Näin opiskelijapalautetta kerätään

Mitkä ovat keskeiset palautemenetelmät ja miten yliopisto varmistaa laadun toiminnassaan.

Taideyliopiston keskeiset opiskelijapalautemenettelyt

Opintojaksopalaute

Opintojaksopalautetta kerätään opetuksesta, oppimisesta ja opetusjärjestelyistä. Opettaja kehittää palautteen avulla opetustaan ja opintojaksoa. Palautetta hyödynnetään myös opetussuunnitelmien ja opetustarjonnan kehittämisessä koulutusohjelmissa/akatemioissa ja Avoimella kampuksella. Opettajan saamasta opintojaksopalautteesta keskustellaan vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa esihenkilön kanssa. Opintojaksopalaute kerätään Tuudo-järjestelmällä yhtenäisellä palautelomakkeella kaikista opintojaksoista.

Palautekyselyyn voi vastata Tuudo-sovelluksella. Tuudo lähettää ilmoituksen, kun palautteen antaminen on mahdollista. Löydät kaikki avoimet palautekyselyt Tuudon valikosta valitsemalla Opintojaksopalaute. Kyselylomake toimitetaan myös sähköpostilla. Aikaa palautteen antamiseen on kaksi viikkoa.

Rehtorin kysely

Rehtorin kyselyllä kerätään tietoa sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoiden kokemuksista ja käsityksistä opetuksesta, opiskelusta, palveluista, hyvinvoinnista, epäasiallisesta kohtelusta sekä johtamisesta ja muista vaihtuvista teemoista. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Kandipalaute

Yliopistojen valtakunnallisella kandipalautekyselyllä selvitetään kanditutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia: Tulokset ja vastausprosentti vaikuttaa yliopiston saaman kokonaisrahoituksen määrään, joten vastaukset ovat myös tätä kautta arvokkaita.

Uraseurantakyselyt

Valtakunnallisena yhteistyönä toteutettavat uraseurantakyselyt tuottavat tietoa valmistuneiden työmarkkinatilanteesta ja kokemuksista työelämästä ja tutkintojen työelämärelevanssista. Uraseurantakyselyiden kohteina ovat viisi vuotta sitten valmistuneet ylemmän sekä päättävän alemman yliopistotutkinnon suorittaneet (maistereiden uraseuranta) ja noin kolme vuotta sitten valmistuneet tohtorit (tohtoreiden uraseuranta). Maistereiden uraseurantakysely on osa yliopistojen OKM-rahoitusmallia, joka tarkoittaa, että tulokset ja vastausprosentti vaikuttaa yliopiston saaman kokonaisrahoituksen määrään, joten vastaukset ovat myös tätä kautta arvokkaita.

Sähköinen palautelomake

Opiskelijat voivat antaa palautetta myös sähköisellä lomakkeella omalla nimellään tai anonyymisti.

Muut kyselyt, seurannat ja arvioinnit

Lisäksi Taideyliopisto osallistuu erilaisiin temaattisiin kyselyihin, joita toteutetaan vuosittain. Opiskelijoilta tietoa ja palautetta keräävät myös muut tahot kuten YTHS.

Miksi opiskelijapalautetta kerätään

Opetuksen laadun parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Taideyliopisto arvioi toimintaansa ja kerää siitä palautetta. Opiskelijapalautetta kerätään opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta sekä tukipalveluista. Opiskelijapalautetta hyödynnetään koulutuksen ja opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Palautetta antamalla opiskelijat saavat äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden vaikuttaa opetuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Taideyliopiston tavoitteena on edistää vastuullista palautekulttuuria, joka perustuu kannustavaan vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä tuottaa merkityksellistä palautetietoa. Käytössä on erilaisia koulutusta, oppimista ja opetusta arvioivia palautekyselyitä, jotka kohdistuvat opintojen eri vaiheisiin. Palautekyselyitä ovat mm. hakijapalaute, Kandipalaute, uraseurantakyselyt, Rehtorin kysely sekä opintojaksopalaute.  Lisäksi koulutukseen liittyvää arviointi- ja palautetietoa saadaan mm. säännöllisistä itsearvioinneista ja ulkoisista arvioinneista.

Kerätyt palautteet dokumentoidaan, analysoidaan ja niiden perusteella arvioidaan kehittämistoimenpiteiden tarve, joista viestitään myös palautteen antajille.

Laatujärjestelmä

Laatutyöllä varmistetaan, että jokapäiväinen työmme ja Taideyliopiston johtaminen on läpinäkyvää, sujuvaa ja tuloksellista. Yliopisto on määritellyt laatupolitiikan, jonka mukaisesti laatutyön tavoitteena on tukea strategian toteutumista, ydintehtävien toteutumista sekä selkeitä ja laadukkaita palveluita.

Laatujärjestelmä tarkoittaa yliopiston toiminnan suunnitelmallista ja dokumentoitua kokonaisuutta. Järjestelmä koostuu jatkuvan kehittämisen ajatuksesta. Laatujärjestelmässä kuvataan toiminnoittain laadunhallinnan eri vaiheet suunnittelu, toteutus, arviointi sekä kehittäminen. Lisäksi laatujärjestelmässä kuvataan ne keskeiset menetelmät ja työkalut, joilla varmistamme laatua.

Laatujärjestelmä on koottu sähköiseen Laatukäsikirjaan, jossa kokonaisuus on kaikkien nähtävillä. Laatukäsikirja löytyy Taideyliopiston Artsi-intranetistä.