Kuvataiteen tohtoriohjelman esitarkastusohje

Näin toimitat opinnäytteen osan tai opinnäytekokonaisuuden esitarkastukseen.

Kuvataiteen tohtorin opinnäytteen esitarkastusohje on hyväksytty Kuvataideakatemian johtokunnassa 28.5.2024. Ohje astui voimaan välittömästi korvaten aiemman 1.9.2021 voimaan tulleen ohjeen. Kaikki jo käynnissä olevat esitarkastusprosessit hoidetaan loppuun ilman muutoksia esitarkastukseen tai sen sovittuihin aikatauluihin. Kaikki uutena käynnistyvät esitarkastusprosessit hoidetaan tämän ohjeen mukaan.

Tätä Kuvataideakatemian tohtoriohjelman esitarkastusohjetta noudatetaan kuvataiteen tohtorin opinnäytteen osien ja opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksissa. Opinnäytekokonaisuuden kuvaus löytyy opetussuunnitelmasta.

Tämä ohje on suunnattu ensi sijassa tohtorikoulutettavalle mutta siinä kuvataan myös ohjaajan, esitarkastajan ja esitarkastuslautakunnan rooleja esitarkastusprosessissa. Esitarkastajan tehtävät on kuvattu tarkemmin dekaanin hyväksymässä esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä, joka lähetetään esitarkastajille aina esitarkastustoimeksiannon yhteydessä.

Ohjaajan tehtävät on kuvattu tarkemmin opinnäytetyön ohjaajan ohjeessa. Opinnäytteen tarkastuksesta (esitarkastuksen tai esitarkastusten jälkeen) on oma erillinen ohjeensa.

Esitarkastusprosessi

Kuvataideakatemian tohtorin opinnäytteen esitarkastusprosessin tavoitteena on taata Kuvataiteen tohtoriohjelmassa tekeillä olevien opinnäytteiden taiteellinen ja tutkimuksellinen laatu.

Esitarkastusprosessissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa esitarkastetaan opinnäytekokonaisuuteen sisällytettäviksi suunnitellut osat. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti niiden julkisen esittämisen yhteydessä. Esitarkastuslautakunnan päätöksellä esitarkastetut osat hyväksytään sisällytettäväksi opinnäytekokonaisuuteen. Toisessa vaiheessa esitarkastetaan opinnäytekokonaisuus. Tämä tapahtuu kaikkien osien valmistuttua.

Esitarkastuslautakunnan rooli ja vastuut

Kuvataideakatemian tohtorin opinnäytteen ja sen osien esitarkastuksesta vastaa esitarkastuslautakunta. Esitarkastuslautakunta koostuu kuudesta alan asiantuntijasta, joista vähintään puolet on Kuvataideakatemian ulkopuolisia henkilöitä. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta ja jäsenet voivat toimia lautakunnassa korkeintaan kolmena peräkkäisenä toimikautena. Lautakunnan nimeää Kuvataideakatemian dekaani.

Aloittavan tohtorikoulutettavan tutkimussuunnitelmaan tutustuttuaan esitarkastuslautakunta nimeää vastuuohjaajaa kuultuaan opinnäytteelle kaksi esitarkastajaa. Toinen heistä on esitarkastuslautakunnan jäsen ja toinen ulkopuolinen esitarkastaja. Lähtökohtana on, että kunkin tohtoriprojektin esitarkastajina toimivat samat henkilöt projektin alusta loppuun. Jos tämä ei ole mahdollista, esitarkastuslautakunnalla on valtuudet nimetä jollekin osalle korvaava esitarkastaja.
Esitarkastuslautakunta voi tarvittaessa nimetä myös yhden ylimääräisen esitarkastajan opinnäytekokonaisuudelle. Mahdollinen kolmas (ulkopuolinen) esitarkastaja voi tarvittaessa toimia
myös opinnäytekokonaisuuden tarkastajana. Esitarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 27§-30§:ssä säädetään.

Tohtorikoulutettavalle varataan mahdollisuus huomautuksen tekemiseen esitarkastajavalinnoista. Mikäli tohtorikoulutettava tekee huomautuksen, esitarkastuslautakunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan tai muulla tavoin, mikäli asialla on kiire.

Ohjaajien rooli ja vastuut esitarkastusprosessissa

Opinnäytteeseen sisältyvien osien esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa tohtorikoulutettavaa tukee ensisijaisesti hänen vastuuohjaajansa. Tämä myös arvioi milloin opinnäytekokonaisuus tai sen osa on valmis esitarkastettavaksi. Vastuuohjaajan puolto on esitarkastusprosessin käynnistämisen edellytys. Puolto toimitetaan sähköpostitse esitarkastuslautakunnan sihteerille.

Vastuuohjaajalla puolestaan on tässä roolissa tukenaan ohjaustiimi. Tohtoriohjelman johtaja nimeää jokaisen tohtorikoulutettavan opinnäytteen ohjaukseen Taideyliopiston henkilökuntaan kuuluvan vastuuohjaajan sekä ulkopuolisen ohjaajan. Lisäksi tohtoriprojektin jotain erityistä osa-aluetta kommentoimaan voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Luvan tähän myötää tohtoriohjelman johtaja tohtorikoulutettavaa ja vastuuohjaajaa kuultuaan. Nämä henkilöt yhdessä muodostavat ohjaustiimin, jonka toiminnan koordinoinnista vastaa vastuuohjaaja. Sekä vastuuohjaajan että ulkopuolisen ohjaajan tulee pääsääntöisesti olla tohtorintutkinnon suorittaneita henkilöitä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tätä muodollista pätevyyttä ei edellytetä.

Opinnäytteen osien esitarkastuksen osalta vastuuohjaajan tehtäviin kuuluu tukea tohtorikoulutettavaa kokoamaan esitarkastusaineisto asianmukaisella tavalla sekä käydä läpi esitarkastuksen jälkeen esitarkastajien palautetta yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa. Hän myös pitää ohjaustiimin muut jäsenet ajan tasalla esitarkastusten suhteen.

Ennen opinnäytekokonaisuuden esitarkastusta vastuuohjaaja käy läpi opinnäytekokonaisuuden ja kokoaa ohjaustiimin muiden jäsenten kommentit. Kun työ on vastuuohjaajan näkemyksen mukaan kokonaisuudessaan valmis esitarkastettavaksi, hän esittää tohtoriohjelman johtajalle esitarkastusluvan myöntämistä.

Tohtorikoulutettavan rooli ja vastuut

Tohtorikoulutettavan vastuulla on pitää vastuuohjaajansa ajan tasalla opinnäytteen etenemisestä ja suunnitella hänen kanssaan esitarkastettavaksi aiottujen opinnäytteen osien valmisteleminen esitarkastusta varten. Tohtorikoulutettavan vastuulla on jättää esitarkastettavaksi tarkoitettu materiaali esitarkastukseen tässä dokumentissa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytteen esitarkastuksen kulku

Opinnäytekokonaisuuden rakenteesta riippuen se voidaan esitarkastaa joko osissa tai yhtenä kokonaisuutena. Osissa tapahtuvan esitarkastuksen etuna on se, että silloin esitarkastajille tarjoutuu mahdollisuus tutustua esitarkastettavaan taiteelliseen osaan sen ollessa julkisesti esillä. Lähtökohtana on, että esitarkastajien matkustaminen paikan päälle mahdollistetaan. Mikäli esitarkastettava osa esitetään julkisesti vaikeasti saavutettavassa paikassa, esitarkastus toteutetaan dokumentaation, eksposition tai Kuvataideakatemian tiloissa toteutetun rekonstruktion pohjalta. Tällaisessa tapauksessa esitarkastusmuodon hyväksyy tohtoriohjelman johtaja vastuuohjaajaa kuultuaan. Kaiken esitarkastettavaksi jätetyn materiaalin tulee kuulua suunniteltuun opinnäytekokonaisuuteen.

Esitarkastus tehdään kunkin opiskelijan opinnäytteelle nimettyjen esitarkastajien laatimien kirjallisten lausuntojen perusteella. Esitarkastuksen lähtökohtana kuitenkin on, että koko esitarkastuslautakunta tutustuu kattavasti kaikkiin opinnäytekokonaisuuden osiin.

Jos esitarkastuslautakunnan päätös on hylkäävä, tohtoriopiskelijalla on oikeus vetää esitarkastettu materiaali pois esitarkastusprosessista, jolloin esitarkastusprosessi näiltä osin keskeytyy eikä sitä koskevia dokumentteja toimiteta tiedoksi opinnäytekokonaisuuden tarkastajille, kuten puoltavien esitarkastuspäätösten kohdalla tehdään. Tohtoriopiskelijalla on oikeus esittää vastine esitarkastuslausunnosta. Hänen tulee toimittaa se esitarkastuslautakunnan sihteerille seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun esitarkastuslausunnot on toimitettu hänelle.

Opinnäytteen osien ja opinnäytekokonaisuuden esitarkastuslausunnot sekä mahdolliset vastineet toimitetaan tarkastusvaiheessa tiedoksi opinnäytteen tarkastajalle. Tohtorikoulutettavan valmistuttua esitarkastuslausunnot ovat julkisia asiakirjoja.

Esitarkastusprosessin vaiheet ja niihin liittyvät määräajat

Opinnäytteen taiteellisen osan esitarkastusprosessiin on kokonaisuudessaan pääsääntöisesti varattava noin kolme kuukautta. Opinnäytekokonaisuuden esitarkastukseen varattava aikaraami on kuukauden pidempi, eli kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta. Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun tohtorikoulutettava jättää opinnäytteen osan tai opinnäytekokonaisuuden esitarkastettavaksi ja päättyy siihen, kun esitarkastuslautakunta on tehnyt päätöksensä. Tämän lisäksi esitarkastuksen suunnitteluvaiheeseen on varattava riittävästi aikaa.

Opinnäytteen osien esitarkastuksen kulku

1) Esitarkastukseen jättämisen suunnittelu

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa. Esitarkastukseen jättämisen suunnitteluun kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tohtorikoulutettavan tulee informoida vastuuohjaajaa suunnitteilla olevista esitarkastuksista niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Vastuuohjaajalle on kuitenkin annettava vähintään yksi viikko aikaa perehtyä asiaan.

2) Esitarkastusaineiston kokoaminen

Tohtorikoulutettava vastaa esitarkastusaineiston kokoamisesta. Esitarkastusaineiston kokoamiseen kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tähän tarvittavaa työmäärää ei kannata aliarvioida eikä tätä vaihetta kannata ajoittaa tehtäväksi esimerkiksi näyttelyn pystytyshetkeen vaan valmistella sitä jo hyvissä ajoin etukäteen.

3) Esitarkastusaineiston lataaminen Research Catalogue -alustalle

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastusaineiston lataamisvaiheessa. Tohtorikoulutettavan vastuulla on ladata kaikki esitarkastusaineisto RC-alustalle hänen tätä varten laatimaansa ekspositioon selkeästi ryhmitellyksi kokonaisuudeksi tai dokumentaatioksi. Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastettavan materiaalin mielekkäässä jäsentelyssä ja kommentoi tohtorikoulutettavan valitsemaa dokumentointistrategiaa. Olennaisen tärkeää on, että esitarkastettava kokonaisuus on tavalla tai toisella selkeästi määritelty. Kun esitarkastusaineisto on valmiiksi jäsennelty RC:ssä, niin tohtorikoulutettava kopioi alustan tuottaman share-linkin ja kirjaa sen esitarkastuskaavakkeeseen. RC-alustan käyttö edellyttää henkilökohtaista RC-tiliä, jollainen on luotu heti opintojen alussa pakollisiin orientaatio-opintoihin sisältyvässä RC-esittelyssä tai muissa RC-koulutuksissa.

4) Esitarkastukseen jättäminen

Tohtorikoulutettava vastaa aineiston jättämisestä esitarkastukseen. Tohtorikoulutettava kokoaa kaiken vaaditun esitarkastusaineiston ja toimittaa sen esitarkastuslautakunnan sihteerille.

5) Esitarkastus

Esitarkastajalla on aikaa esitarkastuksen tekemiseen kaksi (2) kuukautta. Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun esitarkastusaineisto toimitetaan esitarkastajille. Esitarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa esitarkastuslausunnot tohtorikoulutettavalle vähintään kymmenen (10) päivää ennen esitarkastuslautakunnan kokousta.

6) Esitarkastuslausuntojen läpikäyminen ja mahdollinen vastine

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastuslausuntojen läpikäymisessä ja mahdollisen vastineen kirjoittamisessa. Tohtorikoulutettavalla on oikeus laatia vastine esitarkastuslausunnoista. Vastine tulee toimittaa seitsemän (7) päivän kuluessa esitarkastuslautakunnan sihteerin välityksellä esitarkastuslautakunnalle, joka käsittelee sen osana muuta esitarkastusaineistoa. Mikäli yksi tai useampi esitarkastajista esittää esitarkastettavan osan hylkäämistä, on tohtorikoulutettavalla oikeus ilmoittaa vastineessa, että hän vetää pois esitarkastettavaksi jättämänsä materiaalit, jolloin esitarkastusprosessi näiltä osin keskeytetään. Pois vedetty osa voidaan myöhemmin täydennetyssä muodossa jättää uudelleen esitarkastettavaksi esitarkastusprosessin ohjeistuksen mukaisesti.

7) Esitarkastuslautakunnan kokous

Kokousmenettely on kuvattu esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä.

8) Esitarkastuspäätös

Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla ehdollinen, mutta siihen mahdollisesti kirjatut kriittiset kommentit on syytä ottaa huomioon opinnäytekokonaisuuden viimeistelyssä. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla hylkäävä, jos kaikki esitarkastuslausunnot ovat puoltavia. Esitarkastuslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen kulku

1) Esitarkastukseen asettamisen suunnittelu

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen asettamisen suunnittelussa. Esitarkastukseen jättämisen suunnitteluun kuluva aika riippuu työn luonteesta. Vastuuohjaajalle on kuitenkin annettava vähintään yksi kuukausi aikaa perehtyä opinnäytekokonaisuuteen.

2) Esitarkastusaineiston kokoaminen

Tohtorikoulutettava vastaa esitarkastusaineiston kokoamisesta. Esitarkastusaineiston kokoamiseen kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tähän tarvittavaa työmäärää ei kannata aliarvioida eikä tätä vaihetta kannata ajoittaa tehtäväksi esimerkiksi juuri ennen esitarkastukseen jättämistä vaan aineisto kannattaa kerätä hyvissä ajoin etukäteen.

3) Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa tekstin alkuperäisyyden tarkastamisessa (Turnitin-tarkastus). Saatuaan luvan vastuuohjaajalta, tohtorikoulutettava syöttää tekstin plagiaatintunnistusjärjestelmään. Tohtorikoulutettava korjaa raportin osoittamat puutteet ja voi tarvittaessa konsultoida vastuuohjaajaa. Kun kaikki tarvittavat korjaukset on tehty, vastuuohjaaja hyväksyy alkuperäisyydentarkistusraportin, joka liitetään esitarkastuslautakunnalle toimitettaviin materiaaleihin. Alkuperäisyyden varmistaminen koskee ainoastaan käsikirjoituksen sanallista tai kirjallista osuutta. Käsikirjoitus on syötettävä ohjelmaan tekstitiedostona.

4) Esitarkastusmateriaalien lataaminen Research Catalogue -alustalle

Tohtorikoulutettavan vastuulla on ladata kaikki esitarkastusaineisto RC-alustalle hänen tätä varten laatimaansa ekspositioon, joka kokoaa aiemmin esitarkastetut osat opinnäytekokonaisuudeksi. Aiemmin esitarkastettujen osien RC-dokumentaatiot voidaan linkittää opinnäytekokonaisuuteen joko sellaisinaan tai pidemmälle työstetyssä muodossa. Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa opinnäytekokonaisuuden mielekkäässä jäsentelyssä ja kommentoi tohtorikoulutettavan valitsemaa dokumentointistrategiaa. Kun opinnäytekokonaisuus on valmiiksi jäsennelty RC:ssä, niin tohtorikoulutettava kopioi alustan tuottaman share-linkin ja kirjaa sen esitarkastuskaavakkeeseen. Tohtorikoulutettava kirjaa esitarkastuskaavakkeeseen myös opinnäytteen suunnitellun julkaisuformaatin. Tyypillisiä vaihtoehtoja ovat:
a) Opinnäytekokonaisuus toteutetaan ekspositiona RC:ssä
b) Opinnäytekokonaisuus koostuu pdf-muodossa julkaistavasta osasta sekä RC:hen kootuista dokumentaatioista
c) Opinnäytekokonaisuus koostuu painetusta kirjasta, sen pdf-versiosta sekä RC-liitteestä.

Myös muut formaatit ovat mahdollisia, mikäli vastuuohjaaja niitä puoltaa. Joko pdf-muodossa julkaistava versio tai RC-ekspositio ovat kuitenkin pakollisia julkaisumuotoja. Esitarkastettujen osioiden dokumentaatioiden linkittäminen lopulliseen julkaisuun on suositeltavaa.

5) Esitarkastusluvan hakeminen

Kun opinnäytekokonaisuus on kaikkine osineen valmis esitarkastettavaksi, ohjaajien tulee puoltaa esitarkastusluvan myöntämistä. Vastuuohjaaja esittää ohjaajatiimin edustajana tohtoriohjelman johtajalle esitarkastusluvan myöntämistä. Tohtoriohjelman johtajalla on yksi (1) kuukausi aikaa tutustua opinnäytekokonaisuuteen ja valvoa, että tohtorikoulutettava korjaa vielä mahdolliset huomiotta jääneet olennaiset puutteet, minkä jälkeen hän myöntää esitarkastusluvan. Vastuuohjaajan vastuulla on tukea tohtorikoulutettavaa ilmenneiden puutteiden korjaamisessa. Uutta alkuperäisyydentarkistusta ei tarvitse tällä viimeisellä korjauskierroksella tehdä. Esitarkastusluvan myöntämisen jälkeen esitarkastus voidaan käynnistää.

6) Esitarkastukseen jättäminen

Tohtorikoulutettava kokoaa kaiken vaaditun esitarkastusaineiston ja toimittaa sen esitarkastuslautakunnan sihteerille.

7) Esitarkastus

Esitarkastajilla on aikaa esitarkastuksen tekemiseen kolme (3) kuukautta. Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun esitarkastusaineisto toimitetaan esitarkastajille. Esitarkastaja toimittaa lausuntonsa esitarkastuslautakunnan sihteerille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Sihteeri puolestaan toimittaa esitarkastuslausunnot tohtorikoulutettavalle vähintään kymmenen (10) päivää ennen esitarkastuslautakunnan kokousta.

8) Esitarkastuslausuntojen läpikäyminen ja mahdollinen vastine

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastuslausuntojen läpikäynnissä ja mahdollisen vastineen kirjoittamisessa. Tohtorikoulutettavalla on oikeus laatia vastine esitarkastuslausunnoista. Vastine tulee toimittaa seitsemän (7) päivän kuluessa esitarkastuslautakunnan sihteerin välityksellä esitarkastuslautakunnalle, joka käsittelee sen osana muuta esitarkastusaineistoa. Mikäli yksi tai useampi esitarkastajista esittää esitarkastettavana olevan opinnäytekokonaisuuden hylkäämistä, on tohtorikoulutettavalla oikeus ilmoittaa vastineessa, että hän vetää pois esitarkastettavaksi jättämänsä aineiston, jolloin esitarkastusprosessi keskeytetään. Paranneltu opinnäytekokonaisuus voidaan jättää uudelleen esitarkastettavaksi esitarkastusprosessin ohjeistuksen mukaisesti.

9) Esitarkastuslautakunnan kokous

Kokousmenettely on kuvattu esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä.

10) Esitarkastuspäätös

Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla ehdollinen, mutta siihen mahdollisesti kirjatut kriittiset kommentit on syytä ottaa huomioon opinnäytekokonaisuuden viimeistelyssä. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla hylkäävä, jos kaikki esitarkastuslausunnot ovat puoltavia. Esitarkastuslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Esitarkastusaineisto

Esitarkastusaineistoksi kutsutaan esitarkastukseen jätettävien materiaalien kokonaisuutta.

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa ja antaa esitarkastettavalle osalle esitarkastusluvan. Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen käynnistämiseen tarvitaan lisäksi tohtoriohjelman johtajan myöntämä esitarkastuslupa. Tohtorikoulutettava jättää valmiin esitarkastusaineiston esitarkastuslautakunnan sihteerille.

Opinnäytteen osien esitarkastusaineisto

1) Esitarkastuslomake

Esitarkastuslomakkeessa yksilöidään esitarkastettava osa. Lomakkeessa myös luetellaan kaikki esitarkastusaineistoon sisältyvät dokumentit. Lomakkeeseen kirjataan lisäksi Research Catalogue -alustalle koottuun esitarkastusaineistoon pääsyn mahdollistava share-linkki.

2) Tutkimussuunnitelma

Päivätty ja vastuuohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma on olennainen osa esitarkastuspakettia. Voimassa oleva tutkimussuunnitelma ei saa olla yli 10 vuotta vanha. Etenkin opinnäytteen osien esitarkastuksissa tutkimussuunnitelmalla on keskeinen merkitys, sillä sen avulla esitarkastaja voi arvioida esitarkastettavan osan roolia tohtoriprojektissa. Esitarkastukseen jättämisen yhteydessä on suositeltavaa päivittää tutkimussuunnitelma tarvittavilta osin. Vaihtoehtoisesti tohtoriprojektin etenemisen myötä tapahtuneet siirtymät suhteessa tutkimussuunnitelmaan voi kuvata saatekirjeessä.

3) Saatekirje

Saatekirje on selkeästi kirjoitettu lyhyt selostus, joka kuvaa esitarkastettavan osan roolia suunnitellussa opinnäytekokonaisuudessa. Saatekirjeen tulee sisältää myös kaikki esitarkastuksen suorittamiseen tarvittavat käytännön tiedot, kuten päivämäärät, kellonajat ja osoitteet.
Lyhyt kuvaus siitä, miten nyt esitarkastettava osio suhteutuu tutkimussuunnitelmassa kuvattuun kokonaisuuteen, sisältää vähintäänkin tiedot siitä monesko osa on kyseessä, missä roolissa, ja mitä on vielä tulossa. Jos opinnäytekokonaisuuden suunnitelma on merkittävällä tavalla muuttunut tutkimussuunnitelmassa kuvatusta, tulee saatekirjeessä kertoa millä tavoin. Vaihtoehtoisesti alkuperäisen tutkimussuunnitelman rinnalle voi laatia ajantasaisen suunnitelman, jolloin saatekirje voi olla ytimekäs ja pragmaattinen.

4) Esitarkastettava opinnäytteen osan dokumentaatio

Esitarkastettava osa voi olla esimerkiksi yksittäinen teos, näyttely tai kuratoitu kokonaisuus. On suositeltavaa, että tohtorikoulutettava kehittelee alustavasti jo esitarkastusaineistoa valmistellessaan esitarkastettavan osan luonteelle sopivaa dokumentaatiostrategiaa, jota voisi hyödyntää myös lopullisessa opinnäytekokonaisuudessa. Näin esitarkastusaineiston dokumentaation kokoaminen RC-alustalle voi osaltaan edistää lopullisen opinnäytteen luonnostelua. Dokumentaatio on pakollinen osa esitarkastusaineistoa, jos esitarkastus tehdään dokumentaation perusteella.

5) Muut mahdolliset materiaalit

Esitarkastusaineistoon tulee sisällyttää myös esitarkastettavan osan hahmottamisen kannalta kaikki olennaiset oheismateriaalit, kuten näyttelykutsu ja lehdistötiedote. Oheismateriaalit on merkittävä oheismateriaaleiksi ja niiden määrä tulee pitää kohtuullisena.

Opinnäytekokonaisuuden esitarkastusaineisto

1) Esitarkastuslomake

Esitarkastuslomakkeessa yksilöidään esitarkastettava opinnäytekokonaisuus kaikkine osineen. Lomakkeessa myös luetellaan kaikki esitarkastusaineistoon sisältyvät dokumentit. Lomakkeeseen kirjataan lisäksi Research Catalogue -alustalle koottuun esitarkastusaineistoon pääsyn mahdollistava share-linkki.

2) Tutkimussuunnitelma

Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen kohdalla tutkimussuunnitelman rooli on muodollinen eikä sen työstämiseen tässä kohtaa kannata enää panostaa. Esitarkastusaineistoon tulee kuitenkin liittää voimassa oleva tutkimussuunnitelma, joka ei saa olla yli 10 vuotta vanha.

3) Saatekirje

Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen yhteydessä saatekirje on selkeästi kirjoitettu lyhyt selostus, joka summaa esitarkastettavan opinnäytekokonaisuuden rakenteen ja luettelee jo aiemmin esitarkastetut osat. Saatekirjeen tulee sisältää myös kaikki esitarkastuksen suorittamiseen tarvittavat käytännön tiedot ja kuvaus opinnäytekokonaisuudelle suunnitellusta lopullisesta julkaisuformaatista. Mikäli suunniteltu formaatti on sellainen, että siinä muoto ja sisältö kietoutuvat olennaisella tavalla toisiinsa (esimerkiksi ekspositio), tulee esitarkastettavaksi jätettävän kokonaisuuden vastata riittävällä tarkkuudella lopullista formaattia. Jos taas suunniteltu julkaisuformaatti on esimerkiksi perinteinen kirja, on suositeltavaa erottaa toisistaan tekstimassa ja kuvamateriaali, jolloin kuvat numeroidaan ja niiden paikat merkitään käsikirjoitukseen.

4) Esitarkastettava opinnäytekokonaisuus

Esitarkastusprosessin toisessa vaiheessa opinnäytekokonaisuus jätetään kaikkine osineen esitarkastettavaksi. Tämä tapahtuu RC-alustan välityksellä samalla tavoin kuin opinnäytteen osien esitarkastuksen kohdalla. Aiemmin esitarkastetuista osista on nyt käsillä viimeistellyt dokumentaatiot tai ekspositioiksi kehitellyt esitykset. Niitä ei esitarkasteta yksitellen enää uudelleen tässä vaiheessa vaan niitä tarkastellaan osana kokonaisuutta, joka määrittyy niitä yhteen kokoavan käsikirjoituksen kautta.

5) Tiivistelmä

Tiivistelmää tarvitaan, kun lähestytään mahdollista tarkastajaehdokasta, jota saatetaan pyytää myös kolmanneksi ulkopuoliseksi esitarkastajaksi koko opinnäytetyölle. Lisäksi tiivistelmää on joka tapauksessa tärkeää työstää ajoissa, sillä esitarkastusprosessin päätyttyä opinnäytteestä tarvitaan valmis 1–2 sivun pituinen tiivistelmä julkaisua varten.

6) Alkuperäisyyden tarkistus

Toisen vaiheen esitarkastuspakettiin sisällytetään vastuuohjaajan allekirjoittama Turnitin-raportti. Ilmoitus opinnäytteen tai produktio-osan osan tai opinnäytekokonaisuuden jättämisestä esitarkastukseen. Se valmistellaan kuten on kuvattu otsikon Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen kulku alla kohdassa 3.

Esitarkastuslomake

Ilmoitus opinnäytteen osan tai opinnäytekokonaisuuden jättämisestä esitarkastukseen.

Lisätiedot

  • Minna Luomala

    Suunnittelija, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
    +358504018630
    minna.luomala@uniarts.fi