Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (HOPS)

Taideyliopiston opiskelijana laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin, jonka mukaisesti suoritat opintojasi.

HOPSin opetussuunnitelma ja tutkintorakenne

HOPS on keskeinen opintojesi, omien tavoitteidesi, syventymiskohteidesi ja suunnittelun väline.

HOPSin runkona ja pohjana on aina opetussuunnitelma ja tutkintorakenne. Tutkintorakenteessa kerrotaan, mitkä ovat sinulle pakollisia opintoja, sisältyykö rakenteeseen joitain vaihtoehtoisia opintojaksoja, joiden väliltä voit itse tehdä valintoja, sekä minkä verran valinnaisia opintoja voit sisällyttää tutkintoosi. Opetussuunnitelmiin ja tutkintorakenteisiin voit tutusta Opinto-oppaassa.

Laadi HOPS opintojen alussa

Laadit ensimmäisen HOPSisi opintojesi alussa ja päivität HOPSiasi vuosittain. Oma akatemiasi tiedottaa tarkemmin HOPSin laatimiseen ja päivittämiseen liittyvistä käytännöistä ja aikatauluista.

Tutkintojen suorittamisaikojen ja -laajuuksien huomioiminen

Laadit HOPSisi kandidaatin ja maisterin tutkinnoille erikseen. HOPSin laatimisessa sinun on huomioitava tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika, joka vaihtelee akatemioittain sekä tutkinnon laajuus.

Tutkintojen suorittamisajat:

 • kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa 3 vuotta ja Kuvataideakatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen 3 tai 3,5 vuotta
 • maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa 2 vuotta ja Sibelius-Akatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen 2 tai 2,5 vuotta

Tutkintojen laajuudet:

 • kandidaatin tutkinto Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa on 180 opintopistettä, Kuvataideakatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen joko 180 tai 210 opintopistettä
 • maisterin tutkinto Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa on 120 opintopistettä, Sibelius-Akatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen joko 120 tai 150 opintopistettä

HOPS-ohjauksessa saat tietoa siitä, miten voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot lukuvuodessa ja koko tutkinnon sen tavoitteellisessa suoritusajassa.

Tekniset ohjeet

Laadit HOPSisi opintotietojärjestelmä Pepissä.

Pepin HOPS-näkymässä:

 • näet valmiina tutkintorakenteesi ja siihen kuuluvat pakolliset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot
 • pääset muokkaamaan HOPSiasi ja merkitsemään, mitä opintojaksoja vaihtoehtoisista opintojaksoista aiot suorittaa ja mitä valinnaisia opintoja haluat tutkintoosi valita. Valinnaisten opintojaksojen tarjontaan voit tutustua Opinto-oppaassa.
 • pääset ilmoittautumaan opetukseen (kursseille sekä yksilöopetukseen)
 • voit tehdä aikataulusuunnitelman opintojen suorittamiselle ja merkitä muistiin mahdolliset poissaolojaksosi
 • voit tehdä HOPSiisi muistiinpanoja ja lähettää viestejä HOPS-ohjaajillesi

HOPSiisi sisällytät myös mahdolliset kansainvälisissä vaihto-opinnoissa tekemäsi opinnot.

Tukea ja ohjausta

HOPSin laatimiseen saat apua suunnittelijalta sekä akateemiselta HOPS-ohjaajalta (esimerkiksi tutoropettaja), joiden kanssa pääset keskustelemaan tavoitteistasi ja suunnitelmistasi HOPS-keskusteluissa.

HOPSin tarkastaminen

Kun olet laatinut HOPSisi, lähetät sen tarkastettavaksi Pepissä suunnittelijalle ja/tai akateemiselle HOPS-ohjaajalle.

HOPS-ohjeet Sibelius-Akatemian opiskelijalle

Perustutkinto‐opiskelijana opiskelet Sibelius-Akatemiassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. HOPS perustuu Sibelius-Akatemian voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Se sisältää opinnot, joiden mukaisesti opiskelet ja jotka suorittamalla voit saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa. HOPS laaditaan opintotietojärjestelmä Pepissä.

HOPSin valmistelu

Saat ohjausta HOPSin laatimiseen aineryhmän/koulutusohjelman johtajalta, tutoropettajalta, professorilta ja/tai suunnittelijalta. Tavoitteena on löytää sinulle sellainen opintopolku, joka parhaiten tukee opiskeluasi ja oppimistasi sekä yksilöllistä kehittymistäsi taiteilijana, pedagogina, tutkijana ja asiantuntijana.

Yliopistolle mitoitettu koulutusresurssi on laskettu tutkintojen tavoitteellisten suoritusaikojen (L558/2009, 40 §) mukaan. Laadit tutkintokohtaisen HOPSisi siten, että sen laajuus on mahdollisimman lähellä tutkinnon tavoitteellista laajuutta (180 op, 150 op ja 120 op). HOPSin ja siihen liittyvän opintoneuvonnan/-ohjauksen avulla saat opinnoistasi kokonaiskuvan ja hahmotat, kuinka voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot lukuvuodessa ja koko tutkinnon sen tavoitteellisessa suoritusajassa (musiikin kandidaatin tutkinto kolmessa, musiikin maisterin tutkinto kahdessa ja puolessa ja taiteen maisterin tutkinto kahdessa vuodessa).

Laadit opintojesi alussa HOPSin pakollisten opintojen osalta koko tutkinnolle ja ajoitat pakolliset opinnot tutkinnon tavoitteelliselle suoritusajalle. Vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen osalta laadit HOPSin tulevaa lukuvuotta koskien ja päivität HOPSin vuosittain.

Musiikin kandidaatin tutkinnosta valmistuminen

Mikäli opiskelet 5,5-vuotisessa koulutuksessa ja olet kandidaatin tutkintosi aikana suorittanut jo maisterin tutkintoon kuuluvia pakollisia tai vaihtoehtoisia opintoja tai ylimääräisiä vapaasti valittavia opintoja, jotka ylittävät kandidaatin tutkinnon tavoitelaajuuden (180 op), nämä opinnot siirretään kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä osaksi maisterintutkintoasi.

HOPSin toteutumisen arviointi ja HOPSin päivittäminen

Voit arvioida HOPSisi toteutumista aineryhmän/koulutusohjelman johtajan, tutoropettajan, professorin ja/tai suunnittelijan kanssa ja tehdä suunnitelmaan tarvittavat päivitykset.

Akatemia seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tarjoaa tukea niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet.

Jatkuva oppiminen

Valmistumisen jälkeen voit halutessasi täydentää ammattitaitoasi jatkuvan oppijan opinto-oikeudella tai osallistumalla mm. Taideyliopiston avoimen yliopiston järjestämiin opintoihin tai täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin.

Opiskelijavaihto ulkomailla

Opiskelijavaihto on osa Sibelius-Akatemiassa suoritettavaa tutkintoa, ja sen tulee sisältyä HOPSiisi.

Opiskelijavaihdon ajankohtaa ja pituutta on hyvä suunnitella yhdessä aineryhmän/koulutusohjelman johtajan, tutoropettajan professorin ja/tai suunnittelijan kanssa. Aineryhmät/koulutusohjelmat ohjeistavat omissa ohjeissaan opiskelijavaihdon sopivasta ajankohdasta tutkinnon kokonaisuuden suorittamisen kannalta.

Voit hakea vaihtoon aikaisintaan kandidaattivaiheen toisena opiskeluvuonna, jolloin vaihto voi toteutua aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna.

Jos suoritat kandidaatin tutkintoa, vaihtoon pääsemisen edellytyksenä ovat

 • opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa ja
 • pääaineen 1. ja 2. vuoden opintoihin kuuluvien kurssien suorittaminen

Jos suoritat maisterintutkintoa, vaihtoon pääsemisen edellytyksenä on opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa.

Et voi saada tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa opiskelijavaihdon perusteella.

Sibelius-Akatemia noudattaa opiskelijavaihtoa koskevia sopimuksia, mm. Erasmus Charter for Higher Education. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijavaihdossa suorittamiesi opintojen hyväksilukemispäätökseen ei voida soveltaa Sibelius-Akatemian ahot-päätöstä sellaisenaan, vaan akatemia lähtökohtaisesti hyväksyy osaksi tutkintoa kaikki vaihtokorkeakoulussa suorittamasi, hyväksyttyyn Learning Agreement -sopimukseen sisältyvät opinnot.

Lisätiedot

Koulutusohjelmasi suunnittelija