Opiskelijoiden työtilat Kuvataideakatemiassa

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelman opiskelijat saavat oman työtilan itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Kuvataiteen kandidaatti- ja maisteriopiskelijoilla on oikeus työtilaan tutkintonsa tavoitteellisen suoritusajan ajaksi, joka on 5,5 tai 2 vuotta. Työtila on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoiden itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.  

Opiskelijalle osoitetaan oma työtila jaetusta ateljeetilasta, jossa hän voi tehdä itsenäistä taiteellista työtä.

Myös vaihto-opiskelijoille osoitetaan työtila opetusalueilta ja vastaavasti Kuvataideakatemiasta vaihtoon lähtevän opiskelijan on luovuttava työtilastaan vaihdon ajaksi.

Työtilat kandivaiheen opiskelijoille

Ensimmäisen vuosikurssin kandidaattiopiskelijat työskentelevät syyslukukauden Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin –jaksolle osoitetuissa työtiloissa. Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija saa ensimmäisenä keväänä käyttöönsä hänen työskentelyynsä sopivan työtilan sen perusteella, minkä opetusalueen opiskelija hän on.  

Työtilat maisterivaiheen opiskelijoille

Maisteriopiskelijat saavat opintojen alkaessa sopivan työskentelytilan, joka osoitetaan oman opetusalueen perusteella.

Työtilan käyttö

Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin Kuvataideakatemia on kokonaisuudessaan suljettu. 

Työtilaa saa käyttää ainoastaan opiskelutarkoituksiin. Kuvataideakatemian tilat ovat rajalliset eikä teosten varastointimahdollisuutta ole. Valmiit teokset on kuljetettava pois akatemian tiloista.

Käyttöehdot ja työtilojen luovutus

Työtilaoikeus edellyttää itsenäisen taiteellisen työn tekemistä. Jos opiskelija ei käytä työtilaansa lukukauden aikana, hänen tulee luopua siitä kyseiseksi lukukaudeksi.

Jos opiskelija ei ole suorittanut kahteen lukukauteen itsenäisen taiteellisen työskentelyn opintoja, hän menettää oikeuden työtilaan seuraavaksi lukukaudeksi. Työtilasta luopuminen tai työtilan määräaikainen menettäminen ei pidennä opiskelijan työtilaoikeutta.

Syyslukukaudella valmistuvien on tyhjennettävä työtilansa 1.12. mennessä. Jos opiskelija valmistuu kevätlukukaudella ja hänellä on työtilaoikeutta jäljellä, hänen on tyhjennettävä työtilansa 31.7. mennessä.

Vaihtoon lähtevien ja muutoin työtilastaan luopuvien on tyhjennettävä työtilansa kevätlukukaudella 31.7. ja syyslukukaudella 15.12. mennessä. Kesken lukukauden vaihtoon lähtevät opiskelijat sopivat erikseen työtilansa tyhjentämisestä opetusalueensa vastuuprofessorin kanssa.

Kuvataideakatemialla ei ole tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan jälkeen velvollisuutta järjestää opiskelijalle työskentelytilaa.

Työtilaoikeuden pidennykset

Opiskelijavaihto ei pidennä työtilaoikeutta. 

Lakisääteiset poissaolot (äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä ase- ja siviilipalvelus) pidentävät työtilaoikeutta. Mikäli opiskelija on läsnä olevana kirjoilla äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai muun lakisääteisen poissaoloperusteen aikana, pidennetään työtilaoikeutta vain, jos opiskelija luopuu täksi ajaksi työtilastaan. Muut poissaolot eivät pidennä työtilaoikeutta. 

Työtilaoikeutta voidaan pidentää muiden perusteltujen syiden takia enintään yhdellä lukukaudella. Tähän tarvitaan vastuuprofessorin erillinen päätös. Perusteltuja syitä työtilaoikeuden pidentämiseen voivat olla esimerkiksi toiminta luottamustoimissa tai sairauslomat. Toimita anomus työtilaoikeuden pidennyksestä perusteluineen kirjallisesti opintopäällikölle, joka toimittaa sen edelleen vastuuprofessorille päätettäväksi.