Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opinnäyteohje

Näin suoritat taiteen kandidaatin opinnäytteen 10 opintopistettä.

Opinnäytteen muoto ja sisältö

Kuvataideakatemian taiteen kandidaatin opinnäyte on itsenäisesti toteutettava teoreettinen tai soveltava/aineistopohjainen tutkielma, jossa toteutetaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Opinnäytteessä opiskelija osoittaa oppineisuuttaan nykytaiteen historian ja teorian alalla soveltamalla itsenäisesti nykytaiteen alan sisältöjä ja tutkimusmenetelmiä. Opinnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa alan tutkimukselliset lähtökohdat, metodit, aineistot ja lähdemateriaalin käytön. Lisäksi opiskelija osoittaa opinnäytteessä hyvää viestintätaitoa liittyen nykytaiteen tutkimuksen tai välittämistyön sisältöihin.

Mikäli opinnäytteeseen liittyy soveltava aineistopohjainen osuus, aineiston keruu toteutetaan opinnäyteseminaarityöskentelyn kanssa samanaikaisesti. Aihe hyväksytetään taiteen kandidaatin opinnäyteseminaarissa syyslukukauden aikana.

Opinnäytteen suositeltava laajuus on 15–25 tekstisivua (noin 30 000–50 000 merkkiä). Sopiva laajuus riippuu siitä, kuuluuko opinnäytteeseen soveltava aineisto-osa ja kuinka laaja tämä osa on.

Opinnäytteeseen liitetään tiivistelmä opinnäytteen kielellä.

Opinnäyte toteutetaan pääsääntöisesti yksin. Perustelluissa tapauksissa seminaarin vetäjä voi hyväksyä opinnäytteen toteutuksen pari- tai ryhmätyönä. Tällöin kunkin työpanos on selkeästi osoitettava opinnäytteessä niin, että jokaisen osuus on arvioitavissa omana suorituksenaan. Opinnäytetyössä käytetään vakiintunutta akateemista viittausjärjestelmää.

Opinnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Mahdollisuudesta kirjoittaa opinnäyte englanniksi on erikseen etukäteen sovittava seminaarinvetäjän kanssa.

Jos opiskelijalla on lukihäiriö tai jokin muu oppimiseen ja ilmaisemiseen vaikuttava erityisominaisuus, hän voi pyytää lääkäriltä tästä todistuksen tai keskustella asiasta opettajansa kanssa. Näin asia voidaan ottaa huomioon opinnäytesuunnitelmaa hyväksyttäessä ja opinnäytettä arvioitaessa, ja opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää myös hänen tarvitsemaansa ohjausta.

Kuvien käyttö opinnäytteessä

Kaikkiin opinnäytteen kuviin on merkittävä kuvatiedot ja kuvan lähde.  On tärkeää merkitä kuvien tiedot, vaikka olisit tehnyt kuvissa olevat teokset tai ottanut valokuvat itse. Varmista, että käytät kuvia tekijänoikeuksien mukaisesti. Opinnäytteessä kuvia voi käyttää vapaammin kuin kaupallisissa julkaisuissa, mutta tarkista tarkat ohjeet ImagOA -oppaasta. Älä käytä kuvaa, jos et ole varma, että sinulla on oikeus julkaista se.

Tarkemmat ohjeet löydät ImagOA-oppaasta:

Opinnäyteprosessi

Opinnäytteen kirjoittaminen ja ohjaus tapahtuu opinnäyteseminaarissa, jonka yhteydessä työ myös esitellään. Opinnäyteseminaariin osallistutaan kolmannen vuoden syksystä alkaen. Seminaari alkaa syyslukukaudella ja päättyy maaliskuussa. Opinnäytettä työstetään prosessimaisesti seminaarin yhteydessä, joten sen täytyy kokonaisuudessaan valmistua seminaarin kuluessa.

Opinnäyteseminaarissa saat ohjausta ja tukea opinnäyteprosessin etenemisessä, tutkimuskysymysten määrittelyssä, metodologisissa kysymyksissä sekä työn muissa sisällöissä. Lisäksi seminaarissa harjoitellaan tieteellisiä viestintä- ja keskustelukäytäntöjä. Opinnäyteseminaarissa myös hyväksytään kandidaatintutkielman aihe ja laaditaan opinnäytesuunnitelma. Seminaarin vetäjä toimii myös opinnäytteen ohjaajana. Lisäksi opinnäyteseminaarissa harjoitellaan toisten opinnäytteiden opponointeja. Aktiivinen osallistuminen seminaariin, seminaaritehtävien laatiminen ja muiden opinnäytteiden vertaisopponointi on edellytyksenä opinnäyteseminaarin suorituksen hyväksynnälle.

Tutkielman tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten esimerkiksi tutkielman kannalta välttämättömiin kuvien kuvankäyttökorvauksiin ja tekijänoikeusmaksuihin, voit hakea avustusta Kuvataideakatemialta. Tarkemmat ohjeet annetaan opinnäyteseminaarin yhteydessä.

Opinnäytteen palautus ja tarkastus

Opinnäytteen palautusaikataulu ilmoitetaan opinnäyteseminaarissa.

Opinnäyte palautetaan PDF/A-muodossa yhtenä tiedostona (tiedoston enimmäiskoko: 10Mt/Mb) kandidaatin opinnäyteseminaarin Moodle-alustalle. Tiedoston tulee sisältää koko opinnäyte eli: Kansi, tiivistelmä, teksti, mahdolliset kuva- ja muut liitteet sekä lähde- ja viitetiedot.

Kun opinnäytteen kirjallinen osa palautetaan tarkastukseen, opiskelijan tulee tallentaa myös työnsä julkaisuarkisto Tajuun kirjaston ohjeiden mukaisesti. Jokaisen opiskelijan tulee tehdä tämä, vaikkei antaisikaan lupaa opinnäytteen julkaisemiseen verkossa. Tajuun tallennettavan version on oltava sama kuin tarkastettavaksi palautetun.

Opinnäytteet esitellään ja opponoidaan opinnäyteseminaarissa. Esittelyssä yksi tai kaksi samassa seminaarissa olevaa opiskelijaa opponoi opinnäytettä.

Opinnäytteen tarkastaa opinnäyteseminaarin vetäjä yhdessä toisen tarkastajan kanssa. Opinnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Tarkastuksen yhteydessä opinnäyteseminaarin vetäjä hyväksyy Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tehdyn plagiaatintunnistuksen.

Opinnäytteen ulkoasu

Kansilehdellä tulee näkyä

  • opiskelijan nimi
  • opinnäytteen nimi/otsikko
  • oppilaitos (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) ja sen logo
  • että kyseessä on taiteen kandidaatin opinnäyte
  • opinnäytteen palautuspäivämäärä

Jos logon lataamisessa on ongelmia, ole yhteydessä, viestinta@uniarts.fi.

Opinnäytteen alussa tulee lisäksi käydä selkeästi ilmi:

  • opinnäytteen ohjaaja ja tarkastajat
  • mikäli opinnäyte on tehty yhteistyönä, kirjallisesta osasta tulee myös käydä ilmi, miten työprosessi on tekijöiden kesken jakaantunut

Opinnäytteen hyväksyminen, julkisuus, arkistointi ja rekisteröinti

Kun tarkastajat ovat toimittaneet arvosanaehdotuksensa opintopalveluihin, opinnäyte viedään opetuksesta vastaavan varadekaanin hyväksyttäväksi. Opintopalvelut toimittavat opinnäytteen arvosanan tiedoksi opiskelijalle sen jälkeen, kun se on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Mikäli toinen tai molemmat tarkastajista ehdottaa/ehdottavat hylättyä arvosanaa, opiskelijalla on mahdollisuus joko 1) pyytää keskeyttämään opinnäytteen arviointi ja pyytää lisäohjeita opinnäytteen täydentämiseen ohjaavalta opettajalta tai 2) jatkaa prosessia ja antaa vastine opinnäytteen hyväksyjälle. Mikäli tarkastajien arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset, päätöksentekijä pyytää kolmannen arvion ulkopuoliselta tarkastajalta.

Mikäli opinnäytteen arviointi keskeytetään, voit tehdä opinnäytteeseesi korjauksia vastuuopettajan ohjeiden mukaan ja toimittaa korjatun opinnäytteen uudestaan tarkastettavaksi. Uusi tarkastus käynnistetään vasta sitten, kun oma vastuuopettajasi on antanut luvan siihen.

Mikäli olet tyytymätön opinnäytteesi arvosteluun, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua päätöksentekijältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli olet tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, voit saattaa asian Taideyliopiston tutkintolautakuntaan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Sähköinen opinnäyte säilytetään Kuvataideakatemian opintopalveluissa voimassa olevan säilytysajan määrityksen mukaisesti, jonka jälkeen ne siirretään Taideyliopiston arkistoon. Opinnäytteet ovat julkisia, joten ne eivät voi sisältää aineistoa, jota ei voida julkaista tekijänoikeudellisista syistä. Opinnäytteitä voi lukea Taju-julkaisuarkistossa opiskelijan valinnan mukaan joko avoimesti verkossa tai suljetulla puolella, jonne pääsee ainoastaan kirjaston koneilta.

Lisätietoja tekijänoikeuksista löydät Opiskelijan Uniartsista sekä opiskelijasopimuksesta, jonka jokainen opiskelija saa allekirjoitettavakseen opintojensa alussa.

Opinnäytteen opintopisteet rekisteröidään sen jälkeen, kun se on kokonaisuudessaan hyväksytty. Taideyliopiston koulutussäännön mukaan opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta, minkä ajan ne voidaan sisällyttää tutkintoon.