10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kuvataiteen tohtoriohjelman tutkintovaatimukset 2018

Kuvataiteen tohtoriohjelman vuoden 2018 opetussuunnitelma. Ennen vuotta 2021 aloittaneet opiskelijat voivat valmistua vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, lue ohjeet siirtymäsäännöstä.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. KuvAn tohtoriohjelmasta valmistuu kuvataiteen taiteilija-tutkijoita.

Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tavoitetutkinto ja sen rakenne

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT)

K-Jo Kuvataiteen tohtorin opinnäyte: 170 op

K-Ji Kuvataidealan jatko-opinnot: 70 op

 • K-Ji 10 Taiteellisen tutkimuksen seminaarit 46 op
  • K-Ji 11 Teemaseminaari 16 op
  • K-Ji 12 Tutkijaseminaarit 8 op
  • K-Ji 13 Opinnäytepiiri 4 op
  • K-Ji 14 Metodiopinnot 8 op
  • K-ji 15 Kirjoittaminen 8 op
  • K-Ji 16 Taiteellisen tutkimuksen rajapinnat 2 op
 • K-Ji-20 Tutkimusvalmiudet 14 op
  • K-Ji-21 Perehdytysjakso 1 op
  • K-Ji-22 Konferenssiesiintyminen 2 op
  • K-Ji-23 Symposium 5 op
  • K-Ji-24 Julkaisu 4 op
  • K-Ji-25 Tutkimusetiikka 2 op
 • K-Ji-30 Valinnaiset opinnot 10 op

Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kuvataiteen tohtoriohjelman tavoitetutkinto on Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT). Se on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Kuvataiteen tohtorin tutkinto koostuu kuvataiteen tohtorin opinnäytteestä (170 op) ja kuvataidealan jatko-opinnoista (70 op). Jatko-opintoihin sisältyy pakollisia opintokokonaisuuksia yhteensä 60 op ja valinnaisia opintoja 10 op (ks. alla).

Tutkinnon osaamistavoitteet

Kuvataiteen tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö on tutkimusalueensa asiantuntija, joka:

 • osaa tehdä itsenäistä taiteellista tutkimusta
 • osaa toteuttaa perusteltuun suunnitelmaan nojaavan taiteellisen tutkimusprojektin
 • osaa kriittisesti arvioida taiteellisen tutkimusprosessin vaiheita ja lopputuloksia sekä käydä tutkimusaiheeseensa liittyvää akateemista vuoropuhelua
 • osaa dokumentoida taiteellisen tutkimuksen prosesseja ja viestiä tutkimuksesta eri konteksteissa
 • tunnistaa alalleen tärkeitä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja osaa tarkastella niitä kriittisesti
 • kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa sekä toimimaan taiteen ja taiteellisen tutkimuksen parissa suunnitelmallisesti, perehtyneesti ja luovasti
 • osaa toimia yhteistyössä oman alansa ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa
 • ymmärtää tutkimuksen ja oman toimintansa eettiset ulottuvuudet ja toimii oikeudenmukaisesti ja vastuuntuntoisesti

K-Jo Kuvataiteen tohtorin opinnäyte (170 op)

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta (yhteensä enintään 140 op) ja kirjallisesta osasta (30-170 op). Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta.

Opinnäytetyön tulee osoittaa tutkimusalueen syvällistä ymmärrystä ja kykyä analysoida, artikuloida ja kontekstualisoida taiteellisia tutkimusasetelmia kriittisesti. Kun opinnäytetyö koostuu erikseen esitarkastetuista kuvataiteellisista osista ja kirjallisesta osasta, on kirjallisen osan suositeltava laajuus 50-250 liuskaa (liuska = 2000 merkkiä välilyönteineen). Jos opinnäytetyö on kokonaan kirjallinen, on sen suositeltava laajuus 150-250 liuskaa. Kirjallisen osan voi toteuttaa monella tavalla: monografiana, verkkojulkaisuna tai muuna monimediaisena kokonaisuutena. Se voi olla myös artikkelimuotoinen, jolloin se koostuu vähintään kolmesta vertaisarvioidusta tutkimusjulkaisusta ja niitä kokoavasta yhteenvedosta (15-30 liuskaa).

Opinnäytetyöhön voi sisältyä myös yhteisjulkaisuja tai -projekteja, mikäli tohtoriopiskelijalla on niissä selkeä itsenäinen osuus. Opinnäytekokonaisuudesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, rakenne ja tulokset. Opinnäyte voidaan julkaista suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai akateemisen neuvoston päätöksestä muulla kielellä. Esitarkastukseen annettavan opinnäytteen kielen tulee olla sama kuin lopullisen tarkastettavan julkaisun. Tätä kieltä käytetään pääsääntöisesti myös tarkastustilaisuudessa.

Kuvataiteellisten ja kirjallisten osien opintopisteet määritellään tapauskohtaisesti suhteessa aiheen käsittelyyn sekä osien määrään ja laajuuteen siten, että kirjallisen osan osuus on 30- 170 op. ja taiteellisten osien osuus vastaavasti enintään 140 op.

K-Ji Kuvataidealan jatko-opinnot (70 op)

K-Ji-10 Taiteellisen tutkimuksen seminaarit (46 op)

Tämä kokonaisuus koostuu useista erilaisista temaattisista seminaareista, ja se on pääsääntöisesti tarkoitettu suoritettavaksi kahden ensimmäisen vuoden aikana. Poikkeuksena opinnäytepiiri, joka voi kuulua myös opintojen loppuvaiheeseen.

Osaamistavoite: Tohtoriopiskelija tutustuu monipuolisesti taiteelliseen tutkimukseen tutkimusalana. Hän perehtyy erilaisiin taiteelliseen tutkimukseen sovellettavissa oleviin menetelmiin ja raportointikeinoihin. Hän tuntee taiteellisen sekä kokeellisen ja käytäntöperustaisen tutkimuksen lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä luovasti omassa tutkimuksessaan. Lisäksi hän kykenee kehittämään tutkimukselleen sopivaa lähestymistapaa ja argumentoimaan sen puolesta. Hän perehtyy dokumentointi- ja raportointitekniikoihin ja kirjoittamiseen tutkimuksensa edellyttämillä tavoilla. Hän kykenee luomaan tutkimuksen kannalta relevantteja taiteellisia järjestelyjä.

K-Ji-11 Teemaseminaarit (16 op)

Teemaseminaarit muodostavat vuosittain painotuksiaan muuttavan monitaiteisen ja -tieteisen kokonaisuuden, jossa taiteellista tutkimusta tarkastellaan laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa.

Osaamistavoite: Tohtoriopiskelija tutustuu taiteelliseen tutkimukseen liittyviin ontologisiin, epistemologisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksenasetteluihin. Hän tuntee teorian- ja käsitteenmuodostuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan. Lisäksi hän ymmärtää oman taiteellisen tutkimusongelmansa yhteyden taiteen tutkimukseen ja muihin tutkimusaloihin.

K-Ji-12 Tutkijaseminaarit (8 op)

Kukin opiskelija järjestää noin kerran lukuvuodessa työskentelyseminaarin, joka liittyy suoraan hänen omaan tutkimustyöhönsä ja esittelee sen etenemistä. Seminaarissa käydään ryhmässä läpi tutkimukseen sisältyviä uusia osioita. Kriittisen ryhmätyöskentelyn esiin tuoma palaute syventää ja edistää opiskelijan tutkimusta. Työskentelyseminaarissa ovat läsnä ohjaaja(t) sekä mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tutkijaseminaariin vähintään kahden vuoden ajan. Suoritukseen voi sisällyttää myös osallistumisen tutkimuspäiville.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • osaa jäsennellysti esitellä tutkimuksensa etenemistä
 • osaa aktiivisesti hakea palautetta tutkimukselleen
 • osaa suhteuttaa taiteellisen työskentelynsä elementtejä tutkimuksensa kokonaisuuteen

K-Ji-13 Opinnäytepiiri

Opinnäytetyön laatimisen aikana opiskelija osallistuu opinnäytepiiriin, joka toimii vertaistukiryhmänä opinnäytteen loppuunsaattamisessa.
Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija:

 • osaa jäsennellä laajoja kirjallisia kokonaisuuksia
 • osaa aktiivisesti hakea palautetta opinnäytekokonaisuuden jäsentelyyn
 • osaa kriittisesti kommentoida kollegojensa tutkimukseen sisältyvää kirjoitusta – saa valmiuksia analysoida kirjoittamista prosessina ja luovana toimintana

K-Ji-14 Metodiopinnot (8 op)

Tämä opintokokonaisuus perehdyttää taiteellisen tutkimuksen kannalta relevantteihin metodologisiin kysymyksiin.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • ymmärtää taiteellisen tutkimuksen tiedonmuodostukseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja
 • tuntee alaan liittyvän kansainvälisen käsitteistön ja keskustelun
 • tuntee taiteelliselle tutkimukselle ajankohtaisia teoreettisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä omalle tutkimukselleen sopivalla tavalla
 • tuntee kotimaisen taiteellisen tutkimuksen kehityshistorian ja ajankohtaiset haasteet
 • tuntee taiteellisen tutkimuksen keskeiset kanavat ja foorumit
 • tuntee tieteellisen teorianmuodostuksen perusteet ja taiteelliseen tutkimukseen liittyvät ontologiset, epistemologiset ja yhteiskunnalliset ongelmat
 • osaa hyödyntää nykytaiteen kontekstien kannalta keskeisiä käsitteitä oman tutkimuksensa artikuloimisessa

K-Ji-15 Kirjoittaminen (8 op)

Opintojen eri vaiheissa opiskelija perehtyy erilaisiin tutkimuksellisen kirjoittamisen käytäntöihin.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • ymmärtää miten käsitteet toimivat sekä hallitsee niiden muodostamisen ja johdonmukaisen
  käytön
 • ymmärtää akateemisen kirjoittamisen reunaehdot ja käytännöt
 • tutustuu luovan kirjoittamisen avaamiin mahdollisuuksiin taiteellisen tutkimuksen alueella

K-Ji-16 Taiteellisen tutkimuksen rajapinnat (2 op)

Tämä opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan taiteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taiteilija-tutkijan toimijuuden eri ulottuvuuksiin.
Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • ymmärtää taiteilija-tutkijan yhteiskunnallisen toimijuuden eri ulottuvuuksia
 • tuntee kuvataiteen tutkimukselle keskeisiä ajattelijoita, teorioita ja filosofisia suuntauksia – ymmärtää oman taiteellisen tutkimuksen kytkökset lähitieteisiin
 • osaa sijoittaa oman tutkimuksensa taiteellisen tutkimuksen monitaiteiseen kenttään
 • kykenee osallistumaan nykytaidetta koskevaan teoreettiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun

K-Ji-20 Tutkimusvalmiudet (14 op)

Tämän kokonaisuuden opinnot (14 op) ovat pakollisia, ja ne on pääsääntöisesti tarkoitettu suoritettavaksi kahden ensimmäisen vuoden aikana lukuun ottamatta symposiumia, jonka voi suorittaa myös opintojen loppuvaiheessa.

Osaamistavoite: Tohtoriopiskelija saa perusvalmiudet toimia monitaiteisessa ja -tieteisessä tutkijayhteisössä sekä harjaantuu taiteellisen tutkimuksen tekoon vuorovaikutuksessa alansa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tohtoriopiskelija osaa käydä akateemista keskustelua ja toteuttaa taiteellisen tutkimuksen tapahtumia. Hän osaa hakeutua oman tutkimuksensa kannalta olennaisiin akateemisiin yhteyksiin. Hän osaa ohjatusti laatia julkaisukelpoisen taiteellisen tutkimuksen tutkimusesittelyn. Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot toteutetaan luentoina, seminaareina, työpajoina ja itsenäisenä työskentelynä.

K-Ji-21 Perehdytysjakso (1 op)

Suoritustapa: Osallistuminen perehdytysviikkoon ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen.
Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • osaa toimia osana TaiYn ja KuvAn toimintaympäristöä ja tutkijayhteisöä
 • ymmärtää tutkinnon tavoitteet, tutkintovaatimukset ja opetusohjelman, ja osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
 • tuntee KuvAn käytännöt ja toimintaperiaatteet
 • osaa hyödyntää opinto- ja tutkimustukipalveluja
 • osaa etsiä tietoa ja edistää opintojaan itsenäisesti
 • tuntee tutkimuksen rahoittajatahot ja osaa hakea rahoitusta väitöstutkimukselleen – toimii hyvien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti

K-Ji-22 Konferenssiesiintyminen (2 op)

Suoritustapa: Esiintyminen konferenssissa tai symposiumissa.
Osaamistavoite: Tohtoriopiskelija:

 • tuntee alansa keskeiset konferenssit
 • osaa hakea konferensseihin, budjetoida ja rahoittaa osallistumisensa – osaa rakentaa ja pitää konferenssiesityksen
 • kykenee luomaan itselleen merkityksellisiä kontakteja ja verkostoja – osaa julkaista alustuksensa konferenssijulkaisussa

K-Ji-23 Symposium (5 op)

Suoritustapa: Opiskelija ideoi ja järjestää julkisen symposiumin, jonka päämääränä on välittää omaan tutkimusalueeseen liittyvää uutta kuvataiteellista tietoa. Symposiumiin voi sisältyä esimerkiksi julkaisun tuottaminen, näyttelyn järjestäminen tai muunlainen yhteistyössä tuotettu oheistoiminta tai -tapahtuma. Harkinnanvaraisesti symposiumin voi korvata vähintään kolmella kansainvälisellä konferenssiesiintymisellä.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • osaa järjestää ja koordinoida akateemisen symposiumin – osaa aktiivisesti osallistua akateemiseen keskusteluun
 • osaa luoda ja ylläpitää tutkimustaan tukevia kontakteja

K-Ji-24 Julkaisu (4 op)

Suoritustapa: Julkisen tutkimusesittelyn laatiminen.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • osaa tehdä julkaisuehdotuksen ja laatia tutkimusjulkaisun
 • tuntee alansa keskeiset vertaisarvioidut julkaisukanavat ja niihin liittyvät tutkimukselliset kriteerit
 • tuntee vertaisarviointiprosessin ja ymmärtää sen merkityksen tutkimukselle
 • osaa vastaanottaa kriittistä palautetta ja edistää tutkimustyötään

K-Ji-25 Tutkimusetiikka (2 op)

Tutkimusetiikan osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • tietää, mitä on hyvä tieteellinen käytäntö
 • tietää, mitä on vilppi ja plagiointi tutkimuksessa ja osaa toimia niitä kohdatessaan – osaa hakea ennakkoarviointia Taideyliopiston Eettiseltä toimikunnalta
 • hahmottaa, miten tekijyydestä voidaan sopia toisten tutkijoiden, taiteilijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa
 • hahmottaa taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä eettisiä arvoja ja keskusteluja
 • tunnistaa taide- ja yliopistopolitiikkaan liittyviä valtasuhteita
 • tunnistaa omaan tutkimukseensa liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • tunnistaa erilaisia tapoja luoda ja edistää eettisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista taidetta ja tutkimusta

K-Ji-30 Valinnaiset opinnot (10 op)

Tämä kokonaisuus koostuu tohtoriopiskelijan omaa tutkimusta tukevista valinnaisista opinnoista, joita opiskelija voi suorittaa esimerkiksi JOO-opintoina tai lukupiireissä. Tähän kokonaisuuteen voi sisällyttää myös omaa tutkimusta tukevaa opetustoimintaa. Laajuus enintään 10 op.

Osaamistavoite:

Tohtoriopiskelija

 • täydentää osaamistaan perehtymällä tutkimusaihettaan tukeviin erityisaloihin ja/tai oman tutkimuksensa kannalta perusteltujen tekniikoiden tai välineiden käyttöön
 • tuntee oman tutkimuksensa kannalta keskeiset kontekstit ja osaa itsenäisesti hankkia niitä syventävää tietoa
 • tuntee alansa ajankohtaisen taiteellisen ja teoreettisen keskustelun
 • osaa soveltaa valitsemiaan teorioita ja ajankohtaisen taiteellisen keskustelun sisältöjä oman tutkimusaiheensa käsittelyssä
 • kehittää valmiuksiaan harjoittaa taiteellista tutkimusta jollakin muulla tärkeäksi katsotulla tavalla