Taideyliopiston vastaus Taideyliopiston ylioppilaskunnan kannanottoon häirinnän kitkemiseksi

Taideyliopisto on samaa mieltä Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) kanssa häirinnän, syrjinnän ja epäyhdenvertaisen käytöksen ehkäisyn ja torjunnan tärkeydestä. Taideyliopisto ottaa häirintätapaukset vakavasti ja on sitoutunut luomaan turvallisen ympäristön opiskelijoilleen ja henkilöstölleen. Taideyliopisto pitää ylioppilaskunnan esittämiä toimenpide-ehdotuksia pääosin hyvinä ja toteuttamiskelpoisina.  

Taideyliopiston ylioppilaskunta julkaisi 7.6. kannanoton, jossa ylioppilaskunta vaatii Taideyliopistolta konkreettisia toimia häirinnän kitkemiseen.

Yliopisto on sitoutunut seuraaviin toimenpiteisiin häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi:  

  1. Selkeät yhteydenottokanavat: Opiskelijoille tiedotetaan selkeästi, kehen tai minne he voivat luottamuksellisesti ottaa yhteyttä, jos he kokevat tai näkevät häirintää. 
  1. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Henkilökunnalle ja opiskelijoille tarjotaan koulutusta siitä, kuinka häirintään puututaan ja mikä on ei-hyväksyttävää käytöstä. Tavoitteena on luoda kaikille yhteinen ymmärrys siitä, että häirintä ei ole missään muodossa hyväksyttävää. 
  1. Proaktiivinen toiminta: Epäasialliseen käytökseen reagointi ei saa tapahtua vain silloin, kun opiskelijat huomauttavat siitä. Taideyliopisto sitoutuu proaktiiviseen, jokapäiväiseen toimintaan häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Jokaisella Taideyliopiston yhteisön jäsenellä on vastuu ylläpitää myönteistä työ- ja opiskeluilmapiiriä, mutta myös oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti. 
     

Ylioppilaskunta on nostanut kannanotossaan esille anonyymin ilmoittamisen tärkeyden. Taideyliopisto tiedostaa, että epäkohtien ilmoittaminen omalla nimellä voi olla vaikeaa. Anonyymejä ilmoituksia ei kuitenkaan voida välttämättä käsitellä mm. siksi, että yliopisto ei voi anonyymin palautteen tai yhteydenoton perusteella ryhtyä työoikeudellisiin toimenpiteisiin eikä opiskelijan kurinpitotoimiin. Anonyymit ilmoitukset eivät myöskään mahdollista ongelmien tarkkaa selvittämistä, eivätkä ne siksi johda toivottuihin muutoksiin yksittäisen henkilön käytöksessä.  

Siksi yliopisto ei näe mahdolliseksi lähteä edistämään anonyymin palautekanavan perustamista epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamiseen. Taideyliopisto korostaa, että asiasta informoidaan aina vain niitä, joiden tehtäviin asian käsittely kuuluu tai joilta voi olla saatavissa selvitystä asiaan. Asioiden käsittelyssä opiskelijan tai opiskelijoiden yksityisyyttä suojataan siten, että heidän henkilöllisyyttään ei tarpeettomasti paljasteta. 

Taideyliopisto haluaa kiittää Taideyliopiston ylioppilaskuntaa pikaisesta reagoinnista asiaan. Aiheesta keskusteltiin opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä 14.6. Keskustelua jatketaan hallituksen, kollegion ja ylioppilaskunnan yhteisessä iltakoulussa lokakuussa. 

Taideyliopisto aikoo tiivistää dialogia ylioppilaskunnan kanssa, jotta voimme mm. miettiä keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. On äärimmäisen tärkeää rakentaa yhdessä yhdenvertaista ja turvallista oppimisympäristöä, jossa jokainen opiskelija voi keskittyä täysipainoisesti opintoihinsa ilman pelkoa häirinnästä tai syrjinnästä. 

Syyslukukaudella 2023 toteutettiin kattava yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen Älä jää yksin -kampanja, jossa henkilöstöpalveluiden edustajat kiersivät yksiköissä puhumassa epäasiallisen kohtelun, turvallisen tilan sekä vastuullisen käyttäytymisen teemoista. Materiaalit ja tallenteet ovat saatavilla yhteisön jäsenille yliopiston Moodle-oppimisympäristössä.