Opiskeluoikeus

Taideyliopiston tutkinnot, opiskeluaika ja lisäajan hakeminen. Opiskeluoikeuden vaihtaminen, menettäminen ja siitä luopuminen. Jatkuvan oppijan opinto-oikeus valmistumisen jälkeen.

Taideyliopistossa tutkinnonsuoritusoikeuden kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon voi saada ainoastaan akatemioiden opiskelijavalintojen perusteella. Opiskeluoikeus myönnetään tiettyyn tutkintoon tai tutkintoihin koulutus- tai maisteriohjelmassa tai oppiaineen pääaineessa.

Tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon, kandidaatin tutkinnon ja jatkavat/hakevat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon, maisterin tutkintoon. Uusia opiskelijoita valitaan molempiin tutkintoihin. Jos opiskelijalle on myönnetty opiskeluoikeus sekä kandidaatin tutkintoon että maisterin tutkintoon, kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen kuin aloittaa maisterin tutkinnon opinnot.

Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa. Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. 

Taideyliopiston tutkinnot

Taideyliopiston perustutkintoja ovat kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Taideyliopiston jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Yhden opiskeluoikeuden sääntö Taideyliopistossa

Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa. Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. (Taideyliopiston koulutussääntö 17 §).

Opiskeluoikeuden vaihtaminen

Opiskeluoikeuden vaihto voi tapahtua akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Kuvataideakatemiassa sisäiset opetusalueen vaihdot noudattavat kuitenkin omaa kevyempää prosessia.

Mikäli opiskelija on nykyisessä koulutusohjelmassaan jo maisterivaiheessa, hän ei voi enää hakea opiskeluoikeuden vaihtoa kandidaattivaiheeseen. Vaihtohaun tulee siis tapahtua ennen kandidaatiksi valmistumista tai maisterivaiheessa siirtymisenä toisen koulutusohjelman maisteriopintoihin.

Uusi opiskeluoikeus astuu voimaan valintapäätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Koulutusohjelman vaihto

Mikäli opiskelijan tavoitetutkinto pysyy samana, on kyseessä koulutusohjelman vaihto.

Sisäinen siirto

Mikäli opiskelijan tavoitetutkinnon nimike muuttuu (akatemioiden väliset vaihdot sekä akatemian sisäiset tavoitetutkinnon alan vaihdot), on kyseessä sisäinen siirto.

Sisäisessä siirrossa hyväksytyn opiskelijan uuden opiskeluoikeuden vastaanotto kirjataan valtakunnalliseen Opintopolku-järjestelmään. Ottaessaan vastaan siirto-opiskelupaikan opiskelija menettää mahdollisen yliopistolain 36B 1 momentin mukaisen ensikertalaisstatuksensa.

Opiskeluoikeuden vaihto kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen koulutusohjelman sisällä

Opiskelija voi hakea myös perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa koulutusohjelman sisällä (5-vuotisen tai 5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen). Akatemiat ohjeistavat tällaisesta opiskeluoikeuden vaihdosta ja aikatauluista tarkemmin.

Vanhan opiskeluoikeuden menettäminen

Mikäli opiskelija vaihtaa opiskeluoikeutta kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kandidaattivaiheesta kolmivuotiseen kandidaattiohjelmaan, hän menettää siten myös vanhaan opiskeluoikeuteen kuuluneen maisterintutkintoon johtavan opiskeluoikeuden.

Mikäli kandidaattivaiheen opiskelija on suorittanut muualla kuin Taideyliopistossa korkeakoulututkinnon tai riittävän määrän opintoja, jotka antavat hänelle akatemiakohtaisen valintaperusteiden mukaan kelpoisuuden ko. akatemian maisterivaiheen opintoihin, opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa suoraan maisterivaiheeseen. Tällöin hän menettää aiemman kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutensa.

Valintaperusteet

Akatemiat määrittelevät yleiset hakukelpoisuusehdot koulutuksiinsa peruskoulutuksen valintaperusteissa. Samoja hakukelpoisuusehtoja sovelletaan myös opiskeluoikeuden vaihtajiin, mutta hakijat arvioidaan omina valintaryhminään. Ryhmät voidaan valinnan johtajan niin päättäessä vapauttaa jostakin valintakokeiden osasta. Akatemia tekee päätökset uusista opiskeluoikeuksista.

Mikäli opiskeluoikeuden vaihtoa hakevan opiskelijan kandidaatin tutkinto Taideyliopistossa on kesken ja opiskeluoikeuden vaihto hyväksytään ehdollisena, ko. tutkinnon suorittamisen määräaika on peruskoulutuksen valintaperusteista poiketen vasta viimeisenä päivänä ennen uuden opiskeluoikeuden alkamista.

Opiskeluoikeuden vaihtajia ei lasketa mukaan hallituksen määrittelemiin aloituspaikkoihin.

Opiskeluoikeuden vaihtamisen hakua koskee normaali valintojen muutoksenhakumenettely.

Opiskeluoikeuden vaihdon hakeminen

Opiskeluoikeuden vaihtoa haetaan Taideyliopiston omalla sähköisellä hakulomakkeella perustutkintokoulutuksen hakuaikojen puitteissa. Löydät lomakelinkin akatemiakohtaisista ohjeista.

Hakijan tulee toimittaa hakiessaan mahdolliset opiskelijavalinnassa edellytetyt ennakkotehtävät ja todistusliitteet. Pyydettäessä tulee myös toimittaa perustelu/motivaatiokirje, alustava hops uuden koulutusohjelman tutkinnon suorittamiseksi sekä nykyisen koulutusohjelman koulutusohjelmajohtajan lausunto hakemukselle. Liitteet tulee toimittaa vaadittuun määräaikaan mennessä.

Poissaolo ensimmäisenä vuonna

Opiskeluoikeutta vaihtanut voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain, mikäli akatemia on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista. Poissaolo-oikeutta on haettava kirjallisesti akatemian vuosittain ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Opiskeluoikeuden kesto

Opiskeluajan laskenta ei ala vaihdon jälkeen alusta, vaan opiskelijan jo käyttämä opiskeluaika vaikuttaa opiskeluajan pituuteen. Mahdollisia lukuvuosimaksuhuojennuksia myönnettäessä tavoitevalmistumisaikana pidetään alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaista päivämäärää.

Opiskeluoikeutta vaihtavalle opiskelijalle hyväksiluetaan aiemmat soveltuvat opinnot uuteen tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti.

Mikäli opiskelija siirtyy kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen muualla suoritetun tutkinnon perusteella, opiskeluaika maisterin tutkintoa varten ei voi olla pidempi kuin pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu yliopistoon määräaikana, hän menettää opiskeluoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava akatemialta kirjallisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Uudelleen opiskelijaksi merkittävältä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu 35 euroa. Lue lisää aiheesta.

Tutkinnon suorittaneen opiskelijan opiskeluoikeus päättyy sen lukukauden lopussa, jonka aikana hän on suorittanut tutkintonsa.

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa yliopistolain 41 pykälän mukaisen määräajan täyttyessä, mikäli hän ei hae tai hänelle ei myönnetä lisäaikaa (YOL 43 §). Rajattuun opintoaikaan liittyvät päätökset tekee akatemian dekaani (Taideyliopiston johtosääntö 19 §).

Opintoaika on rajattu opiskelijoilla, joille on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus 1.8.2005 tai sen jälkeen. Opintoaika on rajattu yliopistolain 558/2009 pykälissä 40–43. Laki koskee kaikkia suomalaisia yliopistoja. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai hänelle myönnetyssä lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa.

Tutkinnonsuoritusaika 

Tutkintojen suorittamisen tavoiteajat koskevat opiskelijoita, joiden opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. 

  • Tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika (tutkinnon tavoiteaika) = Aika, jonka kuluessa sinun on suositeltavaa suorittaa tutkintosi 
  • Tutkinnon lakisääteinen suoritusaika = Aika, jonka yliopistolaki määrittää tutkinnon maksimisuoritusajaksi 

Hopsit laaditaan tutkinnon tavoiteajalle ja koulutusohjelmat varmistavat, että opetus on suunniteltu ja toteutettu siten, että opiskelija voi suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa. Myös lukuvuosimaksuhuojennukset myönnetään lähtökohtaisesti vain tavoiteajalle. Jos et valmistu tavoiteajassa, sinulla on oikeus suorittaa tutkintoasi lakisääteisen tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Kun lakisääteinen opiskeluaika päättyy, saat opiskella ainoastaan, mikäli sinulle myönnetään lisäaikaa.

Huomaathan, että Pepissä opiskeluoikeuden tiedoissa näytetään tutkinnon lakisääteinen suoritusaika, ei tutkinnon tavoiteaika.

Tutkintojen tavoiteajat ja lakisääteiset suoritusajat (läsnäolovuodet) 

  • Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto sekä Taiteen kandidaatin tutkinto: Tavoiteaika 3 vuotta. Lakisääteinen suoritusaika 4 vuotta
  • Taiteen sekä Teatteritaiteen kandidaatin + maisterin tutkinto: Tavoiteaika 5 vuotta. Lakisääteinen suoritusaika 7 vuotta.
  • Kuvataiteen sekä Musiikin kandidaatin + maisterin tutkinto: Tavoiteaika 5,5 vuotta. Lakisääteinen suoritusaika 7,5 vuotta
  • Kuvataiteen, Taiteen, Tanssitaiteen sekä Teatteritaiteen maisterin tutkinto: Tavoiteaika 2 vuotta. Lakisääteinen suoritusaika 4 vuotta
  • Musiikin maisterin tutkinto: Tavoiteaika 2,5 vuotta. Lakisääteinen suoritusaika 4,5 vuotta

Yllä mainittujen läsnäolovuosien lisäksi saat olla poissaolevana yhteensä 1 vuotta (= 2 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin) ilman, että opiskeluaikasi kuluu. Kandidaatin+maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden osalta sääntö koskee tutkintojen yhteenlaskettua suoritusaikaa. Ennen 1.8.2015 aloittaneilla poissaolo-oikeus on 2 vuotta. Tämän jälkeen poissaoloilmoittautuminen kuluttaa opiskeluaikaa, ellei se ole ns. lakisääteistä:

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaasta. 1.8.2016 ja sen jälkeen alkava edellä mainittu lakisääteinen syy pidentää opiskeluaikaa vain siltä ajalta, kun opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi. 

Opiskeluaika kuluu myös silloin, jos olet unohtanut ilmoittautua ja pudonnut kirjoilta.

Lisäajan hakeminen

Akatemioiden opintopalvelut seuraavat kaksi kertaa vuodessa tutkinnon lakisääteisiä suoritusaikoja ja lähettävät ohjekirjeen niille, opiskelijoille joiden suoritusaika on päättymässä lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12). Kirjeet lähetetään hyvissä ajoin, jotta opiskelijat ehtivät joko valmistua tai tarvittaessa hakea lisäaikaa ja hakeutua opintojen ohjaukseen ennen opintoajan päättymistä.

Hakemus

Hakemuksen tulee olla tavoitteellinen ja sen tulee sisältää toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi, perustelut opintojen viivästymiselle sekä tarvittaessa selvitykset ja todistukset viivästymiseen vaikuttaneista syistä (esim. lääkärintodistus). Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus arvioidaan opiskelija- ja koulutusohjelmakohtaisesti. Akatemioiden opintopalveluista saa lisätietoa valmistumissuunnitelman laatimisesta. Opiskelijan on hyvä myös käydä ohjauskeskustelu koulutusohjelmassa/pääaineessa ennen hakemuksesi palauttamista. Opiskelija voi samalla varmistaa, että opintosuoritustiedot ja hyväksilukemiset ovat opiskelijarekisterissä ajan tasalla ja varmistaa, että osa opinnoista (esim. opinnäytesuunnitelma) ei ole vanhentunut.   

Kuinka pitkälle ajalle lisäaikaa myönnetään

Lisäaikaa voidaan myöntää vähintään yhden lukukauden ja enintään kahden lukuvuoden ajaksi. Lisäaika myönnetään, jos professori ja dekaani katsovat suunnitelman perusteella, että opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäajan myöntämistä puoltavia erityisiä syitä voivat olla opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne. Opiskelijalle voidaan myöntää toisen kerran lisäaikaa, jos opiskelija on ensimmäisen lisäajan aikana osoittanut edenneensä opinnoissaan. Jos opiskelija ei ole saanut opintojaan loppuun kahden lisäajan aikana, kolmannen lisäajan myöntämiselle täytyy olla hyvin vankat perusteet (sairaus, vaikea elämäntilanne tms.).

Hae lisäaikaa ainoastaan ajalle, jolloin voit opiskella aktiivisesti. Myönnettyä lisäaikaa ei voi siirtää ajallisesti, eikä myönnetyn lisäajan aikana poissaolevaksi ilmoittautuminen pidennä lisäaikaa.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan lisäajankaan puitteissa tai jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava akatemialta kirjallisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Uudelleen opiskelijaksi merkittävältä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu 35 euroa.

Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelijalla on oikeus luopua opiskelupaikasta kokonaan. Opiskelupaikasta luopumisen syynä voi olla esim. tarve vaihtaa opiskelualaa opiskelijalle paremmin soveltuvaksi tai se, että syystä tai toisesta opiskelijan elämäntilanne on muuttunut siten, ettei hänen tavoitteenaan ole enää tutkinnon suorittaminen. Luopumisilmoitus pitää tehdä yliopistolle kirjallisesti. Ilmoitus toimitetaan akatemian opintopalveluihin. Opiskelupaikasta luopuminen on sitova ilmoitus, eikä sitä voi jälkikäteen muuttaa.  Opiskelupaikan saaminen uudestaan edellyttää yliopiston normaalin hakumenettelyn (valintakokeen) kautta tapahtuvaa opiskelupaikan saamista.

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus

Opinto-oikeus antaa yliopistomme alumneille mahdollisuuden täydentää opintojaan maksutta avoimessa yliopistossa, yhteisissä opinnoissa tai oman akatemian opintojaksoilla.

Opinto-oikeus koskee sinua, jos olet suorittanut Taideyliopistossa perus- tai jatkotutkinnon. Jatkuvan oppijan opinto-oikeus on erillinen opinto-oikeus, joka voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi valmistumisen jälkeen. Se ei oikeuta tutkinnon suorittamiseen, vaan mahdollistaa yksittäisten opintojaksojen suorittamisen. Se ei myöskään oikeuta samoihin opiskelijaetuihin kuin tutkinnonsuoritusoikeus. 

Lisätiedot

Opintopäälliköiltä voit kysyä lisätietoa opiskeluoikeuksiin liittyen.

 

Opiskeluoikeuden vaihtoon liittyvissä asioissa sinua auttavat akatemioiden hakijapalvelut:

Kuvataideakatemian hakijapalvelut: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulun hakijapalvelut: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi