjausta. 

1.4. Kuvataiteen maisterin kypsyysnäyte

Opinnäytteestä laaditaan yhden sivun mittainen (enintään 2000 merkkiä) tiivistelmä, joka on samalla maisteriopiskelijan kypsyysnäyte. Tiivistelmässä kuvataan opinnäytteen olennaisimmat sisällöt lyhyesti; sen tulee sisältää sekä käytännöllisen että kirjallisen osan lyhyt kuvaus. Tiivistelmän tehtävä on kiteyttää opinnäytteen keskeinen sisältö sellaiselle henkilölle, joka ei tunne opinnäytettä. Tiivistelmän otsikoksi merkitään ”Tiivistelmä”. Tiivistelmä ei ole työn johdanto, halutessaan johdannon voi kirjoittaa erikseen ja sen voi otsikoida vapaammin. Tiivistelmä sijoitetaan opinnäytteen kirjallisen osan alkuun ja se palautetaan esitarkastukseen yhdessä kirjallisen osan kanssa.

1.5. Opinnäyteraha ja opinnäytteen painotuki

Kuvataideakatemia tukee opinnäytteen valmistumista erillisellä opinnäyterahalla. Opinnäyterahan suuruus tarkistetaan syyslukukauden alussa. Opinnäyteraha on tarkoitettu opinnäytteen toteuttamisesta syntyneiden kulujen korvaamiseen. Opinnäyterahaa voi käyttää vasta kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty. Opinnäyteraha maksetaan pääsääntöisesti apurahana. Opinnäyterahaan liittyviä asioita hoitavat tuotantopalvelut.

2. Opinnäytesuunnitelma sekä ohjaajien ja tarkastajien valinta

2.1. Opinnäytesuunnitelma

Opinnäytesuunnitelma tehdään sähköisellä lomakkeella. Suositellaan, että opinnäytesuunnitelma tehdään samalla kielellä kuin opinnäytteen kirjallinen osa. 

Opinnäytesuunnitelmassa hahmottelet opinnäytekokonaisuuden. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi:

 • Lyhyt kuvaus opinnäytteen teemoista ja toteutustavasta
 • Opinnäytteen aikataulu (ml. käytännöllisen osan ajankohta sekä opinnäytteen valmistumisen ja julkisen tarkastustilaisuuden tavoiteajankohta)
 • Opinnäytteen kieli
 • Opinnäytteen ohjaaja tai ohjaajat ja heidän yhteystietonsa
 • Mikäli opinnäytteen kirjallinen osa toteutetaan muulla tavoin kuin tekstimuotoisena

Opinnäytesuunnitelman hyväksyy opiskelijan opetusalueen professori. Opiskelija saa sähköpostitse ilmoituksen, kun hänen opinnäytesuunnitelmansa on hyväksytty. Hyväksymisen jälkeen opiskelija voi alkaa käyttää ohjaustunteja ja opinnäyterahaa.  

Opinnäytesuunnitelmaan tehtävistä muutoksista opiskelijan tulee keskustella professorinsa kanssa ja informoida opintopalveluita sekä tarvittaessa tuotantopalveluita ja tarkastajia (esimerkiksi aikataulu- ja kielimuutoksista).  

Maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee kolmessa vuodessa sen hyväksymisestä, jollei opinnäytettä ole toimitettu tarkastettavaksi. Mikäli maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee, opiskelijan täytyy päivittää se aikataulun ja ohjauksen osalta ja hyväksyttää professorilla.

2.2. Opinnäytteen ohjaaminen ja ohjaajan valinta

2.2.1. Opinnäytteen ohjaajan valinta

Opiskelijalla on oikeus saada opinnäytteeseensä ohjausta enintään kymmenen tunnin ajan. Tunnit voidaan osoittaa joko yhdelle ohjaajalle tai jakaa kahden ohjaajan kesken.  

Opiskelija neuvottelee opinnäytteensä ohjaajasta/ohjaajista professorinsa kanssa ja samalla sovitaan mahdollisesta tuntien jaosta eri ohjaajien kesken. Professorin tulee varmistaa, että opiskelijalle löytyy sopiva ohjaaja/ohjaajat.  

Ohjaajalta edellytetään riittävää kuvataiteen ja nykytaiteen asiantuntemusta. Ohjaajan tulee olla selvästi ohjattavaansa edistyneempi sillä alueella, jota ohjaus koskee. Ohjaaja ei itse voi parhaillaan suorittaa samaa tai vastaavaa (tai alempaa) tutkintoa kuin ohjattava opiskelija. Opinnäytteen ohjaajaa valittaessa on otettava huomioon myös opiskelijan käyttämä kieli. Opinnäytteitä ei käännätetä, joten ohjaajan tulee ymmärtää opinnäytteen kieltä. 

Keskusteltuaan oman professorinsa kanssa opiskelija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan/ohjaajiin ja kysyy heidän suostumustaan tehtävään. Kuvataideakatemian opintopalvelut varmistavat ohjaajan suostumuksen ja toimittavat ohjaajalle tai ohjaajille ohjaamista koskevat ohjeet sekä kopion opiskelijan opinnäytesuunnitelmasta. Professori vahvistaa ohjaajavalinnan hyväksyessään opinnäytesuunnitelman. 

Opiskelijan on hyvä sopia ensimmäinen ohjaustapaaminen pian ohjaajavalinnan jälkeen.

2.2.2. Opinnäytteen ohjaaminen

Opinnäytteen ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijan työskentelyä, opinnäytteen sisältöä ja seurata työn käytännön edistymistä. Ohjaajan tulee ilmoittaa professorille ja opiskelijalle ajoissa, jos hän katsoo, ettei työ täytä opinnäytteeltä vaadittavaa tasoa, ja ettei sitä voi jättää arvosteltavaksi opiskelijan suunnittelemassa aikataulussa.  

Kuvataideakatemia maksaa ohjaajalle enintään kymmenen tunnin työstä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Palkkion maksamista varten ohjaajan tulee toimittaa ajantasaiset maksutiedot opintopalveluihin ja ajantasainen verokortti. 
 
Maisterin opinnäytettä tekevät opiskelijat saavat ohjausta kirjallisen osan työstämiseen Praxis-opinnäyteseminaarissa sekä Kirjoittamisen ohjauksen kautta.  

Professorin tehtävä on tukea opinnäyteprosessia ja tehdä opinnäytteen kirjallisen osan esitarkastus.

2.3. Opinnäytteen tarkastajien valinta

Opinnäytteellä on kaksi tarkastajaa, joilta edellytetään riittävää kuvataiteen ja nykytaiteen asiantuntemusta. Tarkastaja ei itse voi parhaillaan suorittaa samaa tai vastaavaa (tai alempaa) tutkintoa kuin opiskelija. 

Opiskelija ja professori keskustelevat tarkastajavalinnoista. Professori päättää opinnäytteen tarkastajista opiskelijaa kuultuaan. Tarkastajia valittaessa on otettava huomioon esteellisyysnäkökohdat; tarkastajana ei voi toimia opinnäytteen ohjaaja, eikä tarkastaja voi ottaa kantaa opinnäytteen osiin ennen kuin opinnäyte on kokonaisuudessaan valmis.  

Jos professori on opinnäytteen nimetty ohjaaja tai tarkastaja, hän ei voi tehdä päätöstä tarkastajavalinnoista. Tällöin päätöksen tekee opetuksesta vastaava varadekaani. 

Opinnäytteen tarkastajia valittaessa on otettava huomioon myös opinnäytteen kieli: opinnäytteen tarkastajien on ymmärrettävä opinnäytteen kirjallisen osan kieltä. Opinnäytteitä ei käännätetä. Myöskään tarkastuslausuntoja ei käännätetä, joten myös tarkastuslausuntojen kielestä sovitaan etukäteen. Epäselvissä tapauksissa opiskelijan on oltava hyvissä ajoin yhteydessä opintopalveluihin.  

Sovittuaan professorinsa kanssa opinnäytteen tarkastajista opiskelija ottaa heihin yhteyttä ja kysyy heidän suostumustaan tehtävään. Opiskelija ilmoittaa tarkastajavalinnat sähköisellä lomakkeella, jonka kautta ne välitetään professorille hyväksyttäväksi. 

Kuvataideakatemian opintopalvelut varmistavat tarkastajien suostumuksen tehtävään ja toimittavat heille tarkastamista koskevat ohjeet sekä kopion opiskelijan opinnäytesuunnitelmasta ja opinnäytteen valmistumisen tavoiteaikataulusta (mm. julkisen tarkastustilaisuuden ajankohta). 

Mikäli tarkastajat vaihtuvat, täytetään uusi sähköinen lomake.  

Jos opinnäytteen aikataulu muuttuu, tulee opiskelijan olla yhteydessä alkuperäisiin tarkastajiin ja tiedustella ovatko he edelleen käytettävissä tehtävään. Tarvittaessa opiskelijan on valittava uusi tarkastaja/tarkastajat, keskusteltava valinnasta professorin kanssa ja täytettävä tarkastajavalinnoille tarkoitettu sähköinen lomake.  

Jos tarkastajat vaihtuvat opinnäytteen käytännön osan toteutumisen jälkeen, tulee opiskelijan toimittaa heille tarvittava materiaali siihen liittyen.  

3. Kirjallisen osan / tutkielman palautus

3.1. Esitarkistus

Ennen opinnäytteen kirjallisen osan lopullista palauttamista se jätetään oman opetusalueen professorille esitarkastettavaksi. Esitarkastuksessa professori käy opinnäytteen kirjallisen osan läpi ja varmistaa, että se on sisällöllisesti valmis tarkastukseen. Opiskelija saa tarvittaessa tukea viimeistelyyn. Opiskelijan on oltava yhteydessä professoriin esitarkastuksen aikataulusta hyvissä ajoin. Esitarkastukseen on varattava aikaa vähintään 3 viikkoa.   

Esitarkastuksen yhteydessä opiskelija voi vielä tehdä tekstiin korjauksia ja muutoksia. Opiskelija vastaa korjauksista ja siitä, missä määrin hän hyödyntää annettua palautetta työnsä viimeistelyssä ennen sen arvioitavaksi jättämistä. 

Esitarkastuksen yhteydessä professori tarkastaa kypsyysnäytteenä toimivan opinnäytteen tiivistelmän sekä tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tehdyn plagiaatintunnistuksen.  
 
Esitarkastuksessa opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusta varten Moodle-alustan kautta Turnitin-kansioon, jossa työ ei vielä indeksoidu järjestelmään. Huom! Tässä vaiheessa opinnäytettä ei tallenneta vielä opinnäytetöiden viimeiseen alkuperäisyyden tarkistukseen.

Professori tarkistaa tässä vaiheessa, ettei opinnäytteessä ole plagiaatintunnistuksen osalta huomautettavaa. Opinnäyte tallennetaan viimeiseen alkuperäisyyden tarkastukseen vasta, kun se palautetaan varsinaiseen tarkastukseen. Katso ohjeet tästä seuraavassa luvussa ”Kirjallisen osan palautus”. 

3.2. Kirjallisen osan palautus

Kun kirjallinen osa on ollut esitarkastuksessa, se palautetaan Kuvataideakatemian opintopalveluihin. Palauttamisen jälkeen opinnäytettä ei voi enää muokata. Opintopalvelut lähettävät opinnäytteen kirjallisen osan tarkastajille sähköpostitse.

Palautus opintopalveluihin:

Opinnäyte palautetaan PDF/A-muodossa yhtenä tiedostona sähköpostitse osoitteeseen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi 

(tiedoston enimmäiskoko: 10Mt/Mb).

Tiedoston tulee sisältää koko opinnäyte eli: kansi, tiivistelmä, teksti ja kuvat sekä lähde- ja viitetiedot. Jos kyseessä on muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti, se toimitetaan kolmena kappaleena.

Tallennus kirjaston Taju-kantaan

Kun opinnäytteen kirjallinen osa palautetaan tarkastukseen, opiskelijan tulee tallentaa myös työnsä julkaisuarkisto Tajuun kirjaston ohjeiden mukaisesti 

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä tämä, vaikkei antaisikaan lupaa opinnäytteen julkaisemiseen verkossa. Tajuun tallennettavan version on oltava sama kuin mikä on lähetetty tarkastajille.

Tallennus Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmään

Opiskelijan tulee tallentaa opinnäytteen PDF/A-versio myös Turnitin-kansioon, jossa työ indeksoituu plagiaatintunnistusjärjestelmään. Tarkastettuaan työn tässä kansiossa opinnäytteen professori hyväksyy plagiaatintunnistuksen ja ilmoittaa hyväksymisestä opiskelijalle sekä täyttää tarkastuslomakkeen, joka toimitetaan opintopalveluihin koordinaattorille. Viimeiseen plagiaatintarkastukseen tallennettavan version on oltava saa kuin mikä on lähetetty tarkastajille.

3.3. Opinnäytteen hyväksyminen ja opintosuorituksen rekisteröinti

Kun julkinen tarkastustilaisuus on pidetty ja tarkastajat ovat toimittaneet viimeistellyt tarkastuslausunnot Kuvataideakatemiaan, esitarkastuksen tehnyt professori puoltaa/ei puolla opinnäytteen hyväksymistä. Mikäli professori ei puolla opinnäytteen hyväksymistä, tulee hänen ilmoittaa siitä opintopalveluihin viiden vuorokauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Opinnäyte viedään lopulta opetuksesta vastaavan varadekaanin hyväksyttäväksi.  

Kun maisterin opinnäyte on hyväksytty, toimitetaan opiskelijalle tieto päätöksestä ja tarkastajien lausunnot. Mikäli varadekaani ei hyväksy opinnäytettä, opiskelijalle annetaan ohjeet työn täydentämisestä. 

Opinnäytteen opintopisteet viedään opintosuoritusrekisteriin sen jälkeen, kun opinnäyte on hyväksytty. 

Opinnäytteestä tai sen osista ei voi saada opintopisteitä ennen sen hyväksyntää. Taideyliopiston koulutussäännön mukaan opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta, minkä ajan ne voidaan sisällyttää tutkintoon. 

3.4. Hylätty arvosanaehdotus

Mikäli toinen tai molemmat tarkastajista esittävät opinnäytteen hylkäämistä, toimitetaan opiskelijalle ilmoitus asiasta ennen julkista tarkastustilaisuutta.  

Tällöin opiskelija voi joko 

 1. ilmoittaa prosessin keskeyttämisestä ja pyytää ohjeita opinnäytteen täydentämiseen oman opetusalueensa professorilta. Tällöin opiskelija tekee opinnäytteeseensä korjauksia ja toimittaa korjatun opinnäytteen uudestaan tarkastettavaksi. Uusi tarkastus käynnistetään vasta sitten, kun oman opetusalueen professori on antanut siihen luvan. 

  tai
 2. jatkaa prosessia ja toimittaa varadekaanille oman kirjallisen vastineensa lausunnoista, jolloin varadekaani ottaa vastineen huomioon opinnäytettä käsitellessään. Mikäli toinen tarkastuslausunnoista on hylkäävä, varadekaani pyytää kolmannen tarkastajan arvioimaan opinnäytteen kokonaisuuden kirjallisen osan ja sen sisältämän dokumentaation perusteella ennen päätöksentekoa.

3.5. Oikaisupyyntö

Opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua päätöksentekijältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Taideyliopiston tutkintolautakuntaan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut akateemisen neuvoston päätöksestä tiedon.

3.6. Opinnäytteen arkistointi ja julkisuus

Opinnäyte säilytetään Kuvataideakatemian opintopalveluissa voimassa olevan säilytysajan määrityksen mukaisesti, jonka jälkeen ne toimitetaan Taideyliopiston arkistoon. Opinnäytteet ovat julkisia, joten ne eivät voi sisältää aineistoa, jota ei voida julkaista tekijänoikeudellisista syistä. Opinnäytteiden niiden kirjallisia osioita voi lukea Taju-julkaisuarkistossa opiskelijan valinnan mukaan joko avoimesti verkossa tai suljetulla puolella, jonne pääsee ainoastaan kirjaston koneilta. 

Lisätietoja tekijänoikeuksista löydät Opiskelijan Uniartsista sekä opiskelijasopimuksesta, jonka jokainen opiskelija saa allekirjoitettavakseen opintojensa alussa.  

4. Ohjeet opinnäytteen tarkastajalle

Praxis -maisteriohjelman kuvataiteen maisterin opinnäytteen tarkastus muodostuu opinnäytteen käytännön ja kirjallisen osan tai tutkielman tarkastuksesta.   

Tarkastajilla tulee olla vähintään neljä viikkoa aikaa tarkastuslausunnon kirjoittamiseen siitä lukien, kun he saavat opinnäytteen kirjallisen osan tai tutkielman.  

Tämän jälkeen järjestetään julkinen tarkastustilaisuus, jossa tarkastajat esittävät lausuntonsa. Tilaisuuden jälkeen heillä on vielä 3 päivää aikaa täydentää lausuntojaan. Kuvataideakatemia ilmoittaa toivotusta aikataulusta kirjallisen osan toimittamisen yhteydessä. Mikäli tarkastaja ei voi noudattaa aikataulua, hänen tulee ilmoittaa siitä sekä opintopalveluihin että opiskelijalle hyvissä ajoin.  
 
Julkisen tarkastustilaisuuden jälkeen viimeistelty kirjallinen tarkastuslausunto toimitetaan opintopalveluihin. Opetuksesta vastaava varadekaani ottaa lausunnon huomioon arvostellessaan opinnäytettä ja päättäessään sen hyväksymisestä. 

4.1. Tarkastuslausunto

Opinnäytteen tarkastajat arvioivat kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat kirjallisessa lausunnossaan ja antavat opinnäytteelle arvosanaehdotuksen asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvosanaehdotus tulee ilmaista lausunnossa selkeästi.  

Tarkastuslausunto laaditaan, kun opinnäyte on kokonaisuudessaan tarkastettu. Kuvataideakatemia ei ota vastaan opinnäytteen yksittäisiä osia koskevia erillisiä lausuntoja. Tarkastajat eivät saa ottaa kantaa opinnäytteen osiin ennen kuin opinnäyte on kokonaisuudessaan valmis. Arvioinnin tulee pohjautua kuvataiteen maisterin opinnäyteohjeeseen.  

Mikäli tarkastaja esittää opinnäytteen hylkäämistä, hänen tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti perusteluineen Kuvataideakatemian opintopalveluille viimeistään viikkoa ennen tarkastustilaisuutta.  

Tarkastuslausunto sisältää seuraavat osat:

 1. Otsikko: Kuvataiteen maisterin opinnäytteen tarkastuslausunto
 2. Opiskelijan nimi
 3. Lyhyt selvitys kaikista tarkastukseen kuuluvista opinnäytteen osista
 4. Varsinainen tarkastuslausunto
 5. Arvosanaehdotus: hyväksytty/hylätty
 6. Lausunnon päivämäärä
 7. Tarkastajan nimi ja allekirjoitus

Lausunnon toivotaan olevan noin 2–5 sivun laajuinen.

Tarkastaja voi kirjoittaa tarkastuslausuntonsa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kielivalinnassa on otettava huomioon opiskelijan kielitaito, sillä opiskelijalla on oikeus saada lausunto kielellä, jota hän pystyy ymmärtämään. Kielivalinnasta sovitaan työn alkuvaiheessa tarkastajan suostuessa tehtävään. Kuvataideakatemia ei käännätä opinnäytteitä eikä lausuntoja.  
 
Tarkastajien on otettava arvioinnissaan huomioon heille toimitettu tieto lukihäiriötä tai jotakin muuta oppimisvaikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta.

4.2. Arviointiperusteet ja arvosanat

Opinnäyte arvioidaan kokonaisuutena. Opinnäytteiden arvioinnissa on käytössä seuraavat arvosanat: hyväksytty ja hylätty. Tarkastajat voivat halutessaan neuvotella keskenään arvosanasuosituksesta.

Hyväksytty

Kuratointi/kuratoinnit tai suunnitellun hankkeen konsepti ja toteutus ovat ilmaisulliselta tasoltaan ansiokaita, hyviä tai vähintään kohtalaisia ja osoittavat taiteen esittämiseen tai näyttelytoimintaan liittyvien metodien ja teorian tuntemusta. Ne osoittavat sekä ammatillisten valmiuksien hallintaa sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa näyttelykokonaisuuksia. Työ osoittaa kykyä soveltaa opittua sekä taitoa arvioida opittua suhteessa omaan ajatteluun ja nykytaiteeseen.  

Kirjallinen osa tai tutkielma (vaihtoehto B) on aihepiiriltään perusteltu ja sisällöllisesti hyvä tai vähintään kohtalainen. Kirjallisen osan tai tutkielman tavoitteet ja lähestymistavat ovat pääosin selkeät. Käytetyt lähteet ovat aiheen kannalta asianmukaisia. Teksti osoittaa kykyä tarkastella opittua suhteessa omaan ajatteluun, nykytaiteeseen tai taiteelliseen tutkimukseen.  

Kirjallinen ilmaisu on luonteeltaan pääosin kommunikatiivista, elävää ja kiinnostavaa ja siihen liittyvä kuva-aineisto on relevantti suhteessa kirjalliseen osaan.  

Hylätty

Kuratointi/kuratoinnit tai suunnitellun hankkeen konsepti ja toteutus ovat ilmaisulliselta tasoltaan vaatimattomia suhteessa kuvataiteen maisterilta edellytettävään tasoon sekä osoittaa metodien ja teorian sekä ammatillisten valmiuksien heikkoa hallintaa. Kyvyssä suunnitella ja toteuttaa näyttelykokonaisuuksia on selkeitä puutteita. Työ osoittaa puutteellista kykyä soveltaa opittua ja arvioida sitä suhteessa omaan ajatteluun työskentelyyn ja nykytaiteeseen.  

Kirjallinen osa tai tutkielma (vaihtoehto B) ei ole aihevalinnaltaan perusteltu ja on sisällöltään vaatimaton. Kirjallisen osan tai tutkielman tavoitteet ja lähestymistavat ovat epäselvät. Kirjallisen osan tai tutkielman aineisto ei jäsenny eivätkä käytetyt lähteet ole aiheen kannalta asianmukaisia. Teksti osoittaa puutteellista kykyä tarkastella opittua suhteessa omaan ajatteluun, nykytaiteeseen tai taiteelliseen tutkimukseen. Tutkielma on ilmaisullisesti epäselvä ja jäsentymätön eikä siihen liittyvällä kuva-aineistolla ole luontevaa suhdetta kirjalliseen osaan.  

4.3. Opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus

Opiskelija esittelee opinnäytteensä julkisessa tarkastustilaisuudessa sen jälkeen, kun tarkastajat ovat tarkastaneet työn kokonaisuudessaan. Julkiset tarkastustilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuudessa opiskelija esittelee opinnäytteensä ja tarkastajat antavat suullisesti lausuntonsa, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle. Tilaisuuden valvojana toimii opetusalueen professori tai hänen nimeämänsä henkilö. Mikäli tarkastaja on estynyt saapumasta paikalle, hän toimittaa lausuntonsa etukäteen opintopalveluille tilaisuudessa luettavaksi.  

Tarkastustilaisuuteen varataan kokonaisuudessaan enintään tunti aikaa, josta opiskelija voi käyttää omaan esitykseensä enintään 20 minuuttia ja kumpikin tarkastaja noin 15 minuuttia. 

Tarkastajat laativat lausuntonsa tilaisuutta varten. Mikäli tarkastajat haluavat vielä tilaisuuden jälkeen tarkentaa lausuntoaan, heidän tulee tehdä se kolmen päivän sisällä tarkastustilaisuudesta. 

4.4. Tarkastajan palkkio

Kuvataideakatemia maksaa opinnäytteen tarkastajalle palkkion tarkastajana toimimisesta ja tarkastuslausunnon laatimisesta sekä osallistumisesta julkiseen tarkastustilaisuuteen. Tarkastajan palkkio on 350 € mikäli tarkastaja osallistuu tarkastustilaisuuteen ja 300 € mikäli tarkastaja ei osallistu tarkastustilaisuuteen. Palkkio on veronalaista tuloa. Palkkiota ei makseta Kuvataideakatemian kuukausipalkkaiselle opetushenkilökunnalle.  

Palkkion maksamista varten tarkastajan tulee toimittaa Kuvataideakatemian opintopalveluihin ajantasaiset maksutiedot ja voimassa oleva verokortti.