10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kuvataiteen tohtoriohjelman esitarkastusohje

Näin toimitat opinnäyteosan tai opinnäytekokonaisuuden esitarkastukseen.

Ohje on hyväksytty Kuvataideakatemian johtokunnassa 31.8.2021 ja se on tullut voimaan 1.9.2021.

Siirtymäaika on yksi vuosi niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet esitarkastusprosessin ennen ohjeen voimaan tuloa. Muut aloittavat esitarkastuksen uuden ohjeen mukaan.

Kenelle esitarkastusohje on tarkoitettu

Tätä Kuvataidekatemian tohtorikoulutuksen esitarkastusohjetta noudatetaan kuvataiteen tohtorin opinnäytteen osien ja opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksissa. Opinnäytteen rakenne on kuvattu tohtoriopintojen ohjeistuksen johdannossa. Tämä ohje on suunnattu ensi sijassa tohtorikoulutettavalle mutta siinä kuvataan myös ohjaajan, esitarkastajan ja esitarkastuslautakunnan rooleja esitarkastusprosessissa. Esitarkastajan tehtävät on kuvattu tarkemmin esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä. Ohjaajan tehtävät on kuvattu tarkemmin ohjaajan ohjeissa.

Opinnäytteen tarkastuksesta (esitarkastuksen/esitarkastusten jälkeen) on erillinen ohje.

Esitarkastusprosessi

Esitarkastusprosessissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa esitarkastetaan opinnäytekokonaisuuteen sisällytettäviksi suunnitellut osat. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti niiden julkisen esittämisen yhteydessä. Esitarkastuslautakunnan päätöksellä esitarkastetut osat hyväksytään sisällytettäväksi opinnäytekokonaisuuteen. Toisessa vaiheessa esitarkastetaan opinnäytekokonaisuus. Tämä tapahtuu kaikkien osien valmistuttua.

Esitarkastuslautakunnan rooli ja vastuut

Kuvataideakatemian tohtorin opinnäytteen ja sen osien esitarkastuksesta vastaa esitarkastuslautakunta. Esitarkastuslautakunta koostuu kuudesta alan asiantuntijasta, joista vähintään puolet on Kuvataideakatemian ulkopuolisia henkilöitä. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta. Lautakunnan nimeää Kuvataideakatemian dekaani.

Aloittavan tohtorikoulutettavan tutkimussuunnitelmaan tutustuttuaan esitarkastuslautakunta nimeää vastuuohjaajaa kuultuaan opinnäytteelle kaksi esitarkastajaa. Toinen heistä on esitarkastuslautakunnan jäsen ja toinen ulkopuolinen esitarkastaja. Lähtökohtana on, että kunkin tohtoriprojektin esitarkastajina toimivat samat henkilöt projektin alusta loppuun. Jos tämä ei ole mahdollista, esitarkastuslautakunnalla on valtuudet nimetä jollekin osalle korvaava esitarkastaja.

Esitarkastuslautakunta voi tarvittaessa nimetä myös yhden ylimääräisen esitarkastajan opinnäytekokonaisuudelle. Ulkopuolinen esitarkastaja voi tarvittaessa toimia myös opinnäytekokonaisuuden tarkastajana. [ks. esitarkastuslautakunnan työjärjestys] Esitarkastajan
esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 27§-30§:ssä säädetään.

Tohtorikoulutettavalle varataan mahdollisuus huomautuksen tekemiseen esitarkastajavalinnoista. Mikäli tohtorikoulutettava tekee huomautuksen, esitarkastuslautakunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan tai muulla tavoin, mikäli asialla on kiire.

Ohjaajien rooli ja vastuut esitarkastusprosessissa

Opinnäytteeseen sisältyvien osien esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa tohtorikoulutettavaa tukee ensisijaisesti hänen vastuuohjaajansa. Tämä myös arvioi milloin opinnäytekokonaisuus tai sen osa on valmis esitarkastettavaksi. Vastuuohjaajan puolto on esitarkastusprosessin käynnistämisen edellytys. Puolto toimitetaan sähköpostitse esitarkastuslautakunnan sihteerille. Vastuuohjaajalla puolestaan on tässä roolissa tukenaan ohjaustiimi. Tohtoriohjelman johtaja nimeää jokaisen tohtorikoulutettavan opinnäytteen ohjaukseen tohtoriohjelman henkilökuntaan kuuluvan vastuuohjaajan sekä ulkopuolisen ohjaajan.  Lisäksi tohtoriprojektin jotain erityistä osa-aluetta kommentoimaan voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Luvan tähän myötää tohtoriohjelman johtaja tohtorikoulutettavaa ja vastuuohjaajaa kuultuaan. Nämä henkilöt yhdessä muodostavat ohjaustiimin, jonka toiminnan koordinoinnista vastaa vastuuohjaaja. Sekä vastuuohjaajan että ulkopuolisen ohjaajan tulee pääsääntöisesti olla tohtorintutkinnon suorittaneita henkilöitä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tätä muodollista pätevyyttä ei edellytetä.

Opinnäytteen osien esitarkastuksen osalta vastuuohjaajan tehtäviin kuuluu tukea tohtorikoulutettavaa kokoamaan esitarkastusmateriaalit asianmukaisella tavalla sekä käydä läpi esitarkastuksen jälkeen esitarkastajien palautetta yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa. Hän myös pitää ohjaustiimin muut jäsenet ajan tasalla esitarkastusten suhteen. Ennen opinnäytekokonaisuuden esitarkastusta vastuuohjaaja käy läpi opinnäytekokonaisuuden ja kokoaa ohjaustiimin muiden jäsenten kommentit. Kun työ on vastuuohjaajan näkemyksen mukaan kokonaisuudessaan valmis esitarkastettavaksi, hän esittää tohtoriohjelman johtajalle esitarkastusluvan myöntämistä.

Tohtorikoulutettavan rooli ja vastuut

Tohtorikoulutettavan vastuulla on pitää vastuuohjaajansa ajan tasalla opinnäytteen etenemisestä ja suunnitella hänen kanssaan esitarkastettavaksi aiottujen opinnäytteen osien valmisteleminen esitarkastusta varten. Tohtorikoulutettavan vastuulla on jättää esitarkastettavaksi tarkoitettu materiaali esitarkastukseen tässä dokumentissa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytteen esitarkastuksen kulku

Opinnäytekokonaisuuden rakenteesta riippuen se voidaan esitarkastaa joko osissa tai yhtenä kokonaisuutena. Osissa tapahtuvan esitarkastuksen etuna on se, että silloin esitarkastajille tarjoutuu mahdollisuus tutustua esitarkastettavaan taiteelliseen osaan sen ollessa julkisesti esillä. Lähtökohtana on, että esitarkastajien matkustaminen paikan päälle mahdollistetaan. Mikäli esitarkastettava osa esitetään julkisesti ulkomailla tai muuten vaikeasti saavutettavassa paikassa, esitarkastus toteutetaan dokumentaation, eksposition tai Kuvataideakatemian tiloissa toteutetun rekonstruktion pohjalta. Tällaisessa tapauksessa esitarkastusmuodon hyväksyy tohtoriohjelman johtaja vastuuohjaajaa kuultuaan. Kaiken esitarkastettavaksi jätetyn aineiston tulee kuulua suunniteltuun opinnäytekokonaisuuteen.

Esitarkastus tehdään kunkin opiskelijan opinnäytteelle nimettyjen esitarkastajien laatimien kirjallisten lausuntojen perusteella. Esitarkastuksen lähtökohtana kuitenkin on, että koko esitarkastuslautakunta tutustuu kattavasti kaikkiin opinnäytekokonaisuuden osiin. Jos esitarkastuslautakunnan päätös on hylkäävä, tohtoriopiskelijalla on oikeus vetää esitarkastettu materiaali pois esitarkastusprosessista, jolloin esitarkastusprosessi näiltä osin keskeytyy eikä sitä koskevia dokumentteja toimiteta tiedoksi opinnäytekokonaisuuden tarkastajille, kuten puoltavien esitarkastuspäätösten kohdalla tehdään. Tohtoriopiskelijalla on oikeus esittää vastine esitarkastuslausunnosta. Hänen tulee toimittaa se esitarkastuslautakunnan sihteerille 7 päivän kuluessa siitä, kun hänelle on toimitettu esitarkastuslausunnot. Opinnäytteen tarkastusvaiheessa vastineet toimitetaan tiedoksi opinnäytekokonaisuuden tarkastajille esitarkastuslausuntojen mukana.

Esitarkastusprosessin vaiheet ja niihin liittyvät määräajat

Opinnäytteen yhden osan esitarkastusprosessiin on pääsääntöisesti varattava noin 4 kuukautta. Vastaava aikaraami pätee myös opinnäytekokonaisuuden esitarkastukseen esitarkastusprosessin toisessa vaiheessa. Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun tohtorikoulutettava jättää opinnäytteensä tai sen osan esitarkastettavaksi ja päättyy siihen, kun esitarkastuslautakunta on tehnyt päätöksensä. Tämän lisäksi esitarkastuksen suunnitteluvaiheeseen on varattava riittävästi aikaa.

Ensimmäisen esitarkastusvaiheen eli opinnäytteen osien esitarkastuksen kulku

1) Esitarkastukseen jättämisen suunnittelu

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa. Esitarkastukseen jättämisen suunnitteluun kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tohtorikoulutettavan tulee informoida vastuuohjaajaa suunnitteilla olevista esitarkastuksista niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Vastuuohjaajalle on kuitenkin annettava vähintään yksi viikko aikaa perehtyä asiaan.

2) Esitarkastusmateriaalien kokoaminen

Tohtorikoulutettava vastaa esitarkastusmateriaalien kokoamisesta. Esitarkastusmateriaalien kokoamiseen kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tähän tarvittavaa työmäärää ei kannata aliarvioida eikä tätä vaihetta kannata ajoittaa tehtäväksi esimerkiksi näyttelyn pystytyshetkeen vaan valmistella sitä jo hyvissä ajoin etukäteen.

3) Esitarkastusmateriaalien lataaminen Research Catalogue -alustalle

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastusmateriaalien lataamisvaiheessa. Tohtorikoulutettavan vastuulla on ladata kaikki esitarkastusmateriaalit RC-alustalle hänen tätä varten laatimaansa ekspositioon selkeästi ryhmitellyksi kokonaisuudeksi tai dokumentaatioksi.

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastettavan materiaalin mielekkäässä jäsentelyssä ja kommentoi tohtorikoulutettavan valitsemaa dokumentointistrategiaa. Olennaisen tärkeää on, että esitarkastettava kokonaisuus on tavalla tai toisella selkeästi määritelty. Kun esitarkastusmateriaali on valmiiksi jäsennelty RC:ssä, niin tohtorikoulutettava kopioi alustan tuottaman share-linkin ja kirjaa sen esitarkastuskaavakkeeseen. RC-alustan käyttö edellyttää henkilökohtaista RC-tiliä, jollainen on luotu heti opintojen alussa pakollisiin orientaatio-opintoihin sisältyvässä RC-esittelyssä tai muissa RC-koulutuksissa.

4) Esitarkastukseen jättäminen

Tohtorikoulutettava vastaa aineiston jättämisestä esitarkastukseen. Tohtorikoulutettava kokoaa kaikki vaaditut esitarkastusmateriaalit ja toimittaa ne esitarkastuslautakunnan sihteerille.

5) Esitarkastus

Esitarkastajalla on aikaa esitarkastuksen tekemiseen 3 kuukautta. Aika lasketaan esitarkastukseen jättämisestä kirjallisen esitarkastuslausunnon jakamiseen. Esitarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa esitarkastuslausunnot tohtorikoulutettavalle vähintään 10 päivää ennen esitarkastuslautakunnan kokousta.

6) Esitarkastuslausuntojen läpikäyminen ja mahdollinen vastine

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastuslausuntojen läpikäymisessä ja mahdollisen vastineen kirjoittamisessa. Tohtorikoulutettavalla on oikeus laatia vastine esitarkastuslausunnoista. Vastine tulee toimittaa viikon (7 vrk) kuluessa esitarkastuslautakunnan sihteerin kautta esitarkastuslautakunnalle, joka käsittelee sen osana muuta esitarkastusaineistoa. Mikäli yksi tai useampi esitarkastajista esittää esitarkastettavan osan hylkäämistä, on tohtorikoulutettavalla oikeus ilmoittaa vastineessa, että hän vetää pois esitarkastettavaksi jättämänsä materiaalit, jolloin esitarkastusprosessi näiltä osin keskeytetään. Pois vedetty osa voidaan myöhemmin täydennetyssä muodossa jättää uudelleen esitarkastettavaksi esitarkastusprosessin ohjeistuksen mukaisesti.

7) Esitarkastuslautakunnan kokous

Kokousmenettely on kuvattu esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä.

8) Esitarkastuspäätös

Esitarkastuslautakunnan päätös kirjataan erilliseen pöytäkirjan liitteeseen, johon liitetään esitarkastajien kirjalliset lausunnot. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla ehdollinen, mutta siihen mahdollisesti kirjatut kriittiset kommentit on syytä ottaa huomioon opinnäytekokonaisuuden viimeistelyssä. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla hylkäävä, jos kaikki esitarkastuslausunnot ovat puoltavia. Esitarkastuslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Toisen vaiheen eli opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen kulku

1) Esitarkastukseen asettamisen suunnittelu

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen asettamisen suunnittelussa. Esitarkastukseen jättämisen suunnitteluun kuluva aika riippuu työn luonteesta. Vastuuohjaajalle on kuitenkin annettava vähintään yksi kuukausi aikaa perehtyä opinnäytekokonaisuuteen.

2) Esitarkastusmateriaalien kokoaminen

Tohtorikoulutettava vastaa esitarkastusmateriaalien kokoamisesta. Esitarkastusmateriaalien kokoamiseen kuluva aika riippuu työn luonteesta. Tähän tarvittavaa työmäärää ei kannata aliarvioida eikä tätä vaihetta kannata ajoittaa tehtäväksi esimerkiksi juuri ennen esitarkastukseen jättämistä vaan materiaalit kannattaa kerätä hyvissä ajoin etukäteen.

3) Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa tekstin alkuperäisyyden tarkastamisessa (Turnitin-tarkastus). Saatuaan luvan vastuuohjaajalta, tohtorikoulutettava syöttää tekstin plagiaatintunnistusjärjestelmään (Turnitin). Tohtorikoulutettava korjaa raportin osoittamat puutteet ja voi tarvittaessa konsultoida vastuuohjaajaa. Kun kaikki tarvittavat korjaukset on tehty, vastuuohjaaja hyväksyy alkuperäisyydentarkistusraportin, joka liitetään esitarkastuslautakunnalle toimitettaviin materiaaleihin. Alkuperäisyyden varmistaminen koskee ainoastaan käsikirjoituksen sanallista/kirjallista osuutta. Käsikirjoitus on syötettävä ohjelmaan tekstitiedostona.

4) Esitarkastusmateriaalien lataaminen Research Catalogue -alustalle

Tohtorikoulutettavan vastuulla on ladata kaikki esitarkastusmateriaalit RC-alustalle hänen tätä varten laatimaansa ekspositioon, joka kokoaa aiemmin esitarkastetut osat opinnäytekokonaisuudeksi. Aiemmin esitarkastettujen osien RC-dokumentaatiot voidaan linkittää opinnäytekokonaisuuteen joko sellaisinaan tai pidemmälle työstetyssä muodossa. Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa opinnäytekokonaisuuden mielekkäässä jäsentelyssä ja kommentoi tohtorikoulutettavan valitsemaa dokumentointistrategiaa. Kun opinnäytekokonaisuus on valmiiksi jäsennelty RC:ssä, niin tohtorikoulutettava kopioi alustan tuottaman share-linkin ja kirjaa sen esitarkastuskaavakkeeseen. Tohtorikoulutettava kirjaa esitarkastuskaavakkeeseen myös opinnäytteen suunnitellun julkaisuformaatin. Tyypillisiä vaihtoehtoja ovat: a) opinnäytekokonaisuus toteutetaan ekspositiona RC:ssä b) Opinnäytekokonaisuus koostuu pdf-muodossa julkaistavasta osasta sekä RC:hen kootuista dokumentaatioista c) Opinnäytekokonaisuus koostuu painetusta kirjasta, sen pdf-versiosta sekä RC-liitteestä. Myös muut formaatit ovat mahdollisia, mikäli vastuuohjaaja niitä puoltaa. Joko pdf-muodossa julkaistava versio tai RC-ekspositio ovat kuitenkin pakollisia julkaisumuotoja. Esitarkastettujen osioiden dokumentaatioiden linkittäminen lopulliseen julkaisuun on suositeltavaa.

5) Esitarkastusluvan hakeminen

Kun opinnäytekokonaisuus on kaikkine osineen valmis esitarkastettavaksi, vastuuohjaaja esittää tohtoriohjelman johtajalle esitarkastusluvan myöntämistä. Tohtoriohjelman johtajalla on yksi kuukausi aikaa tutustua opinnäytekokonaisuuteen ja valvoa, että tohtorikoulutettava korjaa vielä mahdolliset huomiotta jääneet olennaiset puutteet, minkä jälkeen hän myöntää esitarkastusluvan. Vastuuohjaajan vastuulla on tukea tohtorikoulutettavaa ilmenneiden puutteiden korjaamisessa. Uutta alkuperäisyydentarkistusta ei tarvitse tällä viimeisellä korjauskierroksella tehdä. Esitarkastusluvan myöntämisen jälkeen esitarkastus voidaan käynnistää.

6) Esitarkastukseen jättäminen

Tohtorikoulutettava kokoaa kaikki vaaditut esitarkastusmateriaalit ja toimittaa esitarkastuslautakunnan sihteerille.

7) Esitarkastus

Esitarkastajilla on aikaa esitarkastuksen tekemiseen 3 kuukautta. Aika lasketaan esitarkastukseen jättämisestä kirjallisen esitarkastuslausunnon jakamiseen. Esitarkastaja toimittaa lausuntonsa esitarkastuslautakunnan sihteerille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Sihteeri puolestaan toimittaa esitarkastuslausunnot tohtorikoulutettavalle vähintään 10 päivää ennen esitarkastuslautakunnan kokousta.

8) Esitarkastuslausuntojen läpikäyminen ja mahdollinen vastine

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastuslausuntojen läpikäynnissä ja mahdollisen vastineen kirjoittamisessa. Tohtorikoulutettavalla on oikeus laatia vastine esitarkastuslausunnoista. Vastine tulee toimittaa viikon (7 vrk) kuluessa esitarkastuslautakunnan sihteerin kautta esitarkastuslautakunnalle, joka käsittelee sen osana muuta esitarkastusaineistoa. Mikäli yksi tai useampi esitarkastajista esittää esitarkastettavana olevan opinnäytekokonaisuuden hylkäämistä, on tohtorikoulutettavalla oikeus ilmoittaa vastineessa, että hän vetää pois esitarkastettavaksi jättämänsä materiaalit, jolloin esitarkastusprosessi keskeytetään. Paranneltu opinnäytekokonaisuus voidaan jättää uudelleen esitarkastettavaksi esitarkastusprosessin ohjeistuksen mukaisesti.

9) Esitarkastuslautakunnan kokous

Kokousmenettely on kuvattu esitarkastuslautakunnan työjärjestyksessä.

10) Esitarkastuspäätös

Esitarkastuslautakunnan päätös kirjataan erilliseen liitteeseen, johon liitetään esitarkastajien kirjalliset lausunnot. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla ehdollinen, mutta siihen mahdollisesti kirjatut kriittiset kommentit on syytä ottaa huomioon opinnäytekokonaisuuden viimeistelyssä. Esitarkastuslautakunnan päätös ei voi olla hylkäävä, jos kaikki esitarkastuslausunnot ovat puoltavia. Esitarkastuslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Sekä opinnäytteen osien että opinnäytekokonaisuuden esitarkastuslausuntoja käytetään tukena opinnäytekokonaisuuden tarkastusprosessissa, ja ne toimitetaan muiden tarkastusmateriaalien mukana opinnäytteen tarkastajille. Tohtorikoulutettavan valmistuttua esitarkastuslausunnot ovat julkisia asiakirjoja.

Esitarkastukseen jättäminen

Vastuuohjaaja tukee tohtorikoulutettavaa esitarkastukseen jättämisen suunnittelussa ja antaa
esitarkastettavalle osalle esitarkastusluvan. Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen käynnistämiseen tarvitaan lisäksi tohtoriohjelman johtajan myöntämä esitarkastuslupa. Tohtorikoulutettava jättää valmiin esitarkastusaineiston esitarkastuslautakunnan sihteerille.

Esitarkastukseen toimitettava materiaali

Esitarkastusaineistoksi kutsutaan esitarkastukseen jätettävien materiaalien kokonaisuutta.

Opinnäytteen osien esitarkastuksissa esitarkastusaineiston tulee sisältää seuraavat materiaalit:

1) Esitarkastuskaavake

Esitarkastuskaavakkeessa yksilöidään esitarkastettava osa. Kaavakkeessa myös luetellaan kaikki
esitarkastuspakettiin sisältyvät dokumentit. Kaavakkeeseen kirjataan lisäksi Research Catalogue –
alustalle koottuun esitarkastusmateriaaliin pääsyn mahdollistava share-linkki.

2) Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on olennainen osa esitarkastuspakettia. Etenkin opinnäytteen osien esitarkastuksissa sillä on keskeinen merkitys, sillä sen avulla esitarkastaja voi arvioida esitarkastettavan osan roolia tohtoriprojektissa. Esitarkastukseen jättämisen yhteydessä on suositeltavaa päivittää tutkimussuunnitelma tarvittavilta osin. Vaihtoehtoisesti tohtoriprojektin etenemisen myötä tapahtuneet siirtymät suhteessa tutkimussuunnitelmaan voi kuvata linkittävässä paperissa.

3) Saatekirje

Saatekirje on selkeästi kirjoitettu lyhyt selostus, joka kuvaa esitarkastettavan osan roolia suunnitellussa opinnäytekokonaisuudessa. Saatekirjeen tulee sisältää myös kaikki esitarkastuksen suorittamiseen tarvittavat käytännön tiedot, kuten päivämäärät, kellonajat ja osoitteet.

4) Esitarkastettava opinnäytteen osan dokumentaatio

Esitarkastettava osa voi olla esimerkiksi yksittäinen teos, näyttely tai kuratoitu kokonaisuus. Esitarkastuspakettiin tulee sisällyttää esitarkastettavasta osasta dokumentaatio. Minimissään dokumentaatio on RC-alustalle ladattu tallenne, jota esitarkastuslautakunta voi käyttää apuna esitarkastuskokouksessa kyseisestä esitarkastettavasta osasta keskustellessaan. On kuitenkin suositeltavaa, että tohtorikoulutettava kehittelee alustavasti jo esitarkastuspakettia valmistellessaan esitarkastettavan osan luonteelle sopivaa dokumentaatiostrategiaa, jota voisi hyödyntää myös lopullisessa opinnäytekokonaisuudessa. Näin esitarkastusmateriaalien kokoaminen RC-alustalle voi osaltaan edistää lopullisen opinnäytteen luonnostelua.

5) Muut mahdolliset materiaalit

Esitarkastuspakettiin tulee sisällyttää myös esitarkastettavan osan hahmottamisen kannalta kaikki olennaiset oheismateriaalit, kuten näyttelykutsu ja lehdistötiedote. Oheismateriaalit on merkittävä oheismateriaaleiksi ja niiden määrä tulee pitää kohtuullisena.

Toisen vaiheen esitarkastuksissa esitarkastuspaketin tulee sisältää seuraavat materiaalit:

1) Esitarkastuskaavake

Esitarkastuskaavakkeessa yksilöidään esitarkastettava opinnäytekokonaisuus kaikkine osineen. Kaavakkeessa myös luetellaan kaikki esitarkastuspakettiin sisältyvät dokumentit. Kaavakkeeseen kirjataan lisäksi Research Catalogue -alustalle koottuun esitarkastusmateriaaliin pääsyn mahdollistava share-linkki.

2) Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on olennainen osa esitarkastuspakettia. Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen kohdalla sen rooli on kuitenkin pelkästään muodollinen eikä sen työstämiseen tässä kohtaa kannata enää panostaa.

3) Saatekirje

Opinnäytekokonaisuuden esitarkastuksen yhteydessä saatekirje on selkeästi kirjoitettu lyhyt selostus, joka summaa esitarkastettavan opinnäytekokonaisuuden rakenteen ja luettelee jo aiemmin esitarkastetut osat. Saatekirjeen tulee sisältää myös kaikki esitarkastuksen suorittamiseen tarvittavat käytännön tiedot ja kuvauksen opinnäytekokonaisuudelle suunnitellusta lopullisesta julkaisuformaatista. Mikäli suunniteltu formaatti on sellainen, että siinä muoto ja sisältö kietoutuvat olennaisella tavalla toisiinsa (esimerkiksi ekspositio), tulee esitarkastettavaksi jätettävän kokonaisuuden vastata riittävällä tarkkuudella lopullista formaattia. Jos taas suunniteltu julkaisuformaatti on esimerkiksi perinteinen kirja, on suositeltavaa erottaa toisistaan tekstimassa ja kuvamateriaali, jolloin kuvat numeroidaan ja niiden paikat merkitään käsikirjoitukseen.

4) Esitarkastettava opinnäytekokonaisuus

Esitarkastusprosessin toisessa vaiheessa opinnäytekokonaisuus jätetään kaikkine osineen esitarkastettavaksi. Tämä tapahtuu RC-alustan välityksellä samalla tavoin kuin opinnäytteen osien esitarkastuksen kohdalla. Aiemmin esitarkastetuista osista on nyt käsillä viimeistellyt dokumentaatiot tai ekspositioiksi kehitellyt esitykset. Niitä ei esitarkasteta yksitellen enää uudelleen tässä vaiheessa vaan niitä tarkastellaan osana kokonaisuutta, joka määrittyy niitä yhteen kokoavan käsikirjoituksen kautta.

5) Alkuperäisyyden tarkistus

Toisen vaiheen esitarkastuspakettiin sisällytetään vastuuohjaajan allekirjoittama Turnitin-raportti. Se valmistellaan kohdassa 5.3 kuvatulla tavalla.