Kuvataiteen tohtoriohjelman opinnäytetyön ohjaajan ohje

Mitkä ovat opinnäytteen ohjaajan vastuut ja tehtävät.

Tohtorikoulutus

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT) on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja. Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia.

Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta (yhteensä enintään 140 op) ja kirjallisesta osasta (30 –170 op). Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta.

Opinnäytetyön tulee osoittaa tutkimusalueen syvällistä ymmärrystä ja kykyä analysoida, artikuloida ja kontekstualisoida taiteellisia tutkimusasetelmia kriittisesti. Opiskelijan henkilökohtainen tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma hyväksytään ensimmäisen opiskeluvuoden alussa Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksessa ja annetaan tiedoksi Akateemiselle neuvostolle. Opiskelijat noudattavat opinnoissaan hyväksyttyjä suunnitelmia. Jos tutkimusaihe muuttuu, opiskelija laatii uuden tutkimussuunnitelman ja konsultoi sen laatimisessa vastaavaa ohjaajaa ja vastuuprofessoria. Uusittu tutkimussuunnitelma hyväksytään Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksessa.

Ohjaajat

Kullakin opiskelijalla on vastuuprofessorin lisäksi yksi vastuullinen ohjaaja, mahdollisesti muita ohjaajia ja lisäksi tarvittaessa ns. ohjaavia erityisasiantuntijoita. Vastuuprofessori keskustelee kunkin opiskelijan kanssa vastuullisen ohjaajan, mahdollisten muiden ohjaajien ja ohjaavien erityisasiantuntijoiden valinnasta. Akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos vahvistaa tohtoriohjelman johtajan esityksestä kullekin opiskelijalle vastuullisen ohjaajan. Muista ohjaajista ja ohjaavista erityisasiantuntijoista päättää Tohtoriohjelman johtaja.

Vastuullisen ohjaajan tärkein tehtävä on tukea opiskelijaa ja syventää opiskelijan tietämystä tekijälähtöiseen, taidepainotteiseen tutkimukseen liittyen. Vastuullinen ohjaaja seuraa opiskelijan opinnäytetyön etenemistä sen kaikilta osin ja antaa palautetta opiskelijalle, suhteuttaa osiot toisiinsa ja miettii, palvelevatko osiot tutkimussuunnitelmaa ja opiskelijan päämääriä. Vastuullinen ohjaaja suosittaa opinnäytteen osuuksien saattamista esitarkastukseen ja käy opiskelijan kanssa läpi esitarkastuslausunnot mahdollisine korjausehdotuksineen.

Ohjaajien tulee noudattaa hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä, oman alansa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä ohjeita ja valvoa vastuuprofessorin kanssa näiden noudattamista ohjaustyössään. Vastuuprofessori ja ohjaajat tukevat opiskelijaa rahoitussuunnitelman toteutumisessa, neuvovat julkaisujen, esitelmien ja esityksellisten järjestelyjen valmistamisessa sekä kontaktien luomisessa tiede- ja taideyhteisöön.

Vastuuprofessori

 • Käy vuosittain tohtoriopiskelijan kanssa läpi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, mikä sisältää suunnitelman tutkimustyön läpiviemisestä sekä seuraa opintojen ja tutkimustyön etenemistä säännöllisesti.
 • Suosittaa opinnäytekokonaisuuden esitarkastus- ja tarkastuslupaa tohtoriohjelman johtajalle.
 • Tarkastaa opinnäytteen Turnitin- plagiaatintunnistusohjelmalla.

Vastuullinen ohjaaja

 • Vain yksi.
 • Allekirjoittaa opiskelijan kanssa ohjaussitoumuksen.
 • Vastuullinen ohjaaja valitaan opiskelijan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Mikäli ohjaajaa ei ole valittu, ohjaajana toimii vastuuprofessori.
 • Osallistuu tarvittaessa tutkimussuunnitelman päivittämiseen vastuuprofessorin kanssa.
 • Ohjaussuhde on opiskelijan koko tutkinnonsuorittamisajan pituinen.
 • Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos vahvistaa vastuullisen ohjaajan Tohtoriohjelman johtajan esityksestä.
 • Ohjausalue: päämääränä on koko opinnäytteen ohjaus.
 • Ohjaajan tulee olla taiteellisesti ja teoreettisesti mahdollisimman monipuolinen ja meritoitunut taiteilija/teoreetikko.
 • Suosittaa opinnäytteen osuuksien saattamista esitarkastukseen ja käy opiskelijan kanssa läpi esitarkastuslausunnot mahdollisine korjausehdotuksineen.
 • Suosittaa vastuuprofessorin kanssa opinnäytekokonaisuuden tarkastuslupaa tohtoriohjelman johtajalle.

Ohjaaja

 • Tarvittaessa vastuullisen ohjaajan lisäksi.
 • Pyritään valitsemaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
 • Allekirjoittaa opiskelijan kanssa ohjaussitoumuksen.
 • Ohjaussuhde on opiskelijan koko tutkinnonsuorittamisajan pituinen.
 • Ohjausalue voi kattaa koko opinnäytteen tai keskittyä johonkin sen osaan.
 • Ohjaajan tulee olla taiteellisesti ja teoreettisesti mahdollisimman monipuolinen ja meritoitunut taiteilija/teoreetikko.

Ohjaava erityisasiantuntija

 • Voi olla useita.
 • Ohjaava erikoisasiantuntija voidaan valita opiskelijan toiveesta milloin tahansa opintojen aikana.
 • Ohjaussuhde saattaa kestää koko opintojen ajan tai olla lyhytaikainen, sidottu esim. johonkin opintojen osaan, vaiheeseen tai erityiskysymykseen.
 • Ohjaussuhde pohjautuu opiskelijan tarpeeseen ja koulutusohjelman ja ohjaajan palkkiosopimukseen.
 • Ohjausalue: ohjauksen antaminen, kun tekniset tai teoreettiset erityiskysymykset sitä vaativat.

Ohjausmuodot

 • Opiskelijan aloitteesta sovitut, säännölliset tapaamiset opiskelijan työhuoneella, näyttelytilanteissa tms. vähintään kerran lukuvuoden aikana.
 • Opiskelija pitää ohjaajan ajan tasalla myös taiteellisten produktio-osien edistymisestä ja niiden julkisesta esittämisestä.
 • Ohjaajan tulee lisäksi olla paikalla opiskelijan tutkimusseminaareissa sekä mielellään myös opiskelijan opinnäytteen tarkastustilaisuudessa.
 • Opiskelija pyytää mahdolliset lausunnot rahoitushakuja tai esitarkastuslupaa varten hyvissä ajoin.

Ohjaussitoumus

 • Opiskelija sopii ohjaussitoumuksella ohjaajan kanssa ohjaussuhteen käytännöistä ja aikatauluista sekä varmistaa ne yhdessä Vastuuprofessorin kanssa.

Palkka

Ohjaajan palkkio ohjaustunneista on 50€/h. Ohjauksen suositeltava määrä on enintään kymmenen (10) tuntia vuodessa ohjaajaa kohden tai tohtoriohjelman kanssa erikseen sovittava lisätuntimäärä. Yhden opiskelijan ohjaustuntien määrä ei yleensä ylitä 20 tuntia vuodessa.

Lisäksi tohtoriohjelma voi mahdollisuuksien mukaan korvata ohjauksesta aiheutuneita matkakuluja erikseen sovittavalla tavalla. Palkanmaksua varten ohjaajan on täytettävä henkilötieto- ja tunti-ilmoituslomake, jotka on palautettava koulutusohjelman henkilökunnalle yhdessä verokortin kanssa. (Uusi verokortti lähetettävä joka vuoden alussa.)

Ohjaussuhteesta sopimisen yhteydessä ohjaajalle lähetetään ohjaussitoumus, päivitetty ohjaajan ohje, tutkintovaatimukset, ohjattavan opiskelijan tutkimussuunnitelma sekä palkanmaksuun tarvittavat
lomakkeet.

Lisätietoja:

 • Kuvataideakatemian opiskelua koskevat yleiset ohjeet (päivittyy myöhemmin)
 • Kuvataiteen tohtoriohjelman tutkintovaatimukset (päivittyy myöhemmin)
 • Kuvataiteen tohtoriohjelman esitarkastusohje (päivittyy myöhemmin)
 • Taideyliopiston eettiset periaatteet