Taideyliopiston järjestyssäännöt

Mitä yliopistomme tilojen käyttäjien tulee ottaa huomioon tiloissa toimiessa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on osaltaan edistää yliopiston yleistä järjestystä sekä yliopistoyhteisön jäsenten turvallisuutta ja hyvinvointia. Järjestyssääntöjen tavoitteena on myös vahvistaa Taideyliopiston strategiassa vahvistettujen arvojen mukaista toimintaa ja käyttäytymistä. Arvojamme ovat taito, rohkeus, avoimuus.

Järjestyssäännöt ovat voimassa Taideyliopiston tiloissa ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään Taideyliopiston koulutukseen, taiteelliseen toimintaan tai tutkimukseen liittyvää toimintaa.

Järjestyssäännöt koskevat koko yliopistoyhteisöämme: Jokaista Taideyliopiston tutkinto-opiskelijaa, työntekijää sekä soveltuvin osin muita opiskelijoita ja kampusalueilla vierailevia ja työskenteleviä henkilöitä.

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi yliopistoyhteisöömme kuuluvien on otettava huomioon voimassa oleva lainsäädäntö sekä noudatettava Taideyliopiston muita sääntöjä ja yliopiston eri palveluiden käyttöehtoja.

Turvallinen yliopisto

Jokaisella yliopistoyhteisömme jäsenillä on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön. Yliopistossamme jokaisen on noudatettava hyvää järjestystä, eikä muiden turvallisuutta tai hyvinvointia saa vaarantaa.

Yliopistomme fyysisissä tiloissa ja verkkoympäristössä käyttäydytään asiallisesti noudattamalla Taideyliopiston eettisiä periaatteita, Koulutusta ja opiskelua koskevia eettisiä ohjeita, ristiriitatilanteiden ohjeistusta sekä yliopiston muita toimintaohjeita.

Kiellettynä voidaan poikkeuksetta pitää esimerkiksi uhkaavaa tai väkivaltaista käytöstä, yleistä järjestystä häiritsevää tai väkivaltaisuuteen viittaavaa toimintaa, yliopiston omaisuuden vahingoittamista, fyysistä tai sanallista uhkailua sekä häirintää, syrjintää ja kiusaamista.

Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan myös opetuksen häiritseminen, väkivaltainen, uhkaava tai vilpillinen käytös tai muu yliopiston järjestyksen rikkominen.

Vastuuopettaja tai esihenkilö ovat ensisijaisia yhteydenottotahoja, jos kokee tai havaitsee epäasiallista käytöstä tai toimintaa yliopiston tiloissa. Hätätilanteessa soita aina 112.

Taideyliopistossa toteutetaan kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa omaisuuden suojaamiseksi, rikollisen toiminnan ja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi, jo tapahtuneiden rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi sekä henkilökunnan sekä opiskelijoiden työrauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Taideyliopisto käyttää ulkopuolista turvallisuusalan palveluntuottajaa yleisötapahtumien ja rakennusten ja henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Palveluntuottaja toimii lainsäädännön ja Taideyliopiston antamien valtuuksien puitteissa.

Yliopisto julkisena tilana

Kampusten aukioloaikoina rakennukset ovat julkista tilaa, jossa voi liikkua ja oleskella vapaasti, mikäli ei aiheuta muille häiriötä. Tiettyihin työskentelytiloihin, kuten henkilökunnan tai opiskelijoiden työskentelytiloihin ja konserttisaleihin pääsy on rajoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle kulkutunnisteella tapahtuvan tunnistamisen avulla.

Aukioloaikojen ulkopuolella kaikkiin yliopiston tiloihin kuljetaan kulkutunnisteella, eikä tiloihin tule päästää omalla kulkutunnisteella tuntemattomia tai ulkopuolisia henkilöitä. Kulkuoikeudet myönnetään vain Taideyliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tai niihin rinnastettavalle henkilölle työn ja opintojen edellyttämässä laajuudessa. Yliopiston tilapalvelut hallinnoivat kulkuoikeuksia.

Yliopiston opetus on julkista. Perustellusta syystä yleisön pääsyä opetusta seuraamaan voidaan rajoittaa. Opetuksen kuvaaminen tai muu audiovisuaalinen tallentaminen on sallittua vain opettajan ja ko. opiskelijaryhmän luvalla. 

Yliopiston rakennuksia ja yleisiä, ns. julkisia tiloja voi kuvata vapaasti omaan tai journalistiseen käyttöön rakennusten aukioloaikoina, mikäli kuvauksesta ei aiheudu haittaa yliopiston toiminnalle tai aineistoille eikä se häiritse yliopiston opiskelijoita, henkilökuntaa tai muita tiloja käyttäviä henkilöitä. Henkilöiden kuvaamiseen tarvitaan aina asianomaisten suostumus. Lisäksi asianosaisen henkilön/henkilöiden lupa tarvitaan kuvien julkaisemiseen. Kuvaamisesta tulee sopia Taideyliopiston viestinnän kanssa ja noudattaa viestinnän tarkempaa ohjeistusta

Yliopiston tilojen ja irtaimiston käyttö

Yliopiston tilat ja irtaimisto (kalusteet, koneet, laitteet, tarvikkeet jne.) ovat tarkoitettu käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja yliopistoon liittyvien muiden työtehtävien suorittamiseen. Yliopiston kampusalueelle ja rakennuksissa tilapäinenkin majoittuminen on lähtökohtaisesti aina kielletty. Mahdollisesta käytöstä muihin tarkoituksiin tulee aina etukäteen sopia yliopiston kanssa. Taideyliopisto voi rajoittaa tilojen ja irtaimiston käyttöä perustellusta syystä.

Yliopisto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton organisaatio. Yliopiston ulkopuolisten tahojen kaupallinen, poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kiellettyä ilman erillistä lupaa.

Jokaisen tulee huolehtia osaltaan tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Yliopiston omaisuus

Yliopiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja varovaisesti. Koneiden ja laitteiden erillisiä käyttö- ja huolto-ohjeita tulee noudattaa. Havaituista vioista, puutteellisuuksista, turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja toiminnasta tulee ilmoittaa omalle esihenkilölle, kurssin vastuuopettajalle, työsuojelupäällikölle tai Tilapalveluille.

Vastuullinen päihteiden käyttö

Päihteetön työ- ja opiskeluympäristö on osa Taideyliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Taideyliopistossa on työntekijöitä ja opiskelijoita koskevat päihdeohjelmat, joiden mukaisesti päihde-epäilyissä ja niiden käsittelyissä toimitaan. Päihdeohjelmat ovat luettavissa yliopiston sisäisillä verkkosivuilla.

Taideyliopistolla opiskelu, työskentely tai oleskelu päihtyneenä ei ole sallittua. Mikäli opiskelijan tai työntekijän epäillään olevan päihtynyt, tulee tilanteeseen puuttua päihdeohjelmien mukaisesti.

Alkoholin nauttiminen on sallittu vain erikseen luvan saaneissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Alkoholin nauttiminen ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa häiriötä. Häiritsevästi käyttäytyvä tulee kehottaa poistumaan tilaisuudesta.

Huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena työskentely tai toimiminen yliopiston opiskelu- tai harjoittelutilanteissa ja muuten Taideyliopistoa edustettaessa, on kielletty. Yliopistoympäristössä havaitusta huumausaineiden käytöstä tai hallussapidosta Taideyliopisto ilmoittaa aina poliisille. Yliopiston kampukset ovat savuttomia ja tupakointi ml. sähkötupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla.

IT-palveluiden käyttö / tietojärjestelmät

Jokainen uniarts.fi käyttäjätunnuksen omaava henkilö (opiskelija, työntekijä, muu henkilö) on osaltaan vastuussa siitä, että toimii IT-palveluiden käyttösääntöjen mukaisesti. Säännöt koskevat kaikkien yliopiston IT-palveluiden, laitteiden, sovellusten ja verkkojen käyttöä.

Yliopiston IT-palvelut on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai hallintoon yliopistossa. Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja verkkopalvelujenkäyttäminen. Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa haitata järjestelmän muuta käyttöä, eikä olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa.

Kaupallinen toiminta ja julistaminen ei ole hyväksyttävää yksityistä käyttöä.

Yliopiston IT -järjestelmiin liittyvät säännöt sekä näihin liittyvät väärinkäytön seuraamuskäytänteet löytyvät yliopiston sisäisiltä verkkosivuilla.

Pysäköinti ja pelastustiet

Yliopiston pysäköintipaikat ovat merkitty liikennemerkein ja ajoneuvot tulee pysäköidä merkkien osoittamille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaina ja esteettöminä. Taideyliopisto voi rakennusten haltijana antaa kunnalliselle pysäköinninvalvojalle oikeuden sakottaa alueellaan. Yliopiston pelastusohjeet ja esteettömien reittien ohjeet löytyvät yliopiston verkkosivuilta.

Hälytystilanteet

Yliopistolla on hätätilanteita koskevat toimintaohjeet sekä rakennuskohtaisia pelastussuunnitelmia, joihin tilojen käyttäjät tulee perehdyttää. Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia ohjeiden mukaan. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on poistuttava välittömästi ja siirryttävä kokoontumispaikoille. Yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaisesti kaikkien tulee huolehtia, että myös muut poistuvat sekä estää vahingon leviäminen mahdollisuuksien mukaan.

Rikkomukset ja niiden käsittely

Yliopisto käsittelee opiskelijaan kohdistuvat epäilyt epäasiallisesta käytöksestä ja puuttuu niihin yliopistolain sekä Taideyliopiston koulutuksen ja opiskelun eettisten sääntöjen mukaisesti. Akatemian dekaani vastaa siitä, että yliopiston järjestystä koskevat häiriö- tai konfliktitilanteet, joissa on osapuolena opiskelija, selvitetään akatemiassa hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

Opetusta häiritsevä tai välivaltaisesti ja uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä ja terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustilanteesta tai häneltä evätä osallistuminen opetukseen enintään kolmeksi päiväksi.

Varsinaisia kurinpitorangaistuksia ovat rehtorin kirjallinen varoitus tai opiskelijan määräaikainen erottaminen, josta päättää yliopiston hallitus.

Yliopisto käsittelee työntekijään kohdistuvat epäilyt työsuhteesta johtuvien velvoitteiden rikkomisesta työsuhdetta ja työturvallisuutta säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset seuraamukset ovat suullinen tai kirjallinen huomautus, varoitus sekä vakavimmissa tapauksissa työntekijän irtisanominen tai työsuhteen purkaminen.

Jokainen on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuuttaan yliopiston omaisuudelle tai tiloille aiheuttamansa vahingon. Velvollisuus koskee myös tahallisesti tai varomattomuutta aiheutettuja palo- tai muiden hälytyksen aiheuttamia kustannuksia.

Rehtori tai määräämänsä antaa lisätietoja näiden sääntöjen soveltamisesta ja menettelystä eri tilanteiden ratkaisussa, ja yliopiston järjestystä koskevien rikkomusten käsittelyssä.

Järjestyssääntöjen huoneentaulu

Sinulla on oikeus tehdä työtäsi tai opiskella rauhassa ja turvallisin mielin yliopiston tiloissa.

Sinä itse olet vastuussa, että käyttäytymisesi edistää työ- ja opiskelurauhaa yliopistollamme.

Kiellettynä voidaan poikkeuksetta pitää esimerkiksi uhkaavaa tai väkivaltaista käytöstä, yleistä järjestystä häiritsevää tai väkivaltaisuuteen viittaavaa toimintaa, yliopiston omaisuuden vahingoittamista, fyysistä tai sanallista uhkailua sekä häirintää, syrjintää ja kiusaamista.

Myös sinä osaltasi kannat vastuuta työ- ja opiskeluympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.

Opiskelu, työskentely tai oleskelu päihtyneenä ei ole sallittua.

Huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena työskentely tai toimiminen yliopiston opiskelu- tai harjoittelutilanteissa ja muuten Taideyliopistoa edustettaessa, on kielletty

Taideyliopisto on savuton työ- ja opiskelupaikka

Sinun tulee käsitellä Taideyliopiston omaisuutta huolellisesti ja varovaisesti noudattaa koneiden ja laitteiden erillisiä käyttö- ja huolto-ohjeita.

Taideyliopistossa toteutetaan kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa turvallisuuden tukemiseksi.

Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaina ja esteettöminä.

Havaittuihin/tietoon tulleisiin epäkohtiin ja rikkomusepäilyihin puututaan ja reagoidaan.

Mikäli aiheutat vahinkoa voit olla velvollinen korvaamaan yliopiston omaisuudelle tai tiloille aiheuttamasi vahingon tai yliopistolle aiheuttamiasi kustannuksia.

Lisätiedot

tila-help@uniarts.fi