Opinnäyteohje: Praxis -taiteen ja esittämiskäytäntöjen kuvataiteen maisteriohjelma

Näin suoritat Praxis-maisteriohjelman opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen ja kirjallisen osan.

1. Opinnäytteen sisältö, tavoitteet ja aikataulu

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opinnäyte on kokonaisuus, joka sisältää näyttelyn tai vastaavan tapahtuman suunnitelman ja toteutuksen (kuratoinnin) sekä kirjallisen osan. Opinnäyte voi olla myös kokonaan kirjallinen tutkielma. Opinnäytteeseen sisältyy myös julkinen tarkastustilaisuus.

Suoritettuasi opinnäytteen kykenet toteuttamaan laajan taiteellisen projektin sekä kertomaan siitä suullisesti ja kirjallisesti. Osaat myös reflektoida työsi sijoittumista nykytaiteen kontekstiin.

Opinnäytteen laajuus on kokonaisuudessaan 40 op.

1.1. Opinnäytteen rakenne

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman maisterin opinnäyte koostuu joko:

A) Yhdestä tai useammasta taiteen esittämiseen liittyvästä hankesuunnitelmasta ja toteutuksesta, esimerkiksi näyttelystä tai vastaavasta tapahtumasta (käytännöllinen osa), sekä kirjallisesta osasta dokumentaatioineen.

tai

B) Tutkielmasta

Vaihtoehto A: käytännöllinen ja kirjallinen osa

Yksi tai useampi taiteen esittämiseen liittyvä hankesuunnitelma ja toteutus, esimerkiksi näyttely tai vastaava tapahtuma (käytännöllinen osa), sekä kirjallinen osa, joka sisältää käytännöllisen osan dokumentaation.

Kirjallisen osan tulee sisältää yhteensä noin 30 liuskaa (noin 2000 merkkiä/ liuska) tekstiä. Dokumentaation tulee sisältää tapahtuman kuvallinen taltiointi, joka antaa siitä kokonaisvaltaisen ja selkeän käsityksen.

Kirjallisessa osassa analysoit prosessia, toteutusta ja sisällöllisiä kysymyksiä reflektoivasti, arvioit suunnitelman ja toteutuksen välistä suhdetta ja liität oman työskentelysi nykytaiteen yhteyteen. Voit kertoa opinnäytteen työprosessista, sisällöstä, taiteellisista tai taiteelliseen tutkimukseen liittyvistä tavoitteista ja toteutuksesta eritellessäsi opinnäytteesi suhdetta nykytaiteeseen. Voit pohtia kuratoidun tapahtuman suhdetta yleisöön, tilaan ja ympäristöön tai ajankohtaisiin keskusteluihin, nostaa esille esikuvia ja vaikutteita sekä esittää erilaisia työprosessiin ja toteutukseen liittyviä johtopäätöksiä.

Kutsut opinnäytteesi tarkastajat kaikkiin näyttelyihin/tilaisuuksiin, joissa opinnäytteen käytännöllinen osa esitetään. Kutsussa täytyy mainita, että kyse on opinnäytteen osasta. Mikäli käytännöllinen osa esitetään muulla tavoin, tulee sinun informoida tarkastajia, miten ja missä se esitetään.

Vaihtoehto B: tutkielma

Sinun tulee kirjoittaa noin 60–80 liuskan laajuinen tutkielma jostakin Praxis-maisteriohjelman teemoihin sopivasta aiheesta, jolla osoitat valitsemasi alueen syvällistä hallintaa. Erilaisten kuvataiteellisten näkökulmien lisäksi tutkielmassa voivat painottua perinteisten taideteorian, – filosofian tai -historian lisäksi esimerkiksi visuaalisen antropologian tai yhteiskuntatieteiden lähestymistavat. Myös vaihtoehdossa B sinun tulee perustella millä tavalla työsi on suhteessa nykytaiteen kenttään.

1.2. Opinnäytteen aikataulu

Opinnäytteen suositusaikataulu:

Maisteriopintojen 1. vuoden syyslukukausi
 • Praxis opinnäyteseminaarin (K-MP331) aloitus
 • Opinnäytesuunnitelma: Opinnäytteen kokonaisuuden suunnittelu ja ohjaajan valinta
 • Ensimmäisen ohjaustapaamisen sopiminen
Maisteriopintojen 2. vuoden kevätlukukausi
 • Tarkastajien valinta
 • Praxis opinnäyteseminaari jatkuu
 • Kirjoittamisen ohjaus (K-MP332) alkaa
 • Käytännöllinen osa (esim. osana Kuvan Kevät-näyttelyä)
 • Seminaari Kuvan kevään yhteydessä
Maisteriopintojen 2. vuoden syyslukukausi
 • Praxis opinnäyteseminaari jatkuu
 • Kirjoittamisen ohjaus jatkuu
 • Kirjallisen osan viimeistely
 • Opinnäytteen ja kypsyysnäytteen jättö esitarkastukseen viimeistään syyskuun alkuun mennessä
 • Opinnäytteen kirjallisen osan palautus lokakuun ensimmäiseen päivään mennessä
 • Julkinen tarkastustilaisuus (kts. luku 4.3)

Huomioita aikatauluun:

 • Opinnäyteseminaarissa käsitellään opinnäytteeseen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Opiskelija osallistuu opinnäytettä tehdessään myös Kirjoittamisen ohjaukseen, jossa saa tukea opinnäytteen kirjallisen osan tekemiseen.
 • Suositusajankohta tarkastajavalinnoille on toisen maisterivuoden kevätlukukauden alku tai muu ajankohta, jolloin opinnäytteen käytännöllisen osan toteutumisen ajankohta ja opinnäytteen valmistumisen tavoiteaikataulu on selvillä.
 • Esitarkastukseen on varattava aikaa vähintään kolme viikkoa, mutta työn voi myös palauttaa esitarkastukseen jo aiemmin (kts. luku 3.1. Kirjallisen osan esitarkastus).
 • Tarkasta kirjallisen osan palautusaikataulut ja akateemisen neuvoston kokousaikataulut Artsista!

1.3. Opinnäytteen kirjallinen osa

Opinnäytetyössä käytetään vakiintunutta akateemista viittausjärjestelmää.

Kuvien käyttö opinnäytteessä

Kaikkiin opinnäytteen kuviin on merkittävä kuvatiedot ja kuvan lähde. On tärkeää merkitä kuvien tiedot, vaikka olisit tehnyt kuvissa olevat teokset tai ottanut valokuvat itse. Varmista, että käytät kuvia tekijänoikeuksien mukaisesti. Opinnäytteessä kuvia voi käyttää vapaammin kuin kaupallisissa julkaisuissa, mutta tarkista tarkat ohjeet ImagOA -oppaasta. Älä käytä kuvaa, jos et ole varma, että sinulla on oikeus julkaista se.

Tarkemmat ohjeet löydät ImagOA-oppaasta:

Opiskelija voi tehdä opinnäytteensä kirjallisen osan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Koko kirjallinen osa laaditaan samalla kielellä. Katso tarkemmin kielivalinnasta luvusta 2. Opinnäytesuunnitelma ja ohjaajien ja tarkastajien valinta.

Kirjallisen osan kansilehdellä tulee näkyä:

 • nimesi
 • oppilaitos (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) ja sen logo
 • että kyseessä on kuvataiteen maisterin opinnäyte
 • opinnäytteen palautuspäivämäärä

Kirjallisen osan alkulehdiltä tulee käydä selkeästi ilmi:

 • Mitä käytännölliseen ja kirjalliseen osaan sisältyy, ja miten ne painottuvat suhteessa toisiinsa.
 • Kaikki käytännölliseen osaan liittyvät teos- ja esitystiedot
 • Opinnäytteen ohjaaja(t) ja tarkastajat.
 • Mikäli opinnäyte tai sen osa on tehty yhteistyönä, kirjallisesta osan alkulehdiltä tulee myös käydä ilmi, miten työprosessi on tekijöiden kesken jakaantunut.

Vaihtoehtoinen dokumentaatiotapa erityistapauksissa:

Poikkeustapauksessa kirjallinen osasi voi olla jokin muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti. Tämän ratkaisun perustelet opinnäytesuunnitelmassasi ja sen hyväksymisestä päättää opetusalueesi professori. Jos sinulla on lukihäiriö tai jokin muu oppimiseen ja ilmaisemiseen vaikuttava erityisominaisuus, voit pyytää lääkäriltä tästä todistuksen tai keskustella asiasta opettajasi kanssa. Näin asia voidaan ottaa huomioon opinnäytesuunnitelmaasi hyväksyttäessä ja opinnäytettäsi arvioitaessa, ja sinulle voidaan tarvittaessa järjestää myös tarvitsemaasi ohjausta.

1.4. Kuvataiteen maisterin kypsyysnäyte

Opinnäytteestä sinun tulee laatia yhden sivun mittainen (noin 2000 merkkiä) tiivistelmä, joka on samalla kypsyysnäytteesi. Tiivistelmässä kuvaat opinnäytteen olennaisimmat sisällöt lyhyesti; sen tulee sisältää sekä käytännöllisen että kirjallisen osan lyhyt kuvaus. Tiivistelmän tehtävä on kiteyttää opinnäytteen keskeinen sisältö sellaiselle henkilölle, joka ei tunne opinnäytettä. Merkitse tiivistelmän otsikoksi ”Tiivistelmä”. Tiivistelmä ei ole työn johdanto, halutessasi voit kirjoittaa johdannon erikseen ja sen voit otsikoida vapaammin. Sijoita tiivistelmä opinnäytteen kirjallisen osan alkuun ja palauta se esitarkastukseen yhdessä kirjallisen osan kanssa.

1.5. Opinnäyteraha ja opinnäytteen painotuki

Kuvataideakatemia tukee opinnäytteen valmistumista erillisellä opinnäyterahalla. Opinnäyterahan suuruus tarkistetaan syyslukukauden alussa. Opinnäyteraha on tarkoitettu opinnäytteen toteuttamisesta syntyneiden kulujen korvaamiseen. Opinnäyterahaa voit käyttää vasta kun opinnäytesuunnitelmasi on hyväksytty. Opinnäyteraha maksetaan pääsääntöisesti apurahana. Opinnäyterahaan liittyviä asioita hoitavat tuotantopalvelut. Tarkemmat ohjeet opinnäyterahan käytöstä löydät intranet-Artsista.

Opinnäyterahan lisäksi opiskelijoilla on käytettävissään maisterin opinnäytteen kirjallisen osan painokuluihin maksimissaan 120 euroa / opiskelija. Tarkemmat tiedot saat Kuvataideakatemian opintotoimistosta.

2. Opinnäytesuunnitelma sekä ohjaajien ja tarkastajien valinta

2.1. Opinnäytesuunnitelma

Tee opinnäytesuunnitelma sähköisellä lomakkeella, joka löytyy intranet-Artsista. Suositellaan, että teet opinnäytesuunnitelman samalla kielellä kuin opinnäytteen kirjallisen osa.

Opinnäytesuunnitelmassa hahmottelet opinnäytekokonaisuuden.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi:

 • Lyhyt kuvaus opinnäytteen teemoista ja toteutustavasta
 • Opinnäytteen aikataulu (ml. käytännöllisen osan ajankohta sekä opinnäytteen valmistumisen ja julkisen tarkastustilaisuuden tavoiteajankohta)
 • Opinnäytteen kieli
 • Opinnäytteen ohjaaja tai ohjaajat ja heidän yhteystietonsa
 • mikäli opinnäytteen kirjallinen osa toteutetaan muulla tavoin kuin tekstimuotoisena

Suunnitelman hyväksyy opetusalueesi professori. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty. Hyväksymisen jälkeen voit alkaa käyttämään ohjaustunteja ja opinnäyterahaa.

Opinnäytesuunnitelmaan tehtävistä muutoksista sinun tulee keskustella professorisi kanssa ja informoida opintopalveluita, tuotantopalveluita ja tarvittaessa myös tarkastajia (esimerkiksi aikataulu- ja kielimuutoksista).

Opinnäytesuunnitelman vanhentuminen

Maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee kolmessa vuodessa sen hyväksymisestä, jollet ole toimittanut opinnäytettä tarkastettavaksi. Mikäli maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee, sinun täytyy päivittää se aikataulun ja ohjauksen osalta ja hyväksyttää professorillasi. Mikäli opinnäytteen ohjaaja vaihtuu, toimitetaan päivitetty opinnäytesuunnitelma myös tiedoksi akateemiselle neuvostolle.

2.2. Opinnäytteen ohjaaminen ja ohjaajan valinta

2.2.1. Opinnäytteen ohjaajan valinta

Sinulla on oikeus saada opinnäytteeseen ohjausta enintään kymmenen tunnin ajan. Tunnit voidaan osoittaa joko yhdelle ohjaajalle tai jakaa kahden ohjaajan kesken.

Sinun tulee neuvottella opinnäytteesi ohjaajasta/ohjaajista professorisi kanssa ja samalla sopia mahdollisesta tuntien jaosta eri ohjaajien kesken. Professorin tulee varmistaa, että sinulle löytyy sopiva ohjaaja/ohjaajat.

Ohjaajalta edellytetään riittävää kuvataiteen ja nykytaiteen asiantuntemusta. Ohjaajan tulee olla selvästi ohjattavaansa edistyneempi sillä alueella, jota ohjaus koskee. Ohjaaja ei itse voi parhaillaan suorittaa samaa tai vastaavaa (tai alempaa) tutkintoa kuin ohjattava opiskelija. Opinnäytteen ohjaajaa valittaessa on otettava huomioon myös opiskelijan käyttämä kieli. Kuvataideakatemia ei käännätä opinnäytettä tai sen osia ohjaajaa varten, joten ohjaajan tulee ymmärtää opinnäytteen kieltä.

Keskusteltuasi oman professorisi kanssa ota yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan/ohjaajiin ja kysyy heidän suostumustaan tehtävään. Kuvataideakatemian opintopalvelut varmistavat ohjaajan suostumuksen ja toimittavat ohjaajalle tai ohjaajille ohjaamista koskevat ohjeet sekä kopion sinun opinnäytesuunnitelmasta.

Sinun on hyvä sopia ensimmäinen ohjaustapaaminen kuukauden kuluessa ohjaajavalinnan jälkeen.

2.2.2. Opinnäytteen ohjaaminen

Opinnäytteen ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijan työskentelyä, opinnäytteen sisältöä ja seurata työn käytännön edistymistä. Ohjaajan tulee ilmoittaa professorille ja sinulle ajoissa, jos hän katsoo, ettei työ täytä opinnäytteeltä vaadittavaa tasoa, ja ettei sitä voi jättää arvosteltavaksi suunnittelemassasi aikataulussa.

Kuvataideakatemia maksaa ohjaajalle enintään kymmenen tunnin työstä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Palkkion maksamista varten ohjaajan tulee toimittaa ajantasaiset maksutiedot opintopalveluihin ja ajantasainen verokortti.

Maisterin opinnäytettä tekevät opiskelijat saavat ohjausta kirjallisen osan työstämiseen Praxiksen opinnäyteseminaarissa sekä Kirjoittamisen ohjauksen kautta.

Professorin tehtävä on tukea opinnäyteprosessia ja tehdä opinnäytteen kirjallisen osan esitarkastus.

2.3. Opinnäytteen tarkastajien valinta

Opinnäytteellä on kaksi tarkastajaa, joilta edellytetään riittävää kuvataiteen ja nykytaiteen asiantuntemusta. Tarkastaja ei itse voi parhaillaan suorittaa samaa tai vastaavaa (tai alempaa) tutkintoa kuin opiskelija.

Valitsette yhdessä professorisi kanssa opinnäytteelle tarkastajat. Tarkastajia valittaessa on huomioitava esteellisyysnäkökohdat; tarkastajana ei voi toimia opinnäytteen ohjaaja, eikä tarkastaja voi ottaa kantaa opinnäytteen osiin ennen kuin opinnäyte on kokonaisuudessaan valmis.

Jos professori on opinnäytteen nimetty ohjaaja tai tarkastaja, hän ei voi toimia tarkastajavalintojen puoltajana. Tällöin tarkastajavalintoja voi puoltaa opetusalueen toinen professori tai varadekaani. Tarkastajat vahvistetaan Kuvataideakatemian akateemisessa neuvostossa.

Opinnäytteen tarkastajia valittaessa on otettava huomioon myös opinnäytteen kieli: opinnäytteen tarkastajien on ymmärrettävä opinnäytteen kirjallisen osan kieltä. Kuvataideakatemia ei käännätä tekstejä tarkastajia varten. Kuvataideakatemia ei myöskään käännätä tarkastuslausuntoja opiskelijaa varten, joten myös tarkastuslausuntojen kielestä sovitaan etukäteen. Epäselvissä tapauksissa sinun on oltava hyvissä ajoin yhteydessä opintopalveluihin.

Sovittuanne professorisi kanssa opinnäytteen tarkastajista ota heihin yhteyttä ja kysy heidän suostumustaan tehtävään. Ilmoitta tarkastajavalinnat sähköisellä lomakkeella, jonka kautta ne välitetään akateemiselle neuvostolle vahvistettavaksi.

Akateeminen neuvosto käsittelee tarkastajavalintoja kaikissa kokouksissaan. Akateemisen neuvoston kokousaikataulu on nähtävissä Artsissa.

Kuvataideakatemian opintopalvelut varmistavat tarkastajien suostumuksen tehtävään ja toimittavat heille tarkastamista koskevat ohjeet sekä kopion opiskelijan opinnäytesuunnitelmasta ja opinnäytteen valmistumisen tavoiteaikataulusta (mm. julkisen tarkastustilaisuuden ajankohta).

Mikäli tarkastajat vaihtuvat, sinun tulee täyttää uusi sähköinen lomake.

Jos opinnäytteen aikataulu muuttuu, tulee sinun olla yhteydessä alkuperäisiin tarkastajiin ja tiedustella ovatko he edelleen käytettävissä tehtävään. Tarvittaessa sinun on valittava uusi tarkastaja/tarkastajat, pyydettävä valinnalle puolto opetusalueesi professorilta ja täytettävä tarkastajavalinnoille tarkoitettu sähköinen lomake.

Jos tarkastajat vaihtuvat opinnäytteen taiteellisen osan julkisen esittämisen jälkeen, tulee
sinun toimittaa heille tarvittava materiaali liittyen julkiseen esittämiseen.

3. Kirjallisen osan / tutkielman palautus

3.1. Esitarkistus

Ennen opinnäytteen kirjallisen osan lopullista palauttamista jätä se oman opetusalueen professorille esitarkastettavaksi. Esitarkastuksessa professori käy opinnäytteen kirjallisen osan läpi ja varmistaa, että se on sisällöllisesti valmis tarkastukseen. Saat tarvittaessa tukea viimeistelyyn. Sinun on oltava yhteydessä professoriin esitarkastuksen aikataulusta hyvissä ajoin. Esitarkastukseen on varattava aikaa vähintään 3 viikkoa.

Esitarkastuksen yhteydessä professori tarkastaa kypsyysnäytteenä toimivan opinnäytteen tiivistelmän sekä hyväksyy Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tehdyn plagiaatintunnistuksen.

Esitarkastuksen yhteydessä voit vielä tehdä tekstiin korjauksia ja muutoksia. Vastaat korjauksista ja siitä, missä määrin hyödynnät annettua palautetta työsi viimeistelyssä ennen sen arvioitavaksi jättämistä.

3.2. Kirjallisen osan / tutkielman palautus

Kun kirjallinen osa on ollut esitarkastuksessa ja olet tehnyt siihen viimeiset muutokset, sinun tulee palauttaa se Kuvataideakatemian opintopalveluihin. Palauttamisen jälkeen opinnäytettä ei voi enää muokata. Kirjallisen osan palautuksen yhteydessä toimitat myös allekirjoittamasi opinnäytteen jättöilmoituksen.

Palauta opinnäyte kolmena tulostettuna tai painettuna paperisena kappaleena sekä PDF/Amuodossa yhtenä tiedostona sähköpostitse osoitteeseen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (tiedoston enimmäiskoko: 10Mt/Mb). Tiedoston tulee sisältää koko opinnäyte eli: Kansi, tiivistelmä, teksti ja kuvat sekä lähde- ja viitetiedot. Painetun version sisällön tulee olla identtinen sähköisen version kanssa. Paperiversion tulee olla arkistoitavissa. Jos kyseessä on muu sanallinen taltioitu esitys kuin kirjoitettu teksti, toimita se kolmena kappaleena.

Ohjeet opinnäytteen sähköisen version tallennukseen löydät esimerkiksi seuraavasta linkistä kohdasta ”Opinnäytteen tallentaminen PDF/A-muotoon – ohjeita eri ohjelmistoille”. Verkosta löydät myös paljon muita ohjeita.

3.3. Opinnäytteen hyväksyminen ja opintosuorituksen rekisteröinti

Kun julkinen tarkastustilaisuus on pidetty ja tarkastajat ovat toimittaneet viimeistellyt tarkastuslausunnot Kuvataideakatemiaan, opinnäyte viedään akateemisen neuvoston käsiteltäväksi. Akateeminen neuvosto päättää opinnäytteiden hyväksymisestä. Mikäli akateeminen neuvosto pitää tarpeellisena, voidaan sinulta vaatia opinnäytteen taiteellisen ja/tai kirjallisen osan täydentämistä. Tällöin sinulle annetaan ohjeet täydentämisestä.

Kun maisterin opinnäyte on hyväksytty akateemisessa neuvostossa, toimitetaan sinulle tieto päätöksestä ja tarkastajien lausunnot.

Opinnäytteen opintopisteet viedään opintosuoritusrekisteriin sen jälkeen, kun opinnäyte on hyväksytty akateemisessa neuvostossa. Opinnäytteestä tai sen osista ei voi saada opintopisteitä ennen sen hyväksyntää. Taideyliopiston koulutussäännön mukaan opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta, minkä ajan ne voidaan sisällyttää tutkintoon.

3.4. Hylätty arvosanaehdotus

Mikäli toinen tai molemmat tarkastajista esittävät opinnäytteen hylkäämistä, toimitetaan sinulle tieto asiasta ennen julkista tarkastustilaisuutta.

Tällöin voit joko

 1. keskeyttää prosessin ja pyytää ohjeita opinnäytteen täydentämiseen oman opetusalueensa professorilta. Tällöin teet opinnäytteeseensä korjauksia ja toimitat korjatun opinnäytteen uudestaan tarkastettavaksi. Uusi tarkastus käynnistetään vasta sitten, kun oman opetusalueesi professori on antanut siihen luvan.

  tai
 2. jatkaa prosessia ja toimittaa akateemiselle neuvostolle oman kirjallisen vastineen lausunnoista, jolloin akateeminen neuvosto ottaa vastineen huomioon opinnäytettä käsitellessään.

3.5. Oikaisupyyntö

Mikäli olet tyytymätön opinnäytteen arvosteluun, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua akateemiselta neuvostolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli olet tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen voit saattaa asian Taideyliopiston tutkintolautakuntaan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut akateemisen neuvoston päätöksestä tiedon.

3.6. Opinnäytteen arkistointi ja julkisuus

Kuvataideakatemian maisterin tutkinnon opinnäytteen kirjallisia osia säilytetään Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen kirjastossa voimassa olevan säilytysajan määrityksen mukaisesti, jonka jälkeen ne siirretään Taideyliopiston arkistoon. Opinnäytteet ovat julkisia ja niihin voi tutustua kirjastossa, mutta niitä ei lainata. Opinnäytteiden viitetiedot luetteloidaan Taideyliopiston kirjaston ARSCA-kokoelmatietokantaan.

Kirjallinen osa tallennetaan Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistoon, mikäli annat siihen luvan eikä se sisällä aineistoa, jota ei voida julkaista tekijänoikeudellisista syistä. Tajujulkaisuarkistoon tallennetaan vain PDF-muotoisia julkaisuja. Opinnäyte arkistoidaan myös plagiaatintunnistusjärjestelmään (Turnitin) mikäli annat siihen luvan.

Lisätietoja tekijänoikeuksista löydät Artsi-intranetistä sekä opiskelijasopimuksesta, jonka jokainen opiskelija saa allekirjoitettavakseen opintojensa alussa.

4. Ohjeet opinnäytteen tarkastajalle

Praxis- maisteriohjelman kuvataiteen maisterin opinnäytteen tarkastus muodostuu tutkielman tai opinnäytteen käytännöllisen ja kirjallisen osan tarkastuksesta. Tarkastajilla tulee olla vähintään neljä viikkoa aikaa tarkastuslausunnon kirjoittamiseen siitä lukien, kun he saavat opinnäytteen kirjallisen osan tai tutkielman.

Tämän jälkeen järjestetään julkinen tarkastustilaisuus, jossa tarkastajat esittävät lausuntonsa. Tilaisuuden jälkeen heillä on vielä 3 päivää aikaa täydentää lausuntojaan. Kuvataideakatemia ilmoittaa toivotusta aikataulusta kirjallisen osan toimittamisen yhteydessä. Mikäli tarkastaja ei voi noudattaa aikataulua, hänen tulee ilmoittaa siitä sekä opintopalveluihin että opiskelijalle hyvissä ajoin.

Julkisen tarkastustilaisuuden jälkeen viimeistelty kirjallinen tarkastuslausunto osoitetaan Kuvataideakatemian akateemiselle neuvostolle ja toimitetaan opintopalveluihin. Akateeminen neuvosto ottaa lausunnon huomioon arvostellessaan opinnäytettä ja päättäessään sen hyväksymisestä.

4.1. Tarkastuslausunto

Opinnäytteen tarkastajat arvioivat kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat kirjallisessa lausunnossaan ja antavat opinnäytteelle arvosanaehdotuksen asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvosanaehdotus tulee ilmaista lausunnossa selkeästi. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon opinnäytteen osien painotus.

Tarkastuslausunto laaditaan, kun opinnäyte on kokonaisuudessaan tarkastettu. Kuvataideakatemia ei ota vastaan opinnäytteen yksittäisiä osia koskevia erillisiä lausuntoja. Tarkastajat eivät saa ottaa kantaa opinnäytteen osiin ennen kuin opinnäyte on kokonaisuudessaan valmis.

Arvioinnin tulee pohjautua niihin ohjeisiin, joita kuvataiteen maisterin opinnäytteestä on annettu tässä ohjeistuksessa.

Mikäli tarkastaja esittää opinnäytteen hylkäämistä, hänen tulee ilmoittaa tästä Kuvataideakatemian opintopalveluille viimeistään viikkoa ennen tarkastustilaisuutta.

Tarkastuslausunto sisältää seuraavat osat:

 1. Otsikko: Kuvataiteen maisterin opinnäytteen tarkastuslausunto
 2. Opiskelijan nimi
 3. Lyhyt selvitys kaikista tarkastukseen kuuluvista opinnäytteen osista
 4. Varsinainen tarkastuslausunto
 5. Arvosanaehdotus: hyväksytty/hylätty
 6. Lausunnon päivämäärä
 7. Tarkastajan nimi ja allekirjoitus

Lausunnon toivotaan olevan noin 2–5 sivun laajuinen.

Tarkastaja voi kirjoittaa tarkastuslausuntonsa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kielivalinnassa on otettava huomioon opiskelijan kielitaito, sillä opiskelijalla on oikeus saada lausunto kielellä, jota hän pystyy ymmärtämään. Kielivalinnasta sovitaan työn alkuvaiheessa tarkastajan suostuessa tehtävään. Kuvataideakatemia ei käännätä opinnäytteitä eikä lausuntoja. Tarkastajien on otettava arvioinnissaan huomioon heille toimitettu tieto lukihäiriötä tai jotakin muuta oppimisvaikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta.

4.2. Arviointiperusteet ja arvosanat

Opinnäyte arvioidaan kokonaisuutena. Opinnäytteiden arvioinnissa on käytössä seuraavat arvosanat: hyväksytty ja hylätty. Tarkastajat voivat halutessaan neuvotella keskenään arvosanasuosituksesta.

Hyväksytty

Kuratointi/kuratoinnit tai suunnitellun hankkeen konsepti ja toteutus ovat ilmaisulliselta tasoltaan ansiokkaita, hyviä tai vähintään kohtalaisia ja osoittavat taiteen esittämiseen tai näyttelytoimintaan liittyvien metodien ja teorian tuntemusta. Ne osoittavat sekä ammatillisten valmiuksien hallintaa sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa näyttelykokonaisuuksia. Työ osoittaa kykyä soveltaa opittua sekä taitoa arvioida opittua suhteessa omaan ajatteluun ja nykytaiteeseen.

Kirjallinen osa tai tutkielma (vaihtoehto B) on aihepiiriltään perusteltu ja sisällöllisesti hyvä tai vähintään kohtalainen. Kirjallisen osan tai tutkielman tavoitteet ja lähestymistavat ovat pääosin selkeät. Käytetyt lähteet ovat aiheen kannalta asianmukaisia. Teksti osoittaa kykyä tarkastella opittua suhteessa omaan ajatteluun, nykytaiteeseen tai taiteelliseen tutkimukseen. Kirjallinen ilmaisu on luonteeltaan pääosin kommunikatiivista, elävää ja kiinnostavaa ja siihen liittyvä kuva-aineisto on relevantti suhteessa kirjalliseen osaan.

Hylätty

Kuratointi/kuratoinnit tai suunnitellun hankkeen konsepti ja toteutus ovat ilmaisulliselta tasoltaan vaatimattomia suhteessa kuvataiteen maisterilta edellytettävään tasoon sekä osoittaa metodien ja teorian sekä ammatillisten valmiuksien heikkoa hallintaa. Kyvyssä suunnitella ja toteuttaa näyttelykokonaisuuksia on selkeitä puutteita. Työ osoittaa puutteellista kykyä soveltaa opittua ja arvioida sitä suhteessa omaan ajatteluun työskentelyyn ja nykytaiteeseen.

Kirjallinen osa tai tutkielma (vaihtoehto B) ei ole aihevalinnaltaan perusteltu ja on sisällöltään vaatimaton. Kirjallisen osan tai tutkielman tavoitteet ja lähestymistavat ovat epäselvät. Kirjallisen osan tai tutkielman aineisto ei jäsenny eivätkä käytetyt lähteet ole aiheen kannalta asianmukaisia. Teksti osoittaa puutteellista kykyä tarkastella opittua suhteessa omaan ajatteluun, nykytaiteeseen tai taiteelliseen tutkimukseen. Tutkielma on ilmaisullisesti epäselvä ja jäsentymätön eikä siihen liittyvällä kuva-aineistolla ole luontevaa suhdetta kirjalliseen osaan.

4.3. Opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus

Opiskelija esittelee opinnäytteensä julkisessa tarkastustilaisuudessa sen jälkeen, kun tarkastajat ovat tarkastaneet työn kokonaisuudessaan. Julkiset tarkastustilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuudessa opiskelija esittelee opinnäytteensä ja tarkastajat antavat suullisesti lausuntonsa, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle. Tilaisuuden valvojana toimii opetusalueen professori tai hänen nimeämänsä henkilö. Mikäli tarkastaja on estynyt saapumasta paikalle, hän toimittaa lausuntonsa etukäteen opintopalveluille tilaisuudessa luettavaksi.

Tarkastustilaisuuteen varataan kokonaisuudessaan enintään tunti aikaa, josta opiskelija voi käyttää omaan esitykseensä enintään 20 minuuttia ja kumpikin tarkastaja noin 15 minuuttia.

Tarkastajat laativat lausuntonsa tilaisuutta varten. Mikäli tarkastajat haluavat vielä tilaisuuden jälkeen tarkentaa lausuntoaan, heidän tulee tehdä se kolmen päivän sisällä tarkastustilaisuudesta.

4.4. Tarkastajan palkkio

Kuvataideakatemia maksaa opinnäytteen tarkastajalle palkkion tarkastajana toimimisesta ja tarkastuslausunnon laatimisesta sekä osallistumisesta julkiseen tarkastustilaisuuteen. Tarkastajan palkkio on 350 € mikäli tarkastaja osallistuu tarkastustilaisuuteen ja 300 € mikäli tarkastaja ei osallistu tarkastustilaisuuteen. Palkkio on veronalaista tuloa. Palkkiota ei makseta Kuvataideakatemian kuukausipalkkaiselle opetushenkilökunnalle.

Palkkion maksamista varten tarkastajan tulee toimittaa Kuvataideakatemian opintopalveluihin ajantasaiset maksutiedot ja voimassa oleva verokortti.