10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Opiskelijaa koskeva päätöksenteko ja muutoksenhaku

Millaisia päätöksiä yliopisto tekee opiskelijoita koskien ja miten voin hakea oikaisua minua koskevissa päätöksissä.

Yliopiston tekemät päätökset koskien opiskelijoita

Opiskelijaa koskevia päätöksiä tehdään opiskelun eri vaiheissa. Opiskelijaa koskevat päätökset ovat yleensä hallintopäätöksiä. Opiskelijaa koskevia hallintopäätöksiä yliopistossa ovat esimerkiksi opiskelijavalinta (opiskelijaksi ottaminen), opiskeluoikeuden menettäminen, opintojen lisäajan myöntäminen, tutkinnon myöntäminen, arviointi- ja kurinpitopäätökset.

Hallintopäätökset ovat kirjallisia, ne tulee perustella ja niihin tulee liittää tiedot siitä, miten päätökseen voi vaatia oikaisua tai hakea muutosta.

Opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi kaikesta siitä selvityksestä, jonka päätöksentekijä hankkii käyttöönsä.

Opiskelijalla on oikeus vaatia oikaisua

Opiskelija voi vaatia oikaisua tai muutosta häntä koskevaan hallintopäätökseen Yliopistolain 82–84 § mukaisesti. Oikaisuasioilla tarkoitetaan Taideyliopistolle osoitettavia oikaisuvaatimuksia ja muutosasioilla hallinto-oikeuteen tehtäviä valituksia.

Oikaisumenettelyn alaisia eli Taideyliopistolle osoitettavia oikaisuvaatimuksia ovat Yliopistolain (24.7.2009/558) 82 §:n mukaan opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten sekä opin‐ ja taidonnäytteiden arvostelua sekä hyväksilukemista koskevat päätökset. Päätökseen, johon Yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyn päättymistä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle.

Muihin hallintopäätöksiin ja oikaisumenettelyssä annettuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus.

Päätökseen liitetystä valitusosoituksesta selviää, minne muutoksenhakupyyntö on osoitettava ja miten muutoksenhakua tulee pyytää. Opintosuoritusten arviointia koskevista päätöksistä ei kuitenkaan voi tehdä valitusta hallinto-oikeuteen.

Tilanteita, jolloin voi vaatia oikaisua tai muutosta

Alla käsitellään tyypillisiä opiskelijoita koskevia tilanteita, joihin voi vaatia oikaisua tai muutosta.

Opiskelijavalintapäätökset

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n 1 momentin mukaan hakea oikaisua Taideyliopistolta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Lisäaikahakemukset eli opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija voi hakea lisäaikaa opintoihinsa tutkinnon loppuun saattamiseksi, jos lakisääteinen opiskeluaika on päättymässä. Jos lisäaikaa ei myönnetä, päätökseen saa hakea oikaisua Yliopistolain (558/2009) 82 §:n 2 momentin nojalla 14 päivän kuluessa päätöspäivästä siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätöksen tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaa laskettaessa.

Opintosuoritusten tai opinnäytteen arvostelu

Opintosuorituksella tarkoitetaan opiskelijan valmiiksi saamaa opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa, jonka laajuus määritellään opintopisteinä. Opintosuorituksella voidaan tarkoittaa myös hyväksiluettua tai muuta opetussuunnitelman edellyttämää osaamisen suorittamista. Selkeyden vuoksi todetaan, että opintosuoritukseksi katsotaan myös maisteri-, lisensiaatti- tai tohtoritason opinnäytteet, mutta niitä koskee osittain poikkeavat muutoksenhakusäännöt.

Taideyliopistossa opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Yliopistolain 44 §:ssä ja tarkemmin Taideyliopiston koulutussäännössä kuvattuja periaatteita.

Jos opiskelija on tyytymätön opintosuorituksensa arvosteluun, tai opintosuoritukseen liittyy muu ongelmatilanne, opiskelijan kannattaa ensin neuvotella ao. opintojakson opettajan kanssa. Mikäli asiaan ei tällä tavoin löydetä ratkaisua, opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä akatemiansa opintopäällikköön.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta (Yliopistolaki 44 § 1 mom.).

Opintosuoritusten tulokset on ilmoitettava viimeistään 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai muun opintosuorituksen jättöpäivästä.  Milloin tulosta ei voi pätevästä syystä ilmoittaa määräajassa, uusi ilmoittamisajankohta on tiedotettava ennen määräajan päättymistä. Opintosuoritukset kirjataan ilman viivytystä tulosten ilmoittamisen jälkeen. Opintosuoritustietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja julkisuuslakia.

Opiskelijan tulee seurata itse omia opintosuorituksiaan opintorekisterissä ja huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset eivät ole tulleet opintorekisteriin ajallaan. Vanhojen suoritusmerkintöjen etsiminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi on huomattava, että tenttipapereita säilytetään rajallinen aika (minimi 6 kk), joten esimerkiksi joulukuussa tehdyn tentin puuttuvaa arvosanaa voi olla myöhäistä tiedustella vasta heinäkuussa.

Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen (muut kuin maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritason opinnäytteet)

Yliopistolain 82 § 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Taideyliopiston tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon.

Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Opinnäytteiden arviointi (maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritason opinnäytteet)

Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritason opinnäytetöitä. Opinnäytteen arviointi annetaan kirjallisesti. Opinnäytteen arviointiin tulee liittää ohje oikaisun hakemiseen Taideyliopiston tutkintolautakunnalta.

Yliopistolain 82 § 3 momentin mukaan opiskelija saa vaatia yliopiston määräämältä toimielimeltä oikaisua väitöskirjansa, lisensiaatintutkimuksensa ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteensä sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielmansa tai muun vastaavan opintosuorituksensa arvosteluun 14 päivän kuluessa siten kuin hallintolaissa säädetään. Taideyliopistossa oikaisuvaatimukset käsitellään tutkintolautakunnassa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja oikaisun hakemisesta opintoasioissa saat opintopäälliköiltä.

Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Taideyliopiston tutkintolautakunnalle.

Opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.