Kuvataiteen tohtorin opinnäytteen tarkastusohje

Tätä ohjetta noudatetaan Kuvataideakatemiassa kuvataiteen tohtorin tutkinnon opinnäytteiden tarkastuksissa.

Hyväksytty Kuvataideakatemian johtokunnan kokouksessa 28.5.2024. Ohje astui voimaan välittömästi sillä päivämäärällä, kun johtokunta hyväksyi sen ja korvaa aiemman 1.8.2015 voimaan tulleen ohjeen.

Edellytykset opinnäytteen tarkastukselle

Tohtoriopiskelijan tulee olla yliopistossa kirjoilla läsnäolevana sekä sinä lukukautena, jolloin opinnäyte tarkastetaan, että lukukautena, jona päätös opinnäytteen hyväksymisestä julistetaan.

Esitarkastetulle opinnäytteelle voidaan myöntää tarkastuslupa vasta sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät jatko-opinnot on hyväksytysti suoritettu ja kirjattu opintorekisteriin. Tohtoriohjelman johtaja hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot, joiden tulee noudattaa sen opetussuunnitelman vaatimuksia, jonka mukaan tohtoriopiskelija suorittaa tutkintoaan.

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte

Opinnäytekokonaisuus ja sen vaatimukset on kuvattu opetussuunnitelmassa. Löydät kaikki kuvataiteen tohtoriohjelman voimassa olevat opetussuunnitelmat Opiskelijan Uniartsin Tohtorikoulutus-sivun alta sekä opinto-oppaasta.

Opinnäytteen tiivistelmä

Opinnäytteen kirjallisen osan tunnistetietona toimii nimiölehti, joka sisältää bibliografiset tiedot ja maininnan siitä, että kyseessä on Kuvataideakatemian tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäyte.

Opinnäytteestä laaditaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä tulee eritellä opinnäytekokonaisuuden osat ja kuvata opinnäytteen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Sen tulee olla saatavilla sekä kirjallisena että sähköisesti 30 päivää (30 pv) ennen tarkastustilaisuutta. Tiivistelmän pituus on 2000–3000 merkkiä välilyönteineen.

Opinnäytteen tarkastusprosessi

Kuvataiteen tohtorin opinnäytteen tarkastusprosessi on kaksivaiheinen. Se koostuu yhdessä tai useammassa osassa tapahtuvasta esitarkastuksesta sekä opinnäytekokonaisuuden julkisesta tarkastuksesta. Esitarkastusprosessi kuvataan yksityiskohtaisesti esitarkastusohjeessa.

Tarkastusluvan myöntäminen

Ennen esitarkastuksen viimeistä vaihetta vastuuohjaaja tarkistaa opinnäytteen kirjallisen osan plagiaatintunnistusohjelmalla. Loppuunsaatetun esitarkastuksen jälkeen tohtoriopiskelijan tulee laatia esitarkastuslausuntojen pohjalta tehtyjä viimeisiä korjauksia selvittävä dokumentti vastuuohjaajalle. Tämän jälkeen tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto myöntää esitarkastuslautakunnan ja tohtoriohjelman johtajan puoltojen perusteella opinnäytteelle tarkastusluvan. Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoston sihteeri toimittaa tiedon tarkastusluvasta kirjallisena tohtoriopiskelijalle, tohtoriohjelman johtajalle ja nimetylle valvojalle.

Tarkastusluvan saatuaan tohtoriopiskelijan on huolehdittava siitä, että tarkastajalla on mahdollisuus tutustua tarkastukseen tulevaan opinnäytteeseen kokonaisuudessaan riittävän aikaisin ennen julkista tarkastustilaisuutta, kuitenkin viimeistään 30 päivää (30 pv) ennen, ellei tohtoriohjelman johtajan ja tarkastajan välillä toisin sovita. Tohtoriohjelman suunnittelija toimittaa tarkastajalle opinnäytteen ja siihen liittyvän dokumentaation ohessa tarkastusohjeen sekä tarkastettavasta opinnäytteestä kirjoitetut esitarkastuslausunnot ja mahdolliset vastineet.

Tarkastusluvan myöntämisen yhteydessä päätetään myös tarkastustilaisuudessa käytettävä kieli. Tarkastustilaisuuden kielenä on esitarkastetun opinnäytteen kieli tai suomi, mikäli sekä tarkastaja että tohtoriopiskelija niin pyytävät.

Tarkastajan nimeäminen

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto nimeää tohtoriohjelman johtajan esityksestä tarkastusluvan saaneelle opinnäytteelle tarkastajan. Ennen nimeämistä, tohtoriopiskelijalla on mahdollisuus esittää perustellut mielipiteensä tarkastajavalinnasta. Opinnäytteen tarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 27§-28§ säädetään.

Tarkastajan tulee olla alan julkista tunnustusta nauttiva asiantuntija, tohtorin tutkinnon suorittanut tai vastaavat ansiot omaava henkilö. Opinnäytteen ohjaajaa tai esitarkastuslautakunnan jäsentä ei voida nimetä tarkastajaksi. Tarkastaja valitaan ensisijaisesti Taideyliopiston ulkopuolelta. Tarkastaja tulee nimetä pääsääntöisesti viimeistään kaksi kuukautta (2 kk) ennen tarkastustilaisuutta.

Poikkeustapauksissa tarkastajia voidaan nimetä kaksi. Kahden tarkastajan nimeäminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos ei löydy yhtä sopivaa henkilöä, jolla on riittävä asiantuntemus koko opinnäytteen arviointiin. Ehdotus toisen tarkastajan käyttämisestä tulee aina perustella huolella.

Tarkastustilaisuudesta tiedottaminen

Kuvataideakatemian viestintä laatii opinnäytteen tekijän ja tohtoriohjelman suunnittelijan ja johtajan kanssa tiedotussuunnitelman heti julkisen tarkastuspäivän selvittyä.

Julkinen tarkastustilaisuus

Kuvataideakatemia järjestää julkisen tarkastustilaisuuden ja määrää valvojan, joka voi olla asianomaisen opetusalan professori, esimerkiksi vastuuohjaaja tai tohtoriohjelman johtaja. Valvoja huolehtii tarkastajan opastamisesta. Tohtoriohjelman suunnittelija ja johtaja sopivat tarkastustilaisuuden ajankohdasta tarkastajan, valvojan ja opinnäytteen tekijän kanssa. Opinnäytteen tekijä hoitaa kaikki tarkastustilaisuuteen liittyvät järjestelyt yhdessä tohtoriohjelman suunnittelijan kanssa. Tarkastustilaisuudesta on kuulutettava kymmenen päivää (10 pv) ennen julkista tarkastustilaisuutta ja samanaikaisesti ilmoitettava, missä opinnäyte on nähtävillä.

Tarkastukseen jätettävän opinnäytteen on oltava julkisesti nähtävillä kymmenen päivää (10 pv) ennen julkista tarkastustilaisuutta. Tohtoriohjelman suunnittelija huolehtii yhdessä opinnäytteen tekijän kanssa sähköisten kutsujen lähettämisestä tarkastajalle, esitarkastuslautakunnalle ja tiedotuskanaville.

On suositeltavaa, että tarkastustilaisuuden yhteydessä, esimerkiksi aulatiloissa, on esillä teoksia tai dokumentaatiota jostain opinnäytteen taiteellisesta osasta.

Tarkastustilaisuuden kulku

Tarkastustilaisuuden kulku ja sen etiketti on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä ohjeessa kuvataiteen tohtoriohjelman tarkastustilaisuuksien kulusta.

Opinnäytteen arvostelu ja hyväksyminen

Arvioinnin perusteina käytetään ensisijaisesti sitä, miten opinnäyte osoittaa vaativien taiteellisen tutkimuksen kokonaisuuksien hallintaa sekä valmiutta tutkimuksellisten ongelmien ratkaisuun yksilöllisellä ja uutta luovalla tavalla. Lisäksi arvioidaan, kuinka syvällisesti opinnäytteen suorittaja on perehtynyt tutkimuksensa aihepiiriin sekä millaiset valmiudet hänellä on hahmottaa ja käsitellä taiteellisen tutkimuksen alaan kuuluvia, ajankohtaisesti tärkeitä kysymyksenasetteluita.

Tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto 14 päivän (14 pv) kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan yllä mainittujen seikkojen lisäksi huomioon opinnäytteen tekijän argumentointi tarkastustilaisuudessa. Tarkastajan tulee lausunnossaan esittää opinnäytteen hyväksymistä tai hylkäämistä, päätös ei toisin sanoen saa olla ehdollinen. Lausunnon ohjeellinen pituus on 5–10 liuskaa. Tarkastaja lähettää lausuntonsa tohtoriohjelman suunnittelijalle, joka toimittaa sen eteenpäin tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ja opinnäytteen tekijälle vähintään seitsemän päivää (7 pv) ennen asian käsittelyä tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostossa. Ennen opinnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen tarkastuslausunnosta (YOL 558/2009 44§).

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto päättää opinnäytteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tarkastuslausunnon sekä mahdollisen vastineen perusteella. Päätöksentekoon saavat osallistua vain ne esteellisyyksistä vapaat tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoston jäsenet, jotka ovat suorittaneet samantasoisen tutkinnon tai jotka on otettu professorin tehtävään (Taideyliopiston johtosääntö 22§). Jos jaostossa ei ole ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon, dekaani määrää toimielimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä (Taideyliopiston johtosääntö 22§). Hylkäämistapauksessa jaosto kirjaa päätökseensä hylkäämisen perusteet.

Opin- ja taidonnäytteen arvostelusta tehty oikaisupyyntö

Opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Taideyliopistolta 14 päivän (14 pv) kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Taideyliopiston koulutussääntö 56§).

Lisätiedot

  • Minna Luomala

    Suunnittelija, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
    +358504018630
    minna.luomala@uniarts.fi