Näin haet oikaisupyyntöä opinnäytteen tai opintosuorituksen arvosteluun

Miten tehdä virallinen oikaisupyyntö yliopistolle.

Tee kirjallinen oikaisu

Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Taideyliopiston tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa, viimeistään kello 15:00, lopullisen valintatuloksen julkistamisesta tai muun päätöksen tiedoksisaannista, jolloin päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta huomioon määräaikaa laskettaessa.

Mainitse oikaisupyynnössä seuraavat asiat:

  1. Päätös, johon vaadit oikaisua
  2. Jos oikaisuvaatimus koskee opiskelijavalintaa, mainitse hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisuvaatimus koskee
  3. Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  4. Mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaistavaksi
  5. Millaista oikaisua tai mitä muutoksia päätökseen vaadit tehtäväksi
  6. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen tulee allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan seuraavat asiakirjat:

1. Asiakirjat, joihin opiskelijana vetoat

Esimerkiksi: opettajan antama päätös, joka on annettu opintosuorituksen arvostelua tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevaan oikaisuvaatimukseen.

2. Selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta

Esimerkiksi: mikäli opettajan päätös on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti liittää oikaisuvaatimukseen siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin vastaanottoaika.

3. Arvosteluperusteet

Jos oikaisuvaatimus koskee tentin tai oppimistehtävän arvostelua, liitä oikaisuvaatimukseen tenttivastauksesi/oppimistehtäväsi sekä tentin/oppimistehtävän arvosteluperusteet ja mahdollinen mallivastaus.

4. Valtakirja, jos muutoksenhakija käyttää asiamiestä.

Opintojen tai osaamisen hyväksilukeminen

Jos oikaisuvaatimus koskee opintojen tai osaamisen hyväksilukemista, liitä oikaisuvaatimukseesi kaikki alkuperäiseen hyväksilukuhakemukseen liitetyt asiakirjat, kuten sisältökuvaukset korvattavasta ja hyväksiluettavasta opintojaksosta.

Lähetä oikaisupyyntö seuraavaan osoitteeseen:

Taideyliopisto, kirjaamo
PL 1
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 16 C
00097 TAIDEYLIOPISTO

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla Taideyliopiston kirjaamoon kirjaamo@uniarts.fi. Huomaathan että Taideyliopisto ei vastaa (tavallisena) sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää (tavallista) sähköpostia omalla vastuullasi. Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole asian käsittelyn kannalta huomioitavia seikkoja. Oikaisuvaatimus on suositeltavaa lähettää sähköpostiosoitteesta, jonka olet ilmoittanut Opintopolkuun.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimusten käsittely

Taideyliopisto käsittelee oikaisuvaatimukset kiireellisinä.

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen päätöksentekijä voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

Kun oikaisuvaatimus on käsitelty, tiedotamme ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse.

Jos hakija tai opiskelija haluaa keskeyttää aloittamansa oikaisuprosessin, hän voi tehdä sen lähettämällä pyynnön oikaisuvaatimuksensa peruuttamisesta Taideyliopiston kirjaamoon.