Yksilölliset opintojärjestelyt

Opintojen suorittamiseen vaikuttava vamma, haaste tai este huomioidaan erilaisilla yksilöllisillä järjestelyillä. Järjestelyt riippuvat kulloinkin tilanteesta, tarpeista ja opiskeltavasta asiasta, johon niitä haetaan.

Yksilöllisillä opintojärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllistä oppimisen tukea, jolla edistetään yhdenvertaista opiskelua. Järjestelyt eivät vaikuta arviointiin, vaatimustasoon eivätkä opintojakson tai tutkinnon osaamistavoitteisiin. Järjestelyissä mukautetaan osaamisen osoittamisen tapoja siten, että opintojakson tai tutkinnon tavoitteet kuitenkin toteutuvat. Esimerkiksi jos tavoitteena on oppia suullista ilmaisua, järjestelyksi ei sovellu vaihtoehtoinen suoritustapa, jonka mukaan kurssin tai tehtävän voisi suorittaa kokonaan kirjallisesti.

Kuka voi saada yksilöllisiä opintojärjestelyitä?

Yksilöllisiin opintojärjestelyihin voivat oikeuttaa esimerkiksi:

 • lukemisen ja / tai kirjoittamisen vaikeus
 • muu kognitiivinen haaste
 • pitkäaikaissairaus
 • mielenterveysongelma
 • liikuntavamma
 • aistivamma
 • rasitusvamma

Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin yksilöllisiin opintojärjestelyihin oikeuttava haaste, pyri keskustelemaan opiskeluhaasteistasi opettajasi tai muun ohjausta antavan kanssa. Jos kaipaat tilanteeseesi tarkempaa selvittelyä, ole yhteydessä:

Esimerkkejä järjestelyistä

Opiskeluun ja opetukseen liittyviä järjestelyitä voivat esimerkiksi olla

 • lisäaika suorituksiin tai tentteihin
 • vaihtoehtoiset suoritustavat, joita voit suorittaa kirjallisesti tai suullisesti tai kanssasi voidaan sopia itsenäisestä suoritustavasta
 • luentomateriaalin jakaminen etukäteen tutustuttavaksi, jolloin huomioimme rajoitteen materiaalin toimitusmuodossa
 • erillinen tenttitila tai muut tilajärjestelyt
 • apuvälineiden käyttö, esimerkiksi tietokone tentissä
 • lisäohjauksen antaminen tai lisätuki

Vapautuksen yksittäisestä suorituksesta pakollisissa opinnoissa voi saada vain poikkeuksellisen painavista syistä. Mikäli vapautukseen päädytään, kanssasi sovitaan, mitä ja miten korvaat tutkinnossasi suorituksen, josta olet saanut vapautuksen. Vapautus on viimesijainen keino, joten ensisijaisesti kokeillaan muita järjestelyitä, kuten vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Sopivien keinojen löytyminen voivat vaatia myös tarkempaa tilanneselvitystä, jolloin sinut voidaan ohjata asiantuntijalle tarpeenmukaisten järjestelyiden löytymiseksi.

Näin haet yksilöllisiä opintojärjestelyitä

Hae yksilöllisiä opintojärjestelyitä hyvissä ajoin, sillä niiden järjestämiseen voi kulua hieman aikaa.

Toimi seuraavasti:

Jos järjestelyidesi tarve on yksittäinen ja suhteellisen lyhytkestoinen, esimerkiksi yksittäistä kurssia koskeva, keskustele järjestelyiden tarpeistasi ja sovi järjestelyistä suoraan opettajasi kanssa. Tarvittaessa opettajallasi on oikeus pyytää nähtäväksi perusteet järjestelyille.

Jos kyseessä on pitkäkestoinen tai pysyvä tarve (esim. useita tenttejä ja kirjallisia töitä sekä koko tutkinnon suorittamista koskeva), täytä yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemus ja toimita se tarvittavine liitteineen akatemiasi opintopäällikölle suojatulla sähköpostilla, postitse tai henkilökohtaisesti tuomalla.

Perusteet järjestelyihin

Saadaksesi yksilöllisiä opintojärjestelyitä sinulla tulee olla niihin riittävät perusteet. Järjestelyperusteet pohjautuvat asiantuntijan, kuten lääkärin, psykologin, fysioterapeutin tai puheterapeutin lausuntoon tai todistukseen, joka helpottaa järjestelyiden edistämistä yliopistolla. Lukivaikeudesta käy myös erityisopettajan todistus.

Asiantuntijalle on tarvittaessa hyvä mainita, että tarvitset lausunnon, todistuksen tai suosituksen oppilaitosta ja yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemista varten, jolloin lausunnon ei tarvitse sisältää laajasti terveyttäsi koskevia tietoja. Sen sijaan oleellisia tietoja ovat: yksilöintitietosi (nimesi ja henkilötunnuksesi), lyhyet perusteet järjestelyille, mieluiten myös suositus konkreettisista järjestelyistä, joista voisit hyötyä ja tarvittaessa järjestelyiden keston tarve. Koska aina haasteet eivät ole pitkä- tai kokoaikaisia, on tärkeää, että lausuntosi on ajantasainen.

Mikäli käytät terveydenhuollosta saamiasi välineitä, sinun ei tarvitse esittää niihin liittyviä selvityksiä. Yliopisto ei tue rahallisesti näitä tukilaitteita ja -välineitä. Jos taas tarvitset järjestelyitä yliopistolta, tulee sinun esittää perusteet niiden järjestämiseksi tämän ohjeen mukaisesti.

Järjestelyiden tarvetta voidaan tarvittaessa tarkistaa ja järjestelyitä päivittää.

Arkaluonteiset tiedot hakemuksessa

Jos tilanteeseesi tai terveydenhuollon asiakirjoihisi sisältyy terveystietoja, jotka ovat arkaluonteisia tai elämäntilanteeseesi liittyviä, voit varata ajan opintopsykologille, joka laatii suosituksen yksilöllisiä opintojärjestelyitä varten. Varaa aika myös siinä tapauksessa, jos asiantuntijalausunnosta ei selviä, mitä suositeltavat käytännön järjestelyt ovat.

Päätös järjestelyistä

Päätöksen järjestelyiden myöntämisestä tekee dekaani tai hänen valtuuttamansa henkilö. Koulutusohjelman johtaja, opetusalueen professori tai aineryhmän johtaja osallistuu päätöksentekoon, jos järjestelyt edellyttävät resurssipäätöksiä. Saat erillisen päätöksen sinulle myönnetyistä yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Mikäli järjestelyitä ei voida myöntää tai toteuttaa, päätöksessä esitetään perustelut kielteiselle päätökselle. Kielteiseen päätökseen sinulla on oikeus hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Tietojen käsittely

Kaikkia yksilöllisten opintojärjestelyihisi ja niihin liittyvien tietojesi käsittelyyn osallistuvia sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Järjestelyiden toteuttamiseksi yksilöllisten opintojärjestelyiden hakemuksen jakeluun merkittyjen henkilöiden on usein tarpeen voida keskustella tukitarpeistasi. Sinua tulee kuitenkin informoida etukäteen siitä, keiden kanssa tukitarpeistasi on välttämätöntä keskustella. Suostumuksellasi tilanteestasi voivat keskustella tarvittaessa myös muut järjestelyiden toteuttamiseen osallistuvat henkilöt.

Opettajilla on usein keskeinen rooli järjestelyiden miettimisessä ja toteuttamisessa. Tukitoimien miettimistä varten voidaan suostumuksellasi tarvittaessa järjestää myös moniammatillinen neuvottelu, jossa läsnä voivat olla tilanteestasi riippuen lisäksesi esimerkiksi opettaja, opintopäällikkö, opintopsykologi ja hoidollisen tukitahosi edustaja.

Myös järjestelyihin liittyvät dokumentit, joita ovat muun muassa hakemus, asiantuntijalausunnot, todistukset ja suositukset sekä päätös järjestelyistä ovat luottamuksellisia ja niihin liittyvät tiedot salassa pidettäviä. Asiantuntijalausunnostasi, todistuksestasi tai suosituksestasi ei oteta kopioita eikä niitä arkistoida vaan terveydentilaasi koskevat dokumentit palautetaan sinulle takaisin. Vastaavasti opintopäällikölle suojatulla sähköpostilla tai postitse toimittamasi terveydentilaasi koskevat dokumentit poistetaan tai tuhotaan tietoturvallisesti. Hakemukset ja allekirjoitetut päätösasiakirjat yksilöllisistä opintojärjestelyistä säilytetään akatemian opintopalveluissa yliopiston asiakirjahallintaa koskevien määräysten mukaisesti.

Yksilöllisistä opintojärjestelyistä ei tehdä merkintää tutkintotodistukseesi. Sinulle myönnetyistä yksilöllisistä opintojärjestelyistä ja tarvittaessa niiden kestosta tehdään yleisellä tasolla merkintä sähköiseen opiskelijatietojärjestelmään, joihin ei kuitenkaan kuulu opettajan kanssa sovitut järjestelyt.

Vapautuksesta tehdään merkintä sekä opiskelijatietojärjestelmään että tutkintotodistukseen. Tieto yksilöllisistä opintojärjestelyistä poistetaan, kun opinto-oikeutesi päättyy opintokokonaisuudessa, johon yksilöllinen opintojärjestely on myönnetty.

Yksilölliset opintojärjestelyt perustuvat yhdenvertaisuuslakiin

Taideyliopistossa yksilölliset opintojärjestelyt voivat sisältää myös yhdenvertaisuuslain tarkoittamista mukautuksista erillisiä, muista seikoista johtuvia järjestelyitä, joihin yliopistolla ei ole lakisääteistä velvoitetta, vaan jotka perustuvat yliopiston harkintaan.

Lisätietoa ja neuvontaa

Opettajaan voit olla järjestelyiden saamiseksi suoraan yhteydessä, jos kyse on esimerkiksi yksittäisen opettajan kurssista.

Opintopsykologi tukee opiskeluhaasteissa, antaa neuvontaa ja tekee tarvittaessa suosituksia yksilöllisisiä opintojärjestelyitä koskien sekä antaa henkilökunnalle konsultaatiotukea opiskelijan luvalla, mikä kyse ei ole anonyymista konsultaatiosta.