10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Opetussuunnitelmahankkeessa on edetty toiseen päätösvaiheeseen ja opetuksen vuosisuunnitteluun

Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy Taideyliopistossa 1.8.2024.

Taideyliopistossa käynnissä olevassa yliopiston historian ensimmäisessä kaikkien yksiköiden yhteisessä perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmatyöhankkeessa (OPS2024) on edetty tärkeään nivelvaiheeseen: toiseen päätösvaiheeseen ja opetuksen vuosisuunnitteluun.

Päätöksenteko käynnissä

Ensimmäisessä päätösvaiheessa on luotu ja hyväksytty (1-3/2023) Taideyliopiston yhteinen tutkintorakenne ja siihen sisältyvät Taideyliopiston yleisopinnot, millä tuetaan Taideyliopiston sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta, opiskelijoiden yhdenvertaisuutta sekä joustavia opintopolkuja.

Toisessa päätösvaiheessa (5-9/2023) opetussuunnitelmat uudistuvat akatemioissa yhteisen tutkintorakenteen mukaisiksi, ja osaamistavoitteet sekä sisällöt päivittyvät strategiaan pohjautuvat opetussuunnitelmaperiaatteet sekä yleiset linjaukset huomioiden. Uudet opetussuunnitelmat hyväksyy kunkin akatemian oma akateeminen päätöselin:

  • Sibelius-Akatemian johtokunta hyväksyi kaikki opetussuunnitelmat 19.6.2023, minkä lisäksi se tulee päättämään taiteellisten tasosuoritusten ja kypsyysnäytteiden kuvauksista lokakuussa ja uusista vapaasti valittavista opinnoista lukukausittain. 
  • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto on hyväksynyt kahdeksan koulutus- ja maisteriohjelman opetussuunnitelmat 31.5.2023, loput opetussuunnitelmat ja taiteellista toimintaa koskevat opintojaksot ovat päätöskäsittelyssä akatemian kolmannessa päätösvaiheessa 12.9.2023.
  • Kuvataideakatemian kaikki opetussuunnitelmat tulevat johtokunnan päätöskäsittelyyn 26.9.2023, mitä edeltää muun muassa 4.9.2023 akatemian opiskelijoille järjestettävä OPS-tilaisuus.
  • Sekä Kuvataideakatemia että Teatterikorkeakoulu päättävät uusista vapaasti valittavista opinnoista lukuvuosittain. 

Vuosisuunnittelu ja opetussuunnitelmien julkaiseminen

Nyt käynnissä oleva opetuksen toteutuksen suunnittelu eli vuosisuunnittelu on erotettu ensimmäistä kertaa opetussuunnitelmasta omaksi, rinnakkaiseksi prosessikseen, millä on pyritty lisäämään opetuksen toteutuksen vapautta sekä reagointikykyä toimintaympäristön ja työelämän muutoksiin. Vuosisuunnittelua tuetaan Artsissa julkaistavilla vuosisuunnitteluohjeilla (Sibelius-Akatemia ja Sörnäisen kampus), uudella Taideyliopiston pedagogiset lähtökohdat -aineistolla sekä niin ikään uusin Opetuksen tueksi -materiaalein. Lisäksi Sibelius-Akatemiassa järjestetään opetuksen toteutusten suunnittelua ja kirjoittamista tukevia pedagogisia työpajoja Avoimen kampuksen lehtori Maija Lampisen johdolla.

Opetuksen toteutussuunnitelma sisältää kuvaukset seuraavista: opetuksen tavoitteet ja suhde koulutuskokonaisuuteen, opetuksen ydinsisältö ja opetusmenetelmät, oppimistehtävät ja niiden edellyttämä aika, arviointimenetelmät ja –kriteerit, oppimisprosessin ohjaaminen ja tukeminen, palaute ja sen menetelmät sekä opetuspaikka ja aikataulu. Opetuksen alkaessa opettaja käyvät suunnitelman läpi opiskelijoidensa kanssa, jolloin sovitaan yhteistoiminnallisesti tarkemmista yksityiskohdista ja mahdollisista vaihtoehtoisuuksista.

Alkaneena lukuvuotena 2023-24 opetussuunnitelmia työstetään opintopalveluiden kanssa julkaisu- ja ilmoittautumiskuntoon, mikä tarkoittaa muun muassa kooditus-, vastaavuustaulukointi-, tarkistus- ja käännöstyötä sekä Peppi-rakenneratkaisuja. Yliopiston yhteisiä opintoja ja strategisia läpäisyteemoja (digitaalisuus, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, hyvinvointi ja kansainvälisyys) edistetään suunnitteluryhmien voimin.

Lisätietoa