10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Turvallisuuden huomioiminen opiskeluympäristössä

Näin huomioit turvallisuuden eri tilanteissa sekä ilmoitat havaitsemistasi riskeistä ja vaaratilanteista.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, joka tarkoittaa, että opiskelun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet ovat kunnossa. Ennakoimalla vaaratilanteet ja opiskelukykyä haittaavat tekijät, estämme vahinkojen syntymisen ja varmistamme turvallisen opiskeluympäristön. Turvallisuus on luonteva osa yliopiston toimintaa.

Taiteellisessa toiminnassa riskien arviointia tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa

Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, mutta Taideyliopistossa myös opiskelijat osallistuvat siihen. Kahdella opiskelijaedustajalla on osallistumisoikeus työsuojelutoimikunnan kokouksiin, ja työturvallisuuskävelyille pyritään aina saamaan opiskelijaedustaja mukaan tekemään riskienarviointia. 

Työturvallisuudessa keskeistä on riskien hallinta. Erityisesti taiteellisessa toiminnassa fyysisen työympäristön sekä fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden hallintaa on järkevää tehdä yhdessä työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa, koska työympäristö on pitkälti sama. Riskien hallinnassa tunnistetaan vaaratekijä, arvioidaan riskin suuruus sen seurausten ja todennäköisyyden summana sekä toteutetaan toimenpiteet riskin pienentämiseksi.  

Tee vaaratilanteista sisäinen ilmoitus

Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaaratekijöistä, läheltä piti -tilanteista sekä tapaturmista sisäisesti sähköisellä lomakkeella. Sen vastaanottavat kampuksesi työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu. He ottavat asian käsittelyyn niiden kanssa, joiden tehtäviin turvallisen työ- ja opiskeluympäristön kehittäminen ilmoituksen tapauksessa kuuluu. 

Ilmoittamisen tarkoituksena on edistää turvallisia työtapoja ja auttaa välttämään tulevia työtapaturmia. 

Avaa sisäinen vaaratilanneilmoitus 

Koneet ja laitteet

Noudata vaaraa aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytössä laitteiden valmistajien ohjeita, niihin liittyviä asetuksia ja säädöksiä sekä henkilökunnalta saamiasi ohjeita. Älä koskaan käytä sellaisia koneita tai laitteita, joiden käyttöön et ole saanut riittävää perehdytystä. 

Korkealla työskentely

Jokaisen korkealla työskentelevän tulee tutustua yliopiston korkealla työskentelyn ohjeeseen, jossa kerrotaan myös työskentelystä hoitosilloilla ja henkilönostimilla.

Yksintyöskentely

Yksin voidaan työskennellä esimerkiksi taiteellisen toiminnan tai tutkimuksen vuoksi. Yksintyöskentelyyn liittyvät riskit korostuvat erityisesti tiloissa, joissa käyttäjät voivat olla läsnä kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. 

Palo- ja pelastusturvallisuus sekä ensiapu

Yliopiston toimitilojen pelastussuunnitelmissa on kuvattu ohjeet palohälytyksen sekä uhka- ja rikostilanteiden varalle. Pelastussuunnitelmista löydät myös ensiavun perusohjeet sekä ensiapupisteiden sijainnit.  

Sisäilmaoireet

Mikäli sinulla on oireita, joiden arvelet aiheutuvan sisäilmasta, tee oireilmoitus kirjallisesti ja lähetä se oman kampuksesi työsuojeluvaltuutetulle sähköpostitse. Kerro oireistasi myös opiskelijaterveydenhoitoon YTHS:lle. 

Kemikaalit

Yliopistossa käytössä olevat vaaraa aiheuttavat kemikaalit on koottu yhteisesti ylläpidettyyn kemikaalitietokantaan, jossa niihin liittyviä riskejä myös arvioidaan. Tutustu tietokannasta löytyvään käyttöturvallisuustiedotteeseen tai siitä tehtyyn pikaohjeeseen aina ennen kemikaalin käyttöä.

Akatemioiden taiteellisen toiminnan palveluissa on nimetyt henkilöt, jotka vastaavat kemikaalien hankinnasta, asianmukaisesta säilyttämisestä ja neuvovat niiden turvallisessa käytössä. Mikäli huomaat kemikaalin puuttuvan tietokannasta tai sitä käytettävän tai säilytettävän ohjeiden vastaisesti, ilmoita siitä välittömästi opettajallesi tai akatemiassasi kemikaalien käytöstä huolehtivalle henkilölle. 

Kuulonsuojelu

Yliopistolla on kuulonsuojeluohjelma, jossa on kuvattu kuulonsuojelun tarve sekä toimenpiteet kuulonsuojelulle. Yhtenä sen toimenpiteenä on kuulosuojainten yhteishankinta, ja yliopisto tukee ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suojainhankintoja.